SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 8. Ponedjeljak, 27. veljače 2006.
GRAD OPATIJA
17

2.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 23. veljače 2006. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Opatije

Članak 1.

Članak 24. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/ 04, 12/04 - ispravak i 23/04) mijenja se i glasi:

»Način i postupak pokretanja inicijative nepovjerenja gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika, pojedinom članu ili članovima Poglavarstva u cjelini propisan je Statutom Grada Opatije.«

Članak 2.

U članku 32. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 15 minuta.«

Članak 3.

U članku 58. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ukoliko predsjednik vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati gradonačelnik u roku od 15 dana.

U istom članku dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka sjednicu vijeća može na zahtjev jedne trećine vijećnika sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 4.

U članku 59. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Poziv i materijali za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 5.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-01/04-01/06

Ur. broj: 2156/01-01-06-4

Opatija, 23. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=163&mjesto=10006&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr