SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 8. Ponedjeljak, 27. veljače 2006.
GRAD CRIKVENICA
17

6.

Temeljem članka 45a. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 17. Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 7. sjednici dana 21. veljače 2006. godine, donosi

ODLUKU
o usklađenju Prostornog plana uređenja Grada
Crikvenice s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora

Članak 1.

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/03), u daljnjem tekstu: Prostorni plan, usklađuje se s odredbama Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04) - u daljnjem tekstu: Uredbe.

Članak 2.

Elaborat usklađenja Plana, koji je sastavni dio ove Odluke, izradila je tvrtka »Urbanistica« d.o.o. iz Zagreba.

Članak 3.

(1) U članku 1. Odluke o donošenju Prostornog plana dodaje se stavak (1) koji glasi:

»Ovim elaboratom izvršeno je usklađenje Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/03) s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04)«.

(2) Stavci (1), (2), (3) i (4) postaju stavci (2), (3), (4) i (5).

Članak 4.

U članku 2. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (1) se mijenja i glasi:

»Prostorni plan iz članka (1) stavak (1) sadržan je u elaboratu »Usklađenje Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice«, koji se sastoji od«:

A) TEKSTUALNI DIO

I. Obrazloženje

UVOD

1. POLAZIŠTA

1.1 Položaj, značaj i posebnosti područja

Grada Crikvenice u odnosu na prostor i sustave

županije Primorsko-goranske i

Republike Hrvatske

1.2. Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.2.1. Prirodni sustavi

1.2.1.1. Geološka obilježja

1.2.1.2. Seizmičnost

1.2.1.3. Mineralne sirovine

1.2.1.4. Reljef

1.2.1.5. Hidrogeološka osnova - hidrologija

vodotoka Dubračine

1.2.1.6. Klimatska obilježja

1.2.1.7. Tlo

1.2.1.8. Prikaz živog svijeta

1.2.1.9. More

1.2.2. Stanovništvo i stanovanje

1.2.3. Naselja

1.2.4. Sadržaji javnih funkcija

1.2.5. Gospodarstvo

1.2.5.1. Dostignuta razina razvoja

1.2.5.2. Zaključak

1.2.6. Infrastrukturni sustavi

1.2.6.1. Promet i veze

1.2.6.2. Sustav vodoopskrbe i odvodnje

1.2.6.3. Energetski sustav

1.2.7. Zbrinjavanje otpada

1.2.8. Zaštita prostora

1.2.8.1. Prirodna baština

1.2.8.2. Kulturno-povijesna baština

1.2.8.3. Kakvoća zraka

1.2.8.4. Kakvoća podzemnih i površinskih voda

1.2.8.5. Zaštita od štetnog djelovanja voda

1.2.8.6. More

1.2.8.7. Tlo

1.2.8.8. Buka

1.3. Prostorno razvojne i resursne značajke

1.4. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata

prostornog uređenja šireg područja i ocjena

postojećih prostornih planova

1.5. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u

odnosu na demografske i gospodarske podatke te

prostorne pokazatelje

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I

UREĐENJA

2.0. Ciljevi prostornog razvoja državnog značaja

2.1. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja

2.1.1. Razvoj gradova i naselja posebnih funkcija i

infrastrukturnih sustava

2.1.2. Racionalno korištenje prirodnih izvora

2.1.3. Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova

okoliša

2.2. Ciljevi prostornog razvoja gradskog značaja

2.2.1. Demografski razvoj - prognoza stanovništva i

radne snage

2.2.2. Odabir prostorno-razvojne strukture

2.2.3. Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne

infrastrukture

2.3.1. Osnove razvoja naselja

2.2.3.2. Osnove razvoja društvenih djelatnosti

2.2.3.3. Osnove razvoja sustava infrastrukture

2.2.4. Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i

posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina

2.2.4.1. Zaštita krajobraznih vrijednosti

2.2.4.2. Zaštita prirodnih vrijednosti i posebnosti

2.2.4.3. Zaštita kulturno povijesnih cjelina

2.3. Ciljevi prostornog uređenja naselja na području

Grada Crikvenice

2.3.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora

2.3.2. Utvrđivanje građevinskih područja naselja u

odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika,

gustoću stanovanja, izgrađenost, iskorištenost i

gustoću izgrađenosti, obilježja naselja, vrijednosti

i posebnosti krajobraza, prirodnih i

kulturno-povijesnih cjelina

2.3.3. Unapređenje uređenja naselja i komunalne

infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. Prikaz prostornog razvoja na području Grada

Crikvenice u odnosu na prostornu i gospodarsku

strukturu Primorsko-goranske županije

3.2. Organizacija prostora i osnovna namjena i

korištenje površina

3.2.1. Razvoj i uređenje površina naselja (građevinska

područja naselja)

3.2.2. Površine izvan naselja za izdvojene namjene

3.2.2.1. Gospodarska namjena - poslovna (K)

3.2.2.2. Ugostiteljsko-turistička namjena (T)

3.2.2.3. Sportsko-rekreacijska namjena (R)

3.2.2.4. Groblja (G)

3.2.2.5. Infrastrukturna namjena (IG)

3.2.3. Kriteriji za građenje izvan građevinskog područja

3.2.4. Poljoprivredne površine (P)

3.2.5. Šumske površine (Š)

3.2.6. Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko

zemljište (PŠ)

3.2.7. Vodne površine

3.3. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti

3.3.1. Prikaz gospodarskih djelatnosti

3.3.1.1. Primarni sektor

3.3.1.2. Sekundarni sektor

3.3.1.3. Tercijarni sektor

3.3.2. Globalne projekcije gospodarskog razvoja do

2015. godine

3.3.3. Razvoj društvenih djelatnosti

3.4. Uvjeti, korištenja, uređenja i zaštite prostora

3.4.1. Uvjeti korištenja prostora

3.4.1.1. Područja posebnih ograničenja u korištenju

3.4.2. Uvjeti uređenja prostora

3.4.2.1. Građevinska područja naselja

3.4.2.2. Površine izvan naselja za izdvojene namjene

3.4.2.3. Građenje izvan građevinskog područja

3.4.2.4. Područja primjene posebnih mjera uređenja i

zaštite

3.4.3. Uvjeti zaštite prostora

3.4.3.1. Zaštita prirodne baštine

3.4.3.2. Zaštita kulturnog naslijeđa

3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava

3.5.1. Prometna infrastruktura

3.5.1.1. Kopneni promet

3.5.1.2. Pomorski promet

3.5.1.3. Zračni promet

3.5.2. Infrastruktura telekomunikacija i pošte

3.5.3. Infrastruktura vodoopskrbe i odvodnje

3.5.3.1. Sustav vodoopskrbe

3.5.3.2. Sustav odvodnje

3.5.3.3. Sustav zaštite od poplava

3.5.4. Energetska infrastruktura

3.5.4.1. Elektroopskrba

3.5.4.2. Opskrba plinom

3.5.4.3. Obnovljivi izvori energije

3.6. Postupanje s otpadom

3.7. Sprečavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš

3.7.1. Zaštita tla

3.7.1.1. Šumsko tlo

3.7.1.2. Poljoprivredno tlo

3.7.2. Zaštita zraka

3.7.3. Zaštita voda

3.7.4. Zaštita od prekomjerne buke

3.7.5. Mjere posebne zaštite

3.7.5.1. Sklanjanje ljudi

3.7.5.2. Zaštita od rušenja

3.7.5.3. Zaštita od požara

3.7.5.4. Zaštita od potresa

3.7.5.5. Zaštita od poplava

II. Odredbe za provođenje

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE

POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA

CRIKVENICE

1.1. Površine naselja

1.2. Površine izvan naselja za izdvojene namjene

1.3. Poljoprivredne površine

1.4. Šumske površine, ostalo poljoprivredno tlo, šume

i šumsko zemljište

1.5. Vodne površine

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

2.1. Građevine od važnosti za državu i

Primorsko-goransku županiju

2.2. Građevinska područja naselja

2.2.1. Opće odredbe ili kriteriji za korištenje izgrađenog

i neizgrađenog dijela područja

2.2.2. Građevine stambene namjene

2.2.2.1. Obiteljska kuća

2.2.2.2. Stambene građevine

2.2.2.3. Višestambene građevine

2.2.3. Građevine društvene namjene

2.2.4. Građevine gospodarske namjene

2.2.5. Građevine ugostiteljsko-turističke namjene

2.2.6. Građevine infrastrukturne i komunalne namjene

2.2.7. Montažne građevine - kiosci

2.2.8. Rekonstrukcije u građevinskim područjima

naselja

2.3. Izgrađene strukture izvan naselja

2.3.1. Građevinska područja izvan naselja za izdvojene

namjene

2.3.2. Građevine izvan građevinskog područja

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH

DJELATNOSTI

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH

DJELATNOSTI

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI

TRASA I POVRŠINA PROMETNIH

I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH

SUSTAVA

5.1. Prometna infrastruktura

5.1.1. Kopneni promet

5.1.2. Pomorski promet

5.1.3. Zračni promet

5.2. Infrastruktura telekomunikacija i pošte

5.3. Infrastruktura vodoopskrbe i odvodnje

5.3.1. Sustav vodoopskrbe

5.3.2. Sustav odvodnje

5.3.3. Sustav zaštite od poplava

5.4. Energetska infrastruktura

5.4.1. Elektroopskrba

5.4.2. Opskrba plinom

5.4.3. Obnovljivi izvori energije

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I

PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I

KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1. Mjere zaštite krajobraznih vrijednosti

6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti

6.3. Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina

7. POSTUPANJE S OTPADOM

8. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA

UTJECAJA NA OKOLIŠ

8.1. Zaštita tla

8.1.1. Šumsko tlo

8.1.2. Poljoprivredno tlo

8.1.3. Tlo za planiranje izgradnje

8.2. Zaštita zraka

8.3. Zaštita voda

8.3.1. Zaštita podzemnih i površinskih voda

8.3.2. Zaštita mora od zagađenja

8.4. Zaštita od prekomjerne buke

8.5. Mjere posebne zaštite

8.5.1. Sklanjanje ljudi

8.5.2. Zaštita od potresa

8.5.3. Zaštita od rušenja

8.5.4. Zaštita od požara

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. Obveza izrade dokumenata prostornog uređenja

9.1.1. Prostorni plan područja posebnih obilježja

9.1.2. Urbanistički planovi uređenja

9.1.3. Detaljni planovi uređenja

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

9.2.1. Uređenje zemljišta

9.2.2. Ostale mjere razvoja

9.3. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna

planiranoj namjeni

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

B) GRAFIČKI DIO

a) Kartografski prikazi u mj. 1:25.000

1. Korištenje i namjena površina

2. Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustav

2A. Infrastrukturni sustavi i mreže - korištenje voda

2B. Infrastrukturni sustavi i mreže - odvodnja

otpadnih voda; obrada, skladištenje i odlaganje

otpada

3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja

posebnih uvjeta korištenja

3A. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja

posebnih ograničenja u korištenju; područja

primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

3B. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja i

dijelovi primjene planskih mjera zaštite

b) Kartografski prikaz u mj. 1:5.000

4. Građevinska područja

4.1. Jadranovo

4.2. Dramalj, Crikvenica

4.3. Crikvenica, Selce

4.4. Selce

4A. Građevinska područja - područja i dijelovi

primjene planskih mjera zaštite

4A.1. Jadranovo

4A.2. Dramalj, Crikvenica

4A.3. Crikvenica, Selce

4A.4. Selce.

Članak 5.

(1) U članku 3. Odluke o donošenju Prostornog plana u alineji 5. iza riječi »zdravstvene građevine« dodaje se tekst: »uređene plaže«, a iza riječi »javne zelene površine« dodaje se tekst: »i luka nautičkog turizma (u Crikvenici)«.

(2) U članku 3. Odluke o donošenju Prostornog plana tekst alineje 6. se briše, te zamjenjuje sljedećim tekstom:

»Zaštićeno obalno područje (ZOP) - je područje koje obuhvaća pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte. Obalna crta je crta plimnog vala na obali. Zaštićeno obalno područje označeno je na kartografskom prikazu br. 3A. »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju; područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite«, te na svim ostalim kartografskim prikazima u mj. 1:25.000. Na kartografskom prikazu br. 4. »Građevinska područja«, katastarska podloga, mj.1:5.000 prikazane su i linije od 70 i 100 metara od obalne crte.«

(3) U članku 3. Odluke o donošenju Prostornog plana alineja 15. iza riječi »kojeg pokriva građevina« dolazi točka, a tekst »te ne ulazi u zbroj nadzemnih etaža« se briše.

(4) U članku 3. Odluke o donošenju Prostornog plana alineja 18. mijenja se i glasi:

»Etaža - etažom se smatraju:

- bilo koji kat građevine uključujući podrum i prizemlje, (prostorije svijetle visine: stambene namjene najmanje 2,4 m, najviše 3,5 m, pomoćne prostorije najmanje 2,10 m),

- potkrovlje čija je visina nadozida viša od 50 cm, ali ne više od 1,5 m.«

Članak 6.

U članku 4. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (3) alineja 2. mijenja se i glasi:

»Područja i građevine izvan građevinskog područja za građevine infrastrukture, građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina na lokaciji Podbadanj (izvan ZOP - a), te rekreacijske sadržaje.«

Članak 7.

(1) U članku 5. Odluke o donošenju Prostornog plana u alineji 2. iza riječi »rekreacijski centri« dodaje se riječ: »plaže«.

(2) U članku 5. Odluke o donošenju Prostornog plana iza alineje 2. dodaje se nova alineja koja glasi: »luka nautičkog turizma - marina - u građevinskom području Crikvenica centar«.

Članak 8.

(1) U članku 7. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (1) alineja 2. mijenja se i glasi:

»ugostiteljsko - turističku namjenu (hoteli - T1, kampovi - autokampovi T3)«.

(2) U članku 7. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (1) u alineji 3. iza riječi: »sportski centar - R1« riječ »kupalište« zamjenjuje se riječima: »uređene plaže«.

Članak 9.

U članku 9. Odluke o donošenju Prostornog plana dio teksta koji glasi: »tablice 2. iz članka 106.« mijenja se i glasi: »tablice 4. iz članka 103.«

Članak 10.

U članku 10. Odluke o donošenju Prostornog plana alineja a) ispred riječi »sportske lučice« dodaje se riječ »postojeće«.

Članak 11.

U članku 12. Odluke o donošenju Prostornog plana iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

»Na površinama ostalog poljoprivrednog tla, šuma i šumskog zemljišta izvan građevinskog područja utvrđene su i prirodne plaže. Prirodna morska plaža je nadzirana i pristupačna s kopnene i/ili morske strane, infrastrukturno neopremljena, potpuno očuvanog zatečenog prirodnog obilježja. Prirodne plaže utvrđene su na sljedećim lokacijama (označeno simbolom oznake PP na kartografskom prikazu br. 4. »Građevinska područja«, mj 1:5.000):

- PP1: Uvala Vodna,

- PP2: Bršćanovica,

- PP3: »Divlja« plaža,

- PP4: Jasenova I,

- PP5: Uvala Slanica.«

Članak 12.

(1) U članku 13. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (4) alineja 2. koja glasi: »zone sportsko-rekreacijske namjene (kupališta)« se briše.

 (2) U članku 13. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (4) alineja 3. koja glasi: »obalno more namijenjeno rekreaciji« zamjenjuje se rječju: »rekreaciju«.

(3) U članku 13. Odluke o donošenju Prostornog plana iza stavka (4) dodaje se novi stavak (5) koji glasi:

»Prometne djelatnosti obrađene su u točki 5.1.2. Pomorski promet.«

(4) U članku 13. Odluke o donošenju Prostornog plana iza novog stavka (5) dodaje se novi stavak (6) koji glasi:

»Rekreacijske zone obuhvaćaju dijelove akvatorija uz obalu namijenjene kupanju i sportovima na vodi. Na tim je dijelovima obale pojas obalnog mora širok min. 300 m. Unutar rekreacijskih zona definiran je akvatorij uređenih plaža (označen simbolom oznake R2 na kartografskom prikazu br. 1. »Korištenje i namjena površina« i br. 4. »Građevinska područja«, mj 1:5.000). Akvatorij uređenih plaža predstavlja morsku površinu širine cca 150 m određenu uz uređenu plažu koja može biti unutar građevinskog područja naselja (određeno člankom 22.), unutar površine izvan naselja za izdvojene namjene (određeno člankom 78.) ili uz zone sportsko-rekreacijske namjene (određeno člankom 88.). Unutar akvatorija uređene plaže obavljaju se sve djelatnosti funkcionalno vezane na kopneni dio uređene plaže.«

(5) U članku 13. Odluke o donošenju Prostornog plana iza novog stavka (6) dodaje se novi stavak (7) koji glasi:

»Ostale morske površine obuhvaćaju more izvan rekreacijskih zona, luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene, a namijenjene su odvijanju pomorskog prometa, ribarenju i sl.«

Članak 13.

(1) U članku 16. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (1) mijenja se i glasi:

»Prostornim planom utvrđena su građevinska područja naselja na području Grada Crikvenice na sljedeći način:

. Statističko naselje Crikvenica:

- Crikvenica centar NA11,

- Crikvenica sjever NA12,

- Dolac NA13,

- Podbadanj NA14,

- Tončićevo NA15,

- Sopaljska NA16-7,

- Duga NA18,

- Barci NA 19

. Statističko naselje Jadranovo:

- Jadranovo centar NA21,

- Kloštar - Perhati NA22,

- Popovići NA23,

- Budići NA24,

- Smokovo NA25.

. Statističko naselje Dramalj:

- Dramalj centar NA31,

- Kačjak NA32,

- Manestri NA33,

- Klanfari NA34,

- Lokvica NA35.

. Statističko naselje Selce:

- Selce NA4.«

Članak 14.

U članku 17. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (1) alineja 2. oznaka »NA1« mijenja se u oznaku: »NA11«, a iza riječi »Selce« oznaka »NA23« se briše i zamjenjuje rječima: »(NA4), izvan obuhvata UPU 14«.

Članak 15.

Članak 18. Odluke o donošenju Prostornog plana mijenja se i glasi:

»(1) Za sve građevine tlocrtne brutto izgrađene površine manje od 200 m2 obavezna je I. kategorija uređenosti građevnog zemljišta (definirana člankom 17. stavak (2).

(2) II. kategorija uređenosti obavezna je za:

- sve građevine tlocrtne brutto izgrađene površine veće od 200 m2,

- sve višestambene građevine bez obzira na veličinu tlocrtne brutto izgrađene površine,

- sve građevine i površine ugostiteljsko-turističke namjene.«

Članak 16.

U članku 19. Odluke o donošenju Prostornog plana iza riječi »naselja« oznake: »NA1, NA2, NA8 i NA9« zamjenjuju se oznakama: »NA11, NA12, NA14 i NA15 «.

Članak 17.

(1) U članku 20. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (1) iza riječi »Klanfari« oznaka NA211 mijenja se u oznaku: »NA34«.

(2) U članku 20. stavak (2) oznake: »NA161«, »NA211« i »NA61« mijenjaju se u oznake: »NA25«, NA34« i »NA13«.

Članak 18.

Iza članka 21. Odluke o donošenju Prostornog plana dodaje se novi članak 22. koji glasi:

»(1) Unutar građevinskog područja naselja određene su uređene morske plaže, prikazane simbolom na kartografskom prikazu br. 4. »Građevinska područja«, mj 1:5.000).

(2) Uređene morske plaže nadzirane su i svima pristupačne pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane, uključivo i osobama s teškoćama u kretanju. Većim dijelom su uređenog i izmjenjenog prirodnog obilježja, te infrastrukturno i sadržajno (tuševi, kabine i sanitarni uređaji) opremljene, označene i zaštićene s morske strane.

(3) Uređene morske plaže unutar građevinskog područja naselja utvrđene su na sljedećim lokacijama:

Jadranovo: - uvala Grabrova - R21,

- centar - R22,

- Perčin - R23,

Dramalj: - Kačjak - R27 (dio),

- Pazdehova - R29,

- Lanterna - R210,

Crikvenica: - Thalassoterapija - Mediteran R213,

- centar - R215,

- Kaštel - R216,

- Podvorska - R217,

Selce: - Marin - Jadranka - Polača - R219 (dio),

- Češka plaža - R220 (dio).

(4) U cilju održavanja, unapređenja i zaštite plaža, omogućavaju se sljedeći zahvati na uređenju plaža:

- renaturalizacija - skup intervencija koje se poduzimaju radi vraćanja u prirodno stanje dijelova plaža koje su prethodnim zahvatima oštećene;

- sanacija - skup intervencija koje se poduzimaju radi poboljšanja stanja plaža koje su prethodnim zahvatima oštećene;

- uređenje morfološki nepromijenjenih dijelova plaža - provođenje zahvata radi poboljšanja mogućnosti korištenja dijelova plaža na kojima prevladavaju prirodne strukture i oblici koji dijelom moraju biti očuvani.

Pod uređenjem plaža smatra se izvođenje sljedećih radova:

- čišćenje obalnog pojasa i njegovih dijelova od betona i betonskih konstrukcija i opločenja,

- rekonstrukcija prijašnjeg stanja obalnog ruba,

- izgradnja kamenih potpornih zidova za zaštitu od erozije,

- izgradnja staza, stepenica i rampi za osobe s posebnim potrebama radi pristupa moru,

- nanošenje pijeska i šljunka na dijelovima plaže (dohranjivanje),

- oblaganje dijelova plaže (sunčališta) kamenim pločama,

- izgradnja infrastrukture u funkciji plaže (vodovodna, hidrantska, kanalizacijska, niskonaponska elektroenergetska infrastruktura, javna rasvjeta, telekomunikacijska),

- hortikulturno uređenje,

- postavljanje tuševa, prenosivih kabina za presvlačenje i osmatračnica za nadzornika plaže,

- postavljanje montažne komunalne opreme (klupe, stolovi, koševi za otpatke, suncobrani, ležaljke, informativne ploče i sl.,

- postavljanje pontona za kupače i signalizacije u moru,

- izvođenje drugih zahvata predviđenih detaljnijim planovima uređenja.

(5) Zone plaža iz stavka (3) ovog članka obuhvaćene su obveznom izradom planova užih područja propisanih za građevinska područja naselja. Za zonu plaže i akvatorij plaže Thalassoterapija - Mediteran (R213) propisuje se obavezna izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU 27).«

Brojevi članaka u nastavku se mijenjaju, članci 22., 23., 24. Odluke o donošenju Prostornog plana postaju članci 23., 24., 25. itd.

Članak 19.

U članku 22. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 23.) dodaje se stavak (2) koji glasi:

»(2) Na području naselja Dramalj, Jadranovo i Selce, koji imaju manje od 50% građevina namijenjenih za stalno stanovanje, u neizgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja u pojasu najmanje 70 m od obalne crte može se planirati samo izgradnja hotela, građevina javne namjene i uređenje javnih površina, infrastrukturnih građevina i drugih građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.).«

Članak 20.

(1) U članku 23. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 24.) iza riječi: »člankom« broj: »175.« mijenja se u broj: »172«.

(2) U članku 23. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 24.) stavak (2) se briše.

Članak 21.

U članku 31. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 32.) stavak (1) mijenja se i glasi:

»Višestambene građevine mogu se graditi samo unutar građevinskog područja naselja Crikvenica centar (NA11), Crikvenica sjever (dio NA22 unutar obuhvata UPU 3 Benići) i Crikvenica sjever (dio NA22 unutar obuhvata UPU 2 Hrusta).«

Članak 22.

(1) U članku 40. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 41.) stavak (1) mijenja se i glasi:

»Neposrednim provođenjem odredbi ovog Prostornog plana unutar građevinskih područja naselja grade se građevine društvene namjene od važnosti za Primorsko-goransku županiju (navedeno člankom 15.).«

(2) U članku 40. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 41.) stavak (2) se briše. Stavak (3) postaje stavak (2).

Članak 23.

Članak 44. Odluke o donošenju Prostornog plana se briše.

Članak 24.

Članak 52. Odluke o donošenju Prostornog plana mijenja se i glasi:

»(1) U građevinskom području naselja mogu se graditi pojedinačne građevine ugostiteljsko-turističke namjene.

(2) Smještajna građevina s pripadajućim zemljištem mora se planirati izvan postojećih javnih površina uz obalu, mora imati odgovarajući pristup na javno-prometnu površinu (širine kolnika najmanje 5,5 metara) i osiguran pripadajući broj parkirališnih mjesta na vlastitoj čestici.

(3) U građevinskom području naselja unutar površine koja će detaljnijim planovima biti određena kao mješovita namjena, može se planirati pojedinačna građevina za smještaj (hotel, pansion i sl.) kapaciteta do 80 kreveta.«

Članak 25.

(1) U članku 53. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (1) u alineji 2. iza riječi: »iznosi 0,5« dodaje se tekst: »za postojeće građevine, odnosno 0,3 za planirane građevine.«

(2) U članku 53. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (1) u alineji 3. iza riječi: »iznosi 2,0« dodaje se tekst: »za postojeće građevine, odnosno 0,8 za planirane građevine.«

(3) U članku 53. Odluke o donošenju Prostornog plana dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

»Unutar građevinskog područja naselja Crikvenica centar planira se izgradnja luke nautičkog turizma - marine, u sklopu koje se predviđa izgradnja sadržaja ugostiteljske, trgovačke i uslužne namjene. Uvjeti gradnje i uređenje površine marine utvrdit će se Urbanističkim planom uređenja (UPU 1).«

Članak 26.

U članku 54. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (1) oznake: »NA1«, »NA11«, »NA171-2« i »NA23« mijenjaju se u oznake: »NA11«, NA18« i »NA31« i »NA4, izvan obuhvata UPU 14«.

Članak 27.

U članku 55. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (2) se briše.

Članak 28.

U članku 56. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (2) riječ: »kupališta« zamjenjuje se rječju: »plaže«.

Članak 29.

U članku 58. Odluke o donošenju Prostornog plana dodaje se stavak (2) koji glasi:

»Odvodnja otpadnih voda za sve planirane smještajne građevine mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.«

Članak 30.

Članak 61. Odluke o donošenju Prostornog plana mijenja se i glasi:

»Rekonstrukcija postojećih legalnih građevina stambene, društvene, gospodarske i ugostiteljsko-turističke namjene u građevinskim područjima naselja koja se nalaze unutar obuhvata obvezne izrade planova užih područja i to za naselja Crikvenica centar (NA11), Crikvenica sjever - Hrusta (dio NA12), Crikvenica sjever - Benići (dio NA12), Crikvenica sjever - Gornji kraj (dio NA12), Jadranovo centar (NA21), Kloštar - Perhati (NA22), Popovići (NA23), Budići (NA24), Dramalj centar (NA31) i Selce (dio NA4), te unutar područja obuhvata detaljnog plana uređenja zone Thalasso

terapije, moguća je na način utvrđen člankom 180. ovog Prostornog plana.«

Članak 31.

U članku 65. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (2) brojevi članaka: »175. i 176« zamjenjuju se brojevima: »172. i 173«.

Članak 32.

(1) U članku 68. Odluke o donošenju Prostornog plana alineja 2. mijenja se i glasi:

»ugostiteljsko-turističku namjenu (hoteli i kampovi - autokampovi).«

(2) U članku 68. Odluke o donošenju Prostornog plana u alineji 3. riječ: »kupališta« zamjenjuje se tekstom: »i uređene plaže«.

Članak 33.

U članku 70. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (2) oznake »UPU 7«, »UPU 8« i »DPU 5« mijenjaju se i glase: »UPU 15«, »UPU 16« i »DPU 4«.

Članak 34.

(1) U članku 78. Odluke o donošenju Prostornog plana iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

»Prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene širine veće od 500 m uz obalu mora imati najmanje jedan javni cestovno-pješački pristup do obale.«

(2) U članku 78. Odluke o donošenju Prostornog plana iza novog stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

»Unutar površina ugostiteljsko-turističke namjene ovim su Usklađenjem utvrđene i uređene plaže. Dopušteni zahvati na uređenju plaža utvrđeni su člankom 22. stavak (4) ovog Usklađenja. Zone plaža obuhvaćene su obveznom izradom planova užih područja propisanih za građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene, a utvrđene su na sljedećim lokacijama (označeno simbolom na kartografskom prikazu br. 4. »Građevinska područja«, mj 1:5.000):

- Jadranovo: - Havišće - R26,

- Dramalj: - Bršćanovica - R28,

- Rivijera R211,

- Crikvenica: - Omorika - R212,

- Gradska plaža - R214,

- V. Nazor - R218,

- Selce: - Marin - Jadranka - Polača - R219,

- Češka plaža - R220

(3) U članku 78. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (2) postaje stavak (4) te se mijenja i glasi:

»Razgraničenje površina ugostiteljsko-turističke namjene određeno je za:

- T1 - hotele s pratećim sadržajima, trgovačke, uslužne, ugostiteljske, sportske, rekreativne i zabavne, te slične namjene,

- T3 - kampove - autokampove.«

Članak 35.

Podnaslov ispred članka 79. Odluke o donošenju Prostornog plana »Smještajni kapaciteti (T1)« mijenja se u »Hoteli (T1)«.

Članak 36.

Članak 79. Odluke o donošenju Prostornog plana mijenja se i glasi:

»(1) Prostornim planom određene su površine ugostiteljsko-turističke namjene za smještajne kapacitete (T1) - hotele.

(2) Na području Grada Crikvenice predviđena su sljedeća građevinska područja izvan naselja za hotele (T1):

Tablica 1.

Naziv zone

Max.
kapacitet (krevet)

Površina zone/ha

Napomena

Havišće I (Jadranovo) T11

1.300

20,0

Neizgrađena

Havišće II (Jadranovo) T12

1.300

20,0

Izgrađena

Kačjak (Dramalj) T13

500

8,0

Izgrađena

Bršćanovica (Dramalj) T14

150

2,0

Neizgrađena

Omorika (Dramalj/Crikvenica) T15

1.000

18,0

Izgrađena

Miramare (Crikvenica) T16

500

12,0

Izgrađena

Nazor - Antić (Crikvenica-Selce) T17

1.300

23,0

Izgrađena

Uvala Slana (Selce) T18

300

5,0

Izgrađena

(3) Za zone hotela obavezna je izrada planova užih područja. Obavezna izrada urbanističkih planova uređenja propisana je za zone T11, T13, T15, T16, T17 i T18 (UPU 17 - UPU 22). Za neizgrađene dijelove zona T12 i za zonu T14 propisuje se obavezna izrada detaljnih planova uređenja (DPU 5, DPU 6 i DPU 7). Obavezna izrada Detaljnog plana uređenja propisuje se i za dio zone T16, tj. za hotel Miramare u Crikvenici (DPU 8).

(4) Za zone hotela propisuje se II. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta.«

Članak 37.

Iza članka 79. Odluke o donošenju Prostornog plana dodaje se novi članak 80. koji glasi:

»(1) Usklađenjem Prostornog plana određena je površina ugostiteljsko-turističke namjene uz naselja za hotele (T1), i to:

Tablica 2.

Naziv zone

Max. kapacitet (krevet)

Površina zone/ha

Napomena

Jadranovo sjever (T19)

100

2,0

Neizgrađena

 (2) Za zonu Jadranovo sjever propisuje se II. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta i obavezna izrada detaljnog plana uređenja (DPU 10).«

Članak 38.

(1) U članku 80. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 81.) stavak (1) mijenja se i glasi:

»U zonama ugostiteljsko-turističke namjene - hoteli mogu se graditi građevine pod sljedećim uvjetima:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice za hotele iznosi 1.500 m2,

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,3,

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 0,8,

- najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi 4 etaže osim iznimno u zonama T15, T16 i T17, gdje najveći broj etaža građevine iznosi 5 etaža.

(2) U članku 80. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 81.) iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

»Za postojeće hotele dozvoljena je rekonstrukcija i dogradnja radi povećanja kategorizacije, a Kig i Kis mogu biti i veći od onih utvrđenih stavkom (1) ovog članka, što će se odrediti urbanističkim planom uređenja.«

(3) U članku 80. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 81.) iza stavka (5) dodaje se novi stavak (6) koji glasi:

»Iznimno od odredbi ovog članka, za područje obuhvata DPU 8 Hotel Miramare označeno na kartografskom prikazu 4A. »Građevinska područja - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite«, mj. 1:5.000, određuju se sljedeći uvjeti uređenja prostora koji odgovaraju namjeni i kapacitetu ove značajne građevine, i to:

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,9,

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 2,4,

- dio građevina može se postaviti i oblikovati kao depadanse, paviljoni i sl,

- najveći dopušteni broj etaža građevina:

- za postojeći sklop građevina hotela Miramare iznosi 5 etaža,

- za novi sklop građevina hotela Miramare, u dijelu izvan postojećeg sklopa građevina iznosi 7 etaža,

- za depadanse, paviljone i sl. iznosi 3 etaže,

- najveća dopuštena visina građevina:

- za postojeći sklop građevina hotela Miramare iznosi 21,13 m do gornjeg ruba vijenca postojeće zadnje etaže,

- za novi sklop građevina hotela Miramare, u dijelu izvan postojećeg sklopa građevina iznosi 24,0 m,

- za depadanse, paviljone i sl. iznosi 3 etaže,

- udaljenost građevina od granica građevne čestice definira se:

- prema promenadi i pješačkim putovima (zapad, sjever i sjeveroistok građevne čestice) zadržavaju se udaljenosti prema položaju postojećeg sklopa građevina hotela Miramare,

- novi sklop prema promenadi (zapad) može biti na granici građevne čestice (zapad i jug), a dopušten je istak gornjih etaža građevine do mjere istaka gornjih etaža postojećeg hotela Miramare,

- ukopana i/ili poluukopana etaža (suteren, podrum) može biti na granici građevne čestice,

- za ostale dijelove novog sklopa građevina hotela Miramare iznosi 6,0 m,

- najmanje 5% površine građevne čestice treba ozeleniti,

- slobodne krovne plohe prizemlja (suterena i/ili podruma) treba adekvatno ozeleniti odgovarajućim biljnim vrstama.«

Članak 39.

Članak 81. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 82.) mijenja se i glasi:

»(1) U zoni ugostiteljsko-turističke namjene Jadranovo (Havišće I) - T11 nove građevine grade se u skladu s odredbama članka 81.

(2) Postojeće građevine u zoni ugostiteljsko-turističke namjene Jadranovo (Havišće II) - T12 rekonstruiraju se na način da se omogućava samo rekonstrukcija postojećih građevina u postojećim gabaritima (tlocrtno i visinski) i zamjena ravnog krova kosim, bez mogućnosti izgradnje potkrovlja«.

Članak 40.

Podnaslov ispred članka 82. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 83.) »Kampovi (T2)« mijenja se u »Kampovi - autokampovi (T3)«.

Članak 41.

Članak 82. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 83.) mijenja se i glasi:

»(1) Na području Grada Crikvenice određena su sljedeća područja za smještaj kampova - autokampova:

Tablica 3.

Naziv zone

Max. kapacitet (krevet)

Površina zone/ha

Napomena

Sv. Jakov (Jadranovo) T31

300

3,0

Neizgrađena

Kačjak (Dramalj) T32

200

2,0

Izgrađena

Uvala Slana (Selce) T33

1500

13,0

Izgrađena

Jasenova (Selce) T34

1800

16,0

Neizgrađena

(2) Za zonu kampa T34 propisuje se obavezna izrada urbanističkog plana uređenja (UPU 23). Zona kampa u Dramlju (Kačjak) - T32 obuhvaćena je obaveznom izradom Urbanističkog plana uređenja zone hotela Kačjak (Dramalj) - T13 (UPU 18), a zona kampa Uvala Slana (Selce) - T33 obuhvaćena je obaveznom izradom Urbanističkog plana uređenja zone hotela Uvala Slana (Selce) - T18 (UPU 22). Za zonu kampa u Jadranovom (Sv. Jakov) - T31 propisuje se obavezna izrada detaljnog plana uređenja (DPU 10).

(3) Za zone kampova - autokampova propisuje se obavezna II. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta.«

Članak 42.

U članku 83. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 84.) dodaje se stavak (1) koji glasi:

»Smještajne jedinice u kampovima (autokampovima) ne mogu se planirati u pojasu od najmanje 25 m od obalne crte. Smještajne jedinice ne mogu se povezivati s tlom na čvrsti način, a prateći sanitarni i drugi sadržaji moraju biti izgrađeni najmanje 70 m od obalne crte.«

Članak 43.

Članak 84. Odluke o donošenju Prostornog plana i pripadajući podnaslov: »Luka nautičkog turizma (T3)« se briše.

Članak 44.

U članku 85. Odluke o donošenju Prostornog plana riječ: »kupališta« zamjenjuje se rječima: »i uređene plaže«.

Članak 45.

(1) U članku 86. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (1) alineja 4 površina zone R14 mijenja se i iznosi 2,44 ha, iza čega se dodaje riječ »pretežito«.

(2) U članku 86. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (3) oznake »UPU 16«, »UPU 17« i »UPU 18« mijenjaju se i glase: »UPU 24«, »UPU 25« i »UPU 26«.

Članak 46.

Članak 88. Odluke o donošenju Prostornog plana mijenja se i glasi:

»(1) Uređene plaže (R2) utvrđene su i kao građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene na sljedećim područjima:

- Jadranovo: - Sv. Jakov - R24, površine 0,45 ha,

- Čelo - R25, površine 7,76 ha,

- Dramalj: - Kačjak -R27, površine 4,08 ha,

- Selce: - Jasenova - R221, površine 2,3 ha,

(2) Dopušteni zahvati na uređenju plaža utvrđeni su člankom 22.

(3) Zone uređenih plaža navedene stavkom (1) obuhvaćene su obveznom izradom planova užih područja propisanih za građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene, i to:

- Sv. Jakov - R24: DPU 10 Sv. Jakov - T31,

- Čelo - R25: UPU 17: Havišće I - T11,

- Kačjak - R27,: UPU 18: Kačjak (Dramalj) - T13 (zajedno sa zonom kampa - autokampa T32),

- Jasenova - R221: UPU 23: Jasenova (Selce) - T34

Članak 47.

U članku 89. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (3) oznake »DPU 8« i »DPU 9« mijenjaju se i glase: »DPU 11« i »DPU 12«.

Članak 48.

(1) U članku 93. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (1) alineja 2. koja glasi: »građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti i gospodarenja šumama« se briše.

(2) U članku 93. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (1) u alineji 3. riječ: »sportsko« se briše.

(3) U članku 93. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (4) iza teksta: »sukladno obilježjima prostora« dodaje se tekst: »ali bez izgradnje čvrstih građevina.«

Članak 49.

(1) Podnaslov »2.3.2.2 Građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti« Odluke o donošenju Prostornog plana se briše.

(2) Članci 95, 96 i 97 Odluke o donošenju Prostornog plana se brišu. Svi članci u nastavku (98., 99., 100. itd.) mijenjaju brojeve na način da se predmetni broj članka smanji za 3 (tri) brojke, tj. postaju članci 95., 96., 97. itd.

Članak 50.

U članku 99. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 96.) tekst iza riječi: »svojih djelatnosti« koji glasi: »prvenstveno u službi turizma« se briše.

Članak 51.

U članku 104. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 101.) stavak (4) brojevi članaka: »41. i 42« mijenjaju se u: »42 i 43«.

Članak 52.

U članku 106. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 103.) broj tablice se mijenja i glasi: »tablica 4.«

Članak 53.

U članku 109. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 106.) stavak (1) tekst: »u tablici 2. članak 106.« se mijenja i glasi: »u tablici 4. članak 103.«

Članak 54.

U članku 111. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 108.) stavak (2) broj: »108« zamjenjuje se brojem: »105«.

Članak 55.

U članku 116. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 113.) stavak (1) broj: »114« zamjenjuje se brojem: »111«.

Članak 56.

U članku 119. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 116.) stavak (2) oznake: »UPU 5« i »DPU 2« mijenjaju se i glase: »UPU 7« i »DPU 13«.

Članak 57.

(1) U članku 120. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 117.) stavak (1) prije teksta: »sportske lučice« dodaje se riječ: »postojeće«.

(2) U članku 120. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 117.) stavak (2) tekst: »cca 200 vezova« mijenja se u: »max. 200 vezova«

(3) U članku 120. (novi članak 117.) u stavku (3) prije teksta:« sportske lučice« dodaje se riječ: »postojeće«

(4) U članku 120. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 117.) u stavku (3) alineja 1. riječi:« uvala Vodna« se brišu.

(5) U članku 120. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 117.) u stavku (3) alineja 4. riječ: »Povilac« se briše.

(6) U članku 120. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 117.) u stavku (4) prije teksta:« sportskih lučica« dodaje se riječ: »postojećih«.

Članak 58.

U članku 122. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 119.) u stavku (2) oznaka: »UPU 16« mijenja se i glasi: »UPU 24«.

Članak 59.

U članku 130. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 127.) brojevi: »127 - 129« mijenjaju se i glase: »124 - 126«.

Članak 60.

U članku 148. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 145.) brojevi: »149 - 153« mijenjaju se i glase: »146 - 150«.

Članak 61.

U članku 175. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 172.) stavak (1) mijenja se i glasi:

»Urbanistički planovi uređenja donijeti će se za:

a) građevinska područja naselja, odnosno dijelove naselja:

- UPU 1: Crikvenica centar (NA11), zajedno sa lukom nautičkog turizma - marinom,

- UPU 2: Crikvenica sjever - Hrusta (dio NA12),

- UPU 3: Crikvenica sjever - Benići (dio NA12),

- UPU 4: Crikvenica sjever - Gornji kraj (dio NA12),

- UPU 5: Tončićevo (dio NA15),

- UPU 6: Sopaljska (dio NA16),

- UPU 7: Jadranovo centar (NA21),

- UPU 8: Kloštar - Perhati (NA 22),

- UPU 9: Popovići (NA23),

- UPU 10 Budići (NA24),

- UPU 11: Dramalj centar (NA31),

- UPU 12: Kačjak (dio NA32),

- UPU 13: Manestri (dio NA33).

- UPU 14: Selce (dio NA4),

b) površine izvan naselja za izdvojene namjene:

- UPU 15: Jadranovo 2 (K2),

- UPU 16: Crikvenica - Dubračina (K3),

- UPU 17: Havišće I - T11,

- UPU 18: Kačjak (Dramalj) - T13, zajedno sa zonom kampa - autokampa T32,

- UPU 19: Omorika (Dramalj - Crikvenica) - T15,

- UPU 20: Miramare (Crikvenica) - T16,

- UPU 21: Nazor - Antić (Crikvenica/Selce) - T17,

- UPU 22: Uvala Slana (Selce) - T18, zajedno sa zonom kampa - autokampa T33,

- UPU 23: Jasenova (Selce) - T34,

- UPU 24: Jadranovo (Havišće) (R11),

- UPU 25: Dramalj (Ad Turres) (R12),

- UPU 26: Selce (Matkino) (R14),

c) ostale površine:

- UPU 27: Crikvenica - Thalassoterapija - Mediteran«.

Članak 62.

U članku 176. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 173.) stavak (1) mijenja se i glasi:

»Detaljni planovi uređenja donijet će se za prostore utvrđene ovim Prostornim planom, i to:

- DPU 1: zona Thalassoterapije unutar građevinskog područja Duga (dio NA18),

- DPU 2 Duga (dio NA18),

- DPU 3: Manestri (dio NA33):

- DPU 4: zona poslovne namjene Jadranovo 1 (K1),

- DPU 5: zona ugostiteljsko-turističke namjene (hotel) Havišće II (Jadranovo) - T12,

- DPU 6: zona ugostiteljsko-turističke namjene (hotel) Havišće II a (Jadranovo) - T12,

- DPU 7: zona ugostiteljsko-turističke namjene (hotel) Bršćanovica (Dramalj) (T14),

- DPU 8: dio zone ugostiteljsko-turističke namjene (hotel) Miramare u Crikvenici (dio T16),

- DPU 9: zona ugostiteljsko-turističke namjene (hotel) Jadranovo - sjever (T19),

- DPU 10: zona ugostiteljsko-turističke namjene (kamp - autokamp) Sv. Jakov (Jadranovo) (T31),

- DPU 11: zona novog groblja Crikvenica - Podkotor (G1),

- DPU 12: zona novog groblja Selce (G2).

- DPU 13: zona luke otvorene za javni promet Selce,

- DPU 14: zona eksploatacijskog polja i istražnog prostora Podbadanj te deponije građevinskog materijala.«

Članak 63.

U članku 177. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 174.) stavak (3) iza teksta »pojedinih dijelova obale« briše se tekst koji glasi: »koji se nalazi unutar zona kupališta«.

Članak 64.

Članak 183. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 180.) mijenja se i glasi:

»Do izrade urbanističkih planova uređenja mogući su sljedeći zahvati u prostoru:

. Do donošenja Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar - UPU 1 dopuštena je:

- izgradnja i rekonstrukcija građevina infrastrukturne namjene,

- rekonstrukcija građevina stambene, poslovne, ugostiteljsko-turističke te javne i društvene namjene, uz zadržavanje postojeće namjene, prema uvjetima ovog Prostornog plana za novu izgradnju,

- izgradnja pomoćnih građevina na građevnoj čestici građevine osnovne namjene, uz uvjet da se time ne prelazi najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) i koeficijent iskorištenosti (Kis).

. Do donošenja urbanističkih planova uređenja za građevinska područja naselja i to za:

- UPU 2: Crikvenica sjever - Hrusta (dio NA12),

- UPU 3: Crikvenica sjever - Benići (dio NA12),

- UPU 4: Crikvenica sjever - Gornji kraj (dio NA12),

- UPU 7: Jadranovo centar (NA21),

- UPU 8: Kloštar - Perhati (NA22),

- UPU 9: Popovići (NA23),

- UPU 10: Budići (NA24),

- UPU 11: Dramalj centar (NA31),

- UPU 14: Selce (dio NA4),

dopuštena je:

- izgradnja i rekonstrukcija građevina infrastrukturne namjene,

- rekonstrukcija građevina stambene, poslovne, ugostiteljsko-turističke te javne i društvene namjene, uz zadržavanje postojeće namjene, prema uvjetima ovog Prostornog plana za novu izgradnju,

- dogradnja i nadogradnja građevina stambene, poslovne, ugostiteljsko-turističke te javne i društvene namjene prema uvjetima određenim ovim Prostornim planom,

- izgradnja pomoćnih građevina na građevnoj čestici građevine osnovne namjene, uz uvjet da se time ne prelazi najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) i koeficijent iskorištenosti (Kis),

- interpolacija unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja.

. Do donošenja urbanističkih planova uređenja za građevinska područja naselja i to za:

- UPU 5: Tončićevo (dio NA15),

- UPU 6: Sopaljska (dio NA16),

- UPU 12: Kačjak (dio NA32),

- UPU 13: Manestri (dio NA33),

nije dopuštena izgradnja građevina niti uređenje površina unutar navedenih zona.

. Do donošenja Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene Jadranovo 2 - UPU 15, nije dopuštena gradnja građevina niti uređenje površina unutar navedene zone.

. Do donošenja Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene Crikvenica Dubračina - UPU 16, dopuštena je rekonstrukcija postojećih građevina na sljedeći način:

- rekonstrukcija građevina u svrhu izgradnje instalacijske etaže,

- rekonstrukcija otvora na građevinama, bez povećanja tlocrtnih i visinskih gabarita,

- rekonstrukcija u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada.

. Do donošenja Urbanističkog plana uređenja zone hotela Havišće I (Jadranovo) - UPU 17 i zone kampa - autokampa Jasenova (Selce) - UPU 23, nije dopuštena izgradnja građevina niti uređenje površina unutar navedenih zona.

. Do donošenja urbanističkih planova uređenja za zone ugostiteljsko-turističke namjene i to za:

- UPU 18: Kačjak (Dramalj): zona hotela i zona kampa - autokampa,

- UPU 22: Uvala Slana (Selce), zona hotela i zona kampa - autokampa,

- UPU 19: Omorika (Dramalj/Crikvenica),

dopuštena je:

- izgradnja i rekonstrukcija građevina infrastrukturne namjene,

- rekonstrukcija građevina ugostiteljsko-turističke namjene, uz zadržavanje postojeće namjene i to na slijedeći način:

- rekonstrukcija građevina u svrhu izgradnje instalacijske etaže,

- rekonstrukcija otvora na građevinama, bez povećanja tlocrtnih i visinskih gabarita,

- rekonstrukcija u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada,

- rekonstrukcija građevina ugostiteljsko-turističke namjene u cilju održavanja i podizanja kategorije građevina.

Postojeće građevine rekonstruiraju se prema uvjetima ovog Prostornog plana za novu izgradnju.

. Do donošenja urbanističkih planova uređenja za zone ugostiteljsko-turističke namjene i to za:

- UPU 20: Miramare (Crikvenica),

- UPU 21: Nazor - Antić (Crikvenica/Selce),

dopuštena je:

- izgradnja i rekonstrukcija građevina infrastrukturne namjene,

- rekonstrukcija građevina ugostiteljsko-turističke namjene, uz zadržavanje postojeće namjene i to na sljedeći način:

-rekonstrukcija građevina u svrhu izgradnje instalacijske etaže,

-rekonstrukcija otvora na građevinama, bez povećanja tlocrtnih i visinskih gabarita,

-rekonstrukcija u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada,

-rekonstrukcija građevina ugostiteljsko-turističke namjene u cilju održavanja i podizanja kategorije građevina.

Postojeće građevine rekonstruiraju se prema uvjetima ovog Usklađenja Prostornog plana za novu izgradnju.

. Do donošenja urbanističkih planova uređenja za zone sportsko-rekreacijske namjene (sportski centar) i to za:

- UPU 24: Jadranovo (Havišće),

- UPU 25: Dramalj (Ad Turres),

- UPU 26: Selce (Matkino),

nije dopuštena izgradnja građevina niti uređenje površina unutar navedenih zona.

. Do donošenja Urbanističkog plana uređenja Thalassoterapija - Mediteran - UPU 27 nije dopušteno mijenjanje obalne crte (nasipavanje, izgradnja molova, betoniranje obale i sl.).«

Članak 65.

Članak 184. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 181.) mijenja se i glasi:

»Do donošenja detaljnih planova uređenja mogući su sljedeći zahvati u prostoru:

. Do donošenja Detaljnog plana uređenja zone Thalassoterapije u Crikvenici (DPU1) moguća je rekonstrukcija građevina, uz zadržavanje postojeće namjene i to na sljedeći način:

- rekonstrukcija građevina u svrhu izgradnje instalacijske etaže,

- rekonstrukcija otvora na građevinama, bez povećanja tlocrtnih i visinskih gabarita,

- rekonstrukcija u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada,

- rekonstrukcija građevina ugostiteljsko-turističke namjene u cilju održavanja i podizanja kategorije građevina.

Postojeće građevine rekonstruiraju se prema uvjetima ovog Prostornog plana za novu izgradnju.

. Do donošenja detaljnih planova uređenja za dijelove građevinskih područja naselja i to za:

- DPU 2: Duga (dio NA18),

- DPU 3: Manestri (dio NA33),

nije dopuštena izgradnja građevina niti uređenje površina unutar navedenih zona.

. Do donošenja detaljnih planova uređenja za zone poslovne i ugostiteljsko-turističke namjene i to za:

- DPU 4: Jadranovo 1,

- DPU 5: Havišće II (Jadranovo),

- DPU 6: Havišće II a (Jadranovo),

- DPU 7: Bršćanovica (Dramalj),

- DPU 8: Miramare (Crikvenica),

- DPU 9: Jadranovo - sjever,

- DPU 10: Sv. Jakov (Jadranovo),

nije dopuštena izgradnja građevina niti uređenje površina unutar navedenih zona.

. Do donošenja detaljnih planova uređenja za zone planiranih groblja u Crikvenici (Podkotor) - DPU 11 i u Selcu - DPU 12 nije dopuštena izgradnja građevina niti uređenje površina unutar navedenih zona.

. Do donošenja detaljnog plana uređenja luke otvorene za javni promet Selce (DPU 13) nije dopušteno mijenjanje obalne crte (nasipavanje, izgradnja molova, betoniranje obale i sl.).

. Do donošenja Detaljnog plana uređenja zone Podbadanj (DPU 14) dopuštena je eksploatacija građevno-tehničkog kamena unutar granica odobrenog eksploatacijskog polja »Podbadanj«.

Članak 66.

Članak 185. Odluke o donošenju Prostornog plana se briše.

Članak 67.

Stupanjem na snagu ovog Usklađenja stavljaju se izvan snage kartografski prikazi Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/03), i to:

- Grafički prikazi Prostornog plana u mj. 1:25000:

1. Korištenje i namjena površina

2. Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustav

2A. Infrastrukturni sustavi i mreže - korištenje voda

2B. Infrastrukturni sustavi i mreže - odvodnja otpadnih voda; obrada, skladištenje i odlaganje otpada

3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih uvjeta korištenja

3A. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju; područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

3B. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite,

- Grafički prikazi Prostornog plana u mj. 1:5000:

4. Građevinska područja

4.1. Jadranovo

4.2. Dramalj, Crikvenica

4.3. Crikvenica, Selce

4.4. Selce

4A. Građevinska područja - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

4A.1. Jadranovo

4A.2. Dramalj, Crikvenica

4A.3. Crikvenica, Selce

4A.4. Selce.

Članak 68.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/04-01/36

Ur. broj: 2107/01-01-06-15

Crikvenica, 21. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Eduard Rippl dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=163&mjesto=10003&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr