SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 8. Ponedjeljak, 27. veljače 2006.
GRAD OPATIJA
17

3.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), te članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 23. veljače 2006. godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije

Članak 1.

Članak 54. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01) mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik ima u pravilu dva zamjenika. Gradsko vijeće posebnom odlukom određuje broj zamjenika koji se bira.

Gradonačelnika i zamjenike bira i razrješava Gradsko vijeće, javnim glasovanjem, većinom glasova svih vijećnika, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 7 vijećnika Gradskog vijeća.

Gradonačelnik se bira iz redova vijećnika Gradskog vijeća, u pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u Gradskom vijeću, a zamjenici gradonačelnika mogu biti birani iz redova vijećnika.

Gradonačelniku i zamjenicima izabranim iz redova vijećnika, mandat vijećnika miruje.

Gradsko vijeće posebnom odlukom određuje da li gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika obnašaju dužnost profesionalno. U slučaju profesionalnog obnašanja dužnosti gradonačelnik i zamjenik/ci ostvaruju pravo na plaću ukupno do visine koju bi ostvario gradonačelnik kao profesionalni obnašatelj dužnosti u punom radnom vremenu.«

Članak 2.

U članku 55. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Zamjenik/ci gradonačelnika po položaju su zamjenici predsjednika Gradskog poglavarstva.«

Članak 3.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»Zamjenici gradonačelnika zamjenjuju gradonačelnika u okviru povjerenih im poslova iz djelokruga gradonačelnika, kada je gradonačelnik zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječen obavljati svoje dužnosti.«

Članak 4.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»Gradsko poglavarstvo ima 7 članova, uključujući predsjednika Poglavarstva i zamjenika/ke predsjednika.

Članove Gradskog poglavarstva bira Gradsko vijeće javnim glasovanjem, većinom glasova svih vijećnika, na prijedlog gradonačelnika.

Članovi Gradskog poglavarstva mogu biti birani iz redova vijećnika Gradskog vijeća.

Izabranim članovima Gradskog poglavarstva iz redova vijećnika, mandat vijećnika miruje.«

Članak 5.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»Predsjednik Gradskog poglavarstva, zamjenik/ci predsjednika i članovi Gradskog poglavarstva zajednički su odgovorni za odluke koje Poglavarstvo donosi, a osobno su odgovorni za svoje područje rada.

Na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća može se pokrenuti pitanje nepovjerenja gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika, pojedinom članu ili članovima Poglavarstva u cjelini.«

Članak 6.

U članku 61. stavak 1. mijenja se i glasi:

»O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja se ne može raspravljati i glasovati prije nego protekne 7 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Gradskog vijeća.«

U istom članku stavak 2. mijenja se i glasi:

»Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Gradskog vijeća.«

Članak 7.

Iza članka 62. dodaje se novi članak 62a. koji glasi:

»Glasovanje o povjerenju Poglavarstvu može zahtijevati i gradonačelnik.

Ako Gradsko vijeće povodom prijedloga gradonačelnika iz stavka 1. ovog članka ne donese odluku kojom se potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time se ne smatra da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje.«

Članak 8.

Članak 103. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.«

Članak 9.

Odredbe izmijenjenih članaka 54., 55., 56. i 59. primjenjuje se za sljedeće redovne izbore za Gradsko vijeće.

Članak 10.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Grada Opatije.

Članak 11.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-03/01-01/6

Ur. broj: 2156/01-01-06-2

Opatija, 23. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=163&mjesto=10006&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr