SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 8. Ponedjeljak, 27. veljače 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
17

13.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), a temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 19. siječnja 2006. godine, Županijsko poglavarstvo je na 19. sjednici održanoj 9. veljače 2006. godine, donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije za gospodarsko korištenje
pomorskog dobra na plaži ispred hotela Savoy« u Opatiji

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), daje tvrtki B.N.L.« d.o.o. iz Opatije, MB 0698709, M. Tita 129, Opatija (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju na pomorskom dobru na području Grada Opatije, plaža ispred Hotela »Savoy«, u svrhu obavljanja gospodarske, turističke djelatnosti i to: iznajmljivanje ležaljki, suncobrana, pedalina, te prodaja hladnih i toplih napitaka, uz obvezu sanacije i rekonstrukcije plaže.

Predmetna koncesija se daje na temelju provedenog Javnog prikupljanja ponuda objavljenog u »Narodnim novinama« broj 144/05 i Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 19. siječnja 2006. godine.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 10 godina od dana sklapanja Ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida Ugovora sukladno ovoj Odluci i važećim zakonskim propisima i uz obvezu sanacije i rekonstrukcije plaže sukladno dobivenoj građevinskoj dozvoli.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se iz dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 8.100,00 kuna (slovima: osam tisuća i sto kuna).

- promjenjivi dio naknade iznosi 2,5% prihoda ostvarenog na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 6.

Pri sanaciji plaže Ovlaštenik koncesije je dužan poštovati odredbe iz Lokacijske dozvole KLASA: UP/I 350-05/03-01/ 223 i UR. BROJ: 2170-85-01-03-08/HV/ od 09. prosinca 2003. godine izdane od strane Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Ispostava Opatija i u propisanom roku ishoditi građevinsku dozvolu.

Za svaku daljnju eventualnu gradnju ili rekonstrukciju na koncesioniranom području Ovlaštenik koncesije je dužan ishoditi suglasnost Davatelja koncesije, te lokacijsku i građevinsku dozvolu.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na korištenje koristiti isključivo za svoje posebne potrebe, odnosno za obavljanje djelatnosti za koje je registriran.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od tvrtke »B.N.L.« d.o.o. u prosincu 2005. godine.

Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na plažama, te sprečavanja onečišćenja mora.

Obvezuje se ovlaštenik koncesije na ispunjavanje standarda koji su propisani kriterijima za dobivanje plave zastave, odnosno pribavljanje licence kojom se potvrđuju standardi uređenja plaže.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša.

Članak 8.

Ovlaštenik je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije tijekom cijele godine dužan je organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje plaže, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, tuševe i sl., održavati zelene površine, po potrebi nasipati (dohranjivati) pijesak i šljunak na plažu, te vršiti manje popravke obale, vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Članak 9.

Plaža je pristupačna svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi radi naplaćivanja ulaznica, s time da je njena opća uporaba ograničena obavljanjem ovlaštenikove djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Ukoliko Ovlaštenik koncesije za plažu iz članka 2. ove Odluke dobije Plavu zastavu, Davatelj koncesije može smanjiti godišnju naknadu za tu godinu.

Članak 10.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Ovlaštenik koncesije je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Članak 11.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 12.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 13.

Provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji prati Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama (»Službene novine« broj 26/04).

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 14.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/3

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-06-7

Rijeka, 9. veljače 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

Odluka o davanju koncesije   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=163&mjesto=00001&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr