SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 8. Ponedjeljak, 27. veljače 2006.
GRAD CRIKVENICA
17

5.

Na temelju odredbe članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/ 02 i 100/04), te članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 7. sjednici, održanoj dana 21. veljače 2006. godine, donosi

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje
2005. - 2009. godine

UVOD

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru (u nastavku: Program mjera) izrađuje se temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/ 94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04). Navedenim propisom navodi se što se Programom mjera određuje i utvrđuje.

Program mjera izrađuje se temeljem Izvješća o stanju u prostoru (u nastavku: Izvješće) za četverogodišnje razdoblje.

Program mjera određuje izradu novih, odnosno izmjenu i dopunu postojećih dokumenata prostornog uređenja, potrebu pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradu, te druge mjere od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata. Njime se utvrđuje potreba uređenja zemljišta (razina uređenja zemljišta, izvori za financiranje njegovog uređenja, rok u kojem je određeno zemljište potrebno urediti za planiranu namjenu i druge mjere za provođenje politike uređenja prostora i dokumenata prostornog uređenja).

Pored navedenog, prema članku 151. Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« PGŽ, broj 14/00 i 15/05), Program mjera mora utvrditi nositelje pojedinih obveza, rokove i troškove planiranih mjera i odrediti mjere za provedbu politike prostornog uređenja (komunalni doprinos, razina uređenosti građevinskog zemljišta za pojedina uža područja i dr.). Programe mjera za unapređenja stanja u prostoru općine i grada treba usuglasiti s Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Županije.

Pod uređenjem građevinskog zemljišta podrazumijeva se:

a) priprema zemljišta za izgradnju (izrada prostornih planova, imovinsko-pravne radnje i drugo);

b) izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- objekata za opskrbu električnom energijom,

- zdravstvenih objekata,

- odgojnih i obrazovnih objekata,

- drugih infrastrukturnih objekata.

Program mjera određuje se za period od 2005. do 2009. godine.

Za navedeni period određuje se:

1. Razina uređenja zemljišta za područje Grada Crikvenice,

2. Rok u kojem je određeno zemljište potrebno urediti za planiranu namjenu,

3. Izvori za financiranje njegovog uređenja, te eventualno utvrditi nositelje pojedinih obveza, rokove i troškove planiranih mjera, i

4. Druge mjere za provođenje politike uređenja prostora i dokumenata prostornog uređenja.

Uređenje zemljišta obuhvaća pripremu i opremanje građevinskog područja za izgradnju građevina i zahvata od interesa države, Primorsko-goranske županije i Grada Crikvenice.

Potrebe i interesi, odnosno zahvati od interesa države, Primorsko-goranske županije proizlaze iz njihovih Programa mjera. Država i Primorsko-goranska županija nisu donijeli Program mjera koji obuhvaća dio ili cijeli period od 2005. do 2009. godine.

1. PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU

Pripremom zemljišta obuhvaćaju se građevine i zahvati koji su planirani za gradnju od interesa države, Primorsko- goranske županije i Grada Crikvenice.

Priprema obuhvaća izradu prostornih planova i uređenje imovinsko-pravnih odnosa.

1.1. Izrada prostornih planova

Određuje se izmjena i dopuna postojećeg prostornog plana. Pod time se obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

- pribavljanje podataka i program izrade prostornog plana,

- pribavljanje geodetskih podloga za izradu,

- druge mjere od značaja za izradu i donošenje tih prostornih planova.

1.1.1. Izrada Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice

Predviđa se izrada Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice kojom će se na temelju analize i uočenih problema u primjeni Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice, izvršiti usaglašavanje sa prostornim planom šireg područja, zakonima i propisima i drugim razvojnim programima koje utvrdi Gradsko vijeće Grada Crikvenice.

1.1.2. Izrada urbanističkih planova uređenja (UPU)

Temeljem Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice predviđena je izrada novih i izmjena i dopuna postojećih urbanističkih planova uređenja. Njime je određen sadržaj izrade i granica obuhvata. Planovi se izrađuju u mjerilu 1:2000 i 1:1000, a iznimno u mjerilu 1:5000.

Predviđa se izrada novih i izmjena i dopuna postojećih urbanističkih planova uređenja.

a) Zadaci iz prijašnjeg Programa mjera

Započeti proces izrade ovih planova nužno je provesti do kraja.

U zagradi su navedeni nazivi ovih planova iz Usklađenja prostornog plana uređenja Grada Crikvenice, pošto se je istim mijenjala numeracija gotovo svih planova.

1. UPU 1: Crikvenica centar, (UPU 1: Crikvenica centar - NA1-1, zajedno sa zonama R2-15, R2-16, R2-17 i lukom nautičkog turizma);

2. UPU 5: Dramalj centar, (UPU 11: Dramalj centar - NA3-1, zajedno sa zonama plaža R2-9 i R2-10);

3. UPU 18: Selce Matkino, (UPU 26: Selce - Matkino, R1-4);

4. UPU 2: Crikvenica Hrusta, (UPU 2: Crikvenica sjever - Hrusta, dio NA1-2);

5. UPU 4: Jadranovo centar, (UPU 7: Jadranovo centar - NA2-1, zajedno sa zonama plaža R2-1, R2-2 i R2-3);

6. UPU 6: Selce sjever, (UPU 14: Selce, dio NA4);

7. UPU 19: Crikvenica-Thalassotherapia-Mediteran, (UPU 27: Crikvenica-Thalassotherapia-Mediteran, R2-13);

8. UPU 11: Dramalj/Crikvenica - Omorika, (UPU 19: Omorika (Dramalj - Crikvenica), T1-5, zajedno sa zonama plaža R2-11 i R2-12);

9. UPU 13: Crikvenica/Selce - Šet. V. Nazora - Ul. E. Antića, (UPU 21: Nazor-Antić (Crikvenica/Selce), T1-7, zajedno sa zonama plaža R2-18 i R2-19);

10. UPU 17: Dramalj - Ad Turres, (UPU 25: Dramalj (Ad Turres), R1-2);

11. UPU 8: Crikvenica - Dubračina, (UPU 16: Crikvenica - Dubračina, K3);

b) Novi zadaci

Nazivi ovih planova su iz Usklađenja prostornog plana uređenja Grada Crikvenice, pošto se je istim mijenjala numeracija gotovo svih planova.

1. UPU 3: Crikvenica sjever - Benići, dio NA1-2;

2. UPU 4: Crikvenica sjever - Gornji kraj, dio NA1-2;

3. UPU 5: Tončićevo, dio NA1-5;

4. UPU 6: Sopaljska, dio NA1-6;

5. UPU 8: Kloštar - Perhati, NA2-2;

6. UPU 9: Popovići, NA2-3;

7. UPU 10: Budići, NA2-4;

8. UPU 12: Kačjak, dio NA3-2;

9. UPU 13: Manestri, dio NA3-3;

10. UPU 15: Jadranovo 2, K2;

11. UPU 17: Havišće I - T1-1, zajedno sa zonama plaža R2-5 i R2-6;

12. UPU 18: Kačjak (Dramalj) - T1-3, zajedno sa zonom kampa-autokampa T3-2 i plaže R2-7;

13. UPU 20: Miramare (Crikvenica) - T1-6, zajedno sa zonom plaže R2-14;

14. UPU 22: Uvala Slana (Selce) - T1-8 i T3-3, zajedno sa zonama plaža R2-20 i R2-21;

15. UPU 23: Jasenova (Selce) - T3-4, zajedno sa zonama plaža R2-22 i R2-23;

16. UPU 24: Jadranovo (Havišće) - R1-1.

1.1.3. Izrada detaljnih planova uređenja (DPU)

Temeljem Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice predviđena je izrada novih i izmjena i dopuna postojećih detaljnih planova uređenja. Njime je određen sadržaj izrade i granica obuhvata. Planovi se izrađuju u mjerilu 1:1000.

Predviđa se izrada novih i izmjena i dopuna postojećih detaljnih planova uređenja.

a) Zadaci iz prijašnjeg Programa mjera

Započeti proces izrade ovih planova nužno je provesti do kraja.

1. DPU Miramare, (DPU 8: dio zone ugostiteljsko - turističke namjene (hotel) Miramare u Crikvenici, dio T1-6);

2. DPU 8: Crikvenica Podkotor, (DPU 11: zona novog groblja Crikvenica - Podkotor, G1);

3. DPU 9: Selce, G2, (DPU 12: zona novog groblja Selce, G2);

4. DPU 2: zona luke otvorene za javni promet Selce, (DPU 13: zona luke otvorene za javni promet Selce);

5. DPU 3: zona eksploatacijskog polja i istražnog prostora Podbadanj te deponije građevinskog materijala, (DPU 14: zona eksploatacijskog polja i istražnog prostora Podbadanj te deponije građevinskog materijala);

6. DPU »Selce centar - aparthotel.

b) Novi zadaci

Nazivi ovih planova su iz Usklađenja prostornog plana uređenja Grada Crikvenice, pošto se je istim mijenjala numeracija gotovo svih planova.

1. DPU 1: zona Thalassoterapije unutar građevinskog područja Duga, dio NA 1-8;

2. DPU 2: Duga, dio NA 1-8;

3. DPU 3: Manestri, dio NA 3-3;

4. DPU 4: zona poslovne namjene Jadranovo 1, K 1;

5. DPU 5: zona ugostiteljsko-turističke namjene (hotel) Havišće II (Jadranovo), T 1-2;

6. DPU 6: zona ugostiteljsko-turističke namjene (hotel) Havišće IIa (Jadranovo), T 1-2;

7. DPU 7: zona ugostiteljsko-turističke namjene (hotel) Bršćanovica (Dramalj), T 1-4, zajedno sa zonom plaže R 2-8;

8. DPU 9: zona ugostiteljsko-turističke namjene (hotel) Jadranovo - sjever, T 1-9;

9. DPU 10: zona ugostiteljsko-turističke namjene (kamp- autokamp) Sv. Jakov (Jadranovo), T 3-1, zajedno sa zonom plaže R 2-4;

10. DPU 122: pod »DPU 122« obuhvaćeni su svi detaljni planovi uređenja određeni u urbanističkim planovima uređenja iz točke 1.2.2.

1.2. Uređenje imovinsko-pravnih odnosa

Izvršit će se evidencija i uređenje imovinsko-pravnih odnosa za građevine, područja i lokalitete od interesa države, Primorsko-goranske županije i Grada Crikvenice

1.2.1. Potreba prikupljanja podataka i stručnih podloga za izradu planova

Za potrebe ažuriranja dokumentacije o stanju u prostoru i pripremu izrade prostornih planova potrebno je kontinuirano prikupljati i ažurirati geodetsko-katastarske podloge područja Grada Crikvenice, te ovisno o potrebama pripreme izrade planova, pristupiti izradi separatnih studija o stanju u prostoru.

Posebno je potrebno pristupiti izradi:

a) Skeniranju i digitalizaciji geodetskih i katastarskih podloga, te novoj izmjeri u dugoročnom periodu. Sa Državnom geodetskom upravom sklopljen je sporazum za novu izmjeru i izradu katastra nekretnina.

b) Izdvojiti procese odlučivanja koji trebaju posebne informacije za praćenje i unapređenje stanja u prostoru.

c) Identificirati informacije i forme prezentacije.

d) Odrediti podatke nužne za njihovo prikupljanje.

e) Oblikovati upravljanje podacima i metodologije kako bi se proizvodile potrebne informacije.

Zaštita okoliša na prostoru Grada Crikvenice, temelji se na sljedećim opće prihvaćenim načelima:

- načelo preventivnosti

- načelo očuvanja vrijednosti prirodnih izvora i biološke raznolikosti

- načelo cjelovitosti

- načelo poštivanja prava

- načelo plaćanja troškova onečišćenja

- načelo javnosti i sudjelovanja javnosti.

Započeti procese monitoringa i stalnog praćenja stanja u dijelovima ugroženog okoliša, te u zonama u kojima se budućim aktivnostima u korištenju i uređenju prostora očekuju negativni utjecaji na okoliš, sa posebnim odnosom prema moru.

Zaštitne mjere okoliša su one kojima se osigurava cjelovito osiguranje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji način za okoliš kao osnovni uvjet zdravog i održivog razvitka.

Za sve zahvate u prostoru koji prema Pravilniku o procjeni utjecaja na okoliš (»NN« RH, broj 59/00) podliježu obvezi izrade studije utjecaja na okoliš - izraditi SUO i postupati u skladu s njenim odredbama u svrhu očuvanja i unapređenja stanja u prostoru.

1.2.2. Lokaliteti unutar urbanističkih planova uređenja

Pripremit će se sljedeće građevine vezano na urbanističke planove centra naselja unutar Grada Crikvenice, odnosno za:

1. UPU 1: Crikvenica centar: Gradske ceste: stambene i sabirne ceste, kolni i pješački pristupi, luka nautičkog turizma, autobusni kolodvor, kulturni centar, javna garaža, novi most preko Dubračine, itd.

2. UPU 11: Dramalj centar: Gradske ceste: stambene i sabirne ceste, kolni i pješački pristupi, itd.

3. UPU 7: Jadranovo centar: Gradske ceste: stambene i sabirne ceste, kolni i pješački pristupi, itd.

4. UPU 26: Selce - Matkino: Gradske ceste: stambene i sabirne ceste, kolni i pješački pristupi, sportska dvorana, itd.

Lokaliteti i građevine unutar preostalih urbanističkih planova uređenja definirat će se po njihovom donošenju, a sukladno razvojnom programu koji utvrdi Gradsko vijeće Grada Crikvenice.

1.2.3. Lokaliteti unutar detaljnih planova uređenja

Za područja izrade DPU-a izvršit će se evidencija i eventualno imovinsko-pravna priprema. Obradit će se sljedeća područja od interesa Grada:

1. DPU 11: zona novog groblja Crikvenica - Podkotor: uređenje novog groblja u Crikvenici,

2. DPU 12: zona novog groblja Selce: uređenje novog groblja u Selcu,

3. DPU 13: zona luke otvorene za javni promet Selce: uređenje lukobrana,

Za ostale lokalitete i građevine, za koje se lokacijska dozvola utvrđuje neposredno iz Prostornog plana Primorsko- goranske županije ili Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice izvršit će se evidencija i uređenje imovinsko- pravnih odnosa za sve građevine, područja i lokalitete od interesa države, Primorsko-goranske županije i Grada Crikvenice.

1.3. Dinamika izrade i izvori financiranja

Rok uređenja i izvori financiranja za sve prostorne planove određeni su iz sljedećih izvora:

- Država iz proračuna: nadležno ministarstvo

- Županija iz proračuna: nadležni upravni odjel

- Grad iz proračuna: nadležni upravni odjeli

- Investitori: trgovačka društva, ustanove, udruge, pojedinci.

Nositelj svih aktivnosti je Upravni odjel za razvoj i upravljanje imovinom Grada Crikvenice.

2. OPREMANJE ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU

Opremanje zemljišta za izgradnju podrazumijeva gradnju ili uređenje svih javnih, komunalnih i infrastrukturnih građevina kojima se stvaraju uvjeti za formiranje naselja, poslovne zone ili druge zaokružene funkcionalne cjeline.

Za gradnju ili uređenje površine potrebno je izvršiti sljedeće aktivnosti:

- ishođenje lokacijske dozvole,

- parcelacija zemljišta,

- kupnja zemljišta,

- izrada projektne dokumentacije,

- ishođenje građevne dozvole,

- izgradnja građevine,

- ishođenje uporabne dozvole,

- upis građevine u gruntovnicu.

Na temelju Programa mjera i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, Gradsko vijeće Grada Crikvenice donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu (u nastavku: Program gradnje).

Program gradnje sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa gradnje s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

2.1. Građevine od javnog interesa

Građevine od javnog interesa su građevine i prostori u kojima se odvijaju društvene djelatnosti, kao što je primjerice: prosvjeta, zdravstvo, socijalne ustanove, šport, kultura, udruge, vjerske zajednice, i ostale slične djelatnosti.

Predviđeno je opremanje sljedećih građevina i prostora od interesa Primorsko-goranske županije i Grada Crikvenice.

2.1.1. Županijski interes

1. Luka nautičkog turizma u Crikvenici i luke otvorene za javni promet sa dijelovima,

2. Povezivanje vodovodnih sustava »Rijeka-Žrnovnica«.

2.1.2. Gradski interes

1. Rekonstrukcija OŠ Selce,

2. Kulturni centar u Crikvenici,

3. Dom za smještaj starijih osoba u Crikvenici,

4. Gradski bazen u Crikvenici,

5. Sportski centar Selce,

6. Završetak sportskog centra u Crikvenici na lokaciji nogometnog stadiona,

7. Sportski centar u Jadranovu,

8. Boćalište u Dramlju,

9. Početak rada poslovne zone - Dubračina,

10. Uređenje komunalnih lučica i privezišta,

11. Boćalište Gornji kraj.

Značajniji zahvati u gradnji gospodarskih objekata proizvodnje, poslovne i ugostiteljsko turističke namjene, te uređenje odgovarajućih površina očekuju se na površinama za izdvojene namjene izvan naselja, a oni će se odvijati u skladu s odrednicama urbanističkih i detaljnih planova uređenja.

Za ostale lokalitete, za koje se lokacijska dozvola utvrđuje neposredno iz Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice izvršit će se opremanje za sve građevine, područja i lokalitete od interesa Primorsko-goranske županije i Grada Crikvenice.

2.2. Komunalne građevine

Komunalne građevine su građevine i prostori koji su u funkciji obavljanja komunalnih usluga.

Predviđeno je opremanje sljedećih građevina i prostora Grada Crikvenice:

a) Javne parkovne površine. Prema odredbama: UPU 11 Dramalj centar, UPU 7 Jadranovo centar, UPU 1 Crikvenica centar,

b) Javne pješačke površine (trg, prolazi, pješačke ulice). Prema odredbama: UPU 1 Crikvenica centar,

c) Parkirališta. Prema odredbama: UPU 11 Dramalj centar, UPU 7 Jadranovo centar, UPU 1 Crikvenica centar,

d) Groblja. Prema odredbama: DPU 11 zona novog groblja Crikvenica - Podkotor,

DPU 12: zona novog groblja Selce, UPU 11 Dramalj centar.

Za ostale lokalitete, za koje se lokacijska dozvola utvrđuje neposredno iz Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice, izvršit će se opremanje za sve građevine, područja i lokalitete od interesa Grada Crikvenice.

Gradsko vijeće Grada Crikvenice donosi godišnji Program gradnje kojim se detaljnije određuje dinamika gradnje i način financiranja komunalnih građevina.

2.3. Infrastruktura

Građevine infrastrukture su građevine i prostori u kojima se grade, postavljaju prometni, energetski i vodni sustavi. To su primjerice: kolne i pješačke prometnice, objekti za opskrbu električnom energijom, odvodnju i vodovod, distribuciju električne energije, plina i drugi infrastrukturni objekti i vodovi.

Predviđeno je opremanje građevina, trasa i prostora od interesa države, Primorsko-goranske županije i Grada Crikvenice.

Gradsko vijeće Grada Crikvenice donosi godišnji Program gradnje, kojim se detaljnije određuje dinamika gradnje i način financiranja infrastrukturnih građevina.

2.3.1. Državni interes

- Dionica autoceste i željezničke pruge - čvor Šmrika (JTC) - Crikvenica - Novi Vinodolski - Senj

2.3.2. Županijski interes

- Rekonstrukcija i održavanje cestovnih prometnica u cilju poboljšanja prometnih elemenata,

- plinska mreža.

2.3.3. Gradski interes

Izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture unutar izgrađenog dijela građevinskog područja vršit će se po potrebi korisnika prostora.

Za neizgrađeni dio građevnog područja izgradnja infrastrukture vršit će se po godišnjem Programu gradnje.

Gradnja infrastrukture za pojedinačne građevine izvan građevnog područja vršit će se po godišnjem Programu gradnje.

Ovaj prikaz ograničen je na objekte i uređaje komunalne infrastrukture, koji se sukladno zakonskim odredbama nalaze u ingerenciji jedinice lokalne samouprave.

2.3.3.1. Ceste i javne površine

Ceste i ostale prometne površine opremat će se po odredbama urbanističkog plana uređenja i detaljnog plana uređenja.

- Izgradnja cesta u područjima sljedećih planova:

1. UPU 11 Dramalj centar,

2. UPU 26 Selce - Matkino,

3. UPU 2 Crikvenica sjever - Hrusta,

4. UPU 7 Jadranovo centar,

5. UPU 14 Selce sjever,

6. UPU 16 Crikvenica - Dubračina,

7. UPU 3 Crikvenica sjever - Benići,

8. UPU 13 Manestri,

- Nasipavanje predviđeno na svim područjima prema PPUGC, a što će se omogućiti nakon provođenja na zakonu utemeljenih postupaka (UPU, SUO).

- Planirana promjena regulacije prometa u centru naselja Crikvenica, nova lokacija autobusnog kolodvora, nasipavanje luke u Crikvenici, proširenje Trga Stjepana Radića i gradnja novog mosta kod Plodina, (sve prema odredbama UPU-a Crikvenica centar).

2.3.3.2. Vodovod

Vodovodne građevine i instalacije opremat će se po odredbama urbanističkog plana uređenja i detaljnog plana uređenja.

Izgradnja vodovoda predviđa se u područjima obuhvaćenih slijedećim planovima:

1. UPU 6 Sopaljska.

2.3.3.3. Odvodnja

Građevine i instalacije odvodnje (objekti i uređaji za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, te oborinske kanalizacije) opremati će se po odredbama urbanističkog plana uređenja i detaljnog plana uređenja. Planirana je i gradnja središnjeg uređaja za pročišćavanje »Crikvenica«.

Izgradnja takvih uređaja predviđa se u područjima obuhvaćenih prostornim planovima.

2.3.3.4. Elektrovodovi

Građevine i instalacije elektroopskrbe opremat će se po odredbama urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova uređenja.

Postava tijela javne rasvjete sukladno prioritetima utvrđenim Programom gradnje za područje Grada Crikvenice.

Izgradnja objekata za opskrbu električnom energijom (trafostanice i vodovi) sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji, a prema planovima Hrvatske elektroprivrede.

2.3.3.5. Zbrinjavanje otpada

Grad Crikvenica sukladno svojim obvezama mora urediti postupanje s komunalnim otpadom. Postupanje s tehnološkim otpadom je u nadležnosti županije, a s opasnim otpadom u nadležnosti Republike Hrvatske. Komunalni otpad s područja Grada Crikvenice se do eventualnog iznalaženja drugog rješenja odlaže na odlagalište »Duplja«. U odnosu na komunalni otpad cilj planova treba biti propisivanje mjere koje će osigurati poboljšanje sustava skupljanja komunalnog otpada na prostoru. Mjere bi trebale regulirati razvrstavanje, vrstu i minimalne uvjete za postavu posuda za odlaganje komunalnog otpada.

2.3.3.6. Plinifikacija

Aktivnosti na pokretanju projekata izgradnje plinovoda trebaju se nastaviti u suradnji sa Županijom.

3. PRIJELAZNE ODREDBE

3.1. Objava

Ovaj Program mjera objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od objave.

Danom stupanja na snagu prestaje vrijediti Izvješće o stanju u prostoru i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/03).

Klasa: 350-01/05/-01/136

Ur. broj: 2107/01-01-06-6

Crikvenica, 21. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=163&mjesto=10003&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr