SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 7. Ponedjeljak, 20. veljače 2006.
OPĆINA LOVRAN
8

4.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/

00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranke županije broj 26/01, 14/02 i 8/05), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 9. velječe 2006. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/95, 15/95 i 28/05), članak 54. mijenja se i glasi:

»Svjetleće reklame, izložbeni ormarići i ostali reklamni predmeti čija je svrha oglašavanje i isticanje reklamnih poruka kao što su: reklamne ploče, reklamni panoi, reklamne konstrukcije, reklamni uređaji, reklamni natpisi, transparenti i sl. (u daljnjem tekstu reklamni predmeti) kao i putokazi koji se ne smatraju prometnim znakom, mogu se postavljati uz prethodnu suglasnost i posebne uvjete koje daje Upravni odjel za samoupravu i upravu, Odsjek za stambeno-komunalni sustav u skladu s planom lokacija koje, sukladno dokumentima prostornog uređenja, utvrđuje Općinsko poglavarstvo Općine Lovran.

Planom lokacija za postavu reklamnih predmeta utvrđuju se mjesto, način postavljanja, izgled reklamnih predmeta i putokaza.

Reklamni predmeti i putokazi postavljeni na javnim i drugim površinama uz javne prometnice ne smiju svojim oblikom i položajem zatvarati vidik, sprečavati redovan promet, ugrožavati sigurnost prolaznika i vozača te umanjivati vidljivost prometnih znakova i ostale signalizacije.

Reklamne predmete i putokaze zabranjeno je prljati oštećivati i uništavati, a dotrajale treba obnoviti, odnosno zamijeniti.

Troškove postavljanja, održavanja, čišćenja, uklanjanja i zamjene reklamnih predmeta i putokaza snosi osoba na čiji zahtjev su postavljeni.

Članak 2.

U članku 55. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Odobrenje za postavljanje prigodnih panoa, transparenata i visećih traka daje Upravni odjel za samoupravu i upravu, Odsjek za stambeno-komunalni sustav u skladu s planom lokacija iz članka 54. stavka 3. ove Odluke.«

Članak 3.

Iza članka 55. dodaju se članci 55a., 55b. koji glase:

»Članak 55a.

Zahtjevu za postavljanje reklamnih predmeta iz članka 54. i 55. ove Odluke prilaže se skica predmeta, tehnički opis, dokaz o vlasništvu odnosno korištenju nekretnine, suglasnost vlasnika nekretnine sukladno propisima o vlasništvu, te ostale suglasnosti nadležnih tijela prema posebnim propisima.

Članak 55b.

Za postavljanje reklamnih panoa i reklamnih konstrukcija na javnim površinama i nekretninama u vlasništvu Općine Lovran, Općinsko poglavarstvo raspisuje natječaj za prikupljanje pismenih ponuda.

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku, i sadrži:

- lokaciju za postavljanje reklamnih predmeta,

- oznaku površine koja se iznajmljuje,

- početnu visinu zakupnine,

- vrijeme trajanja zakupa,

- rok za podnošenje ponuda,

- iznos jamčevine,

- ostale uvjete.

Početnu visinu zakupnine utvrđuje Općinsko poglavarstvo vodeći računa o lokaciji, veličini i vrsti reklamnog predmeta.

Općinsko poglavarstvo donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača.

Najpovoljnija ponuda je ponuda koja uz ispunjnje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

Na temelju odluke o odabiru s najpovoljnijim ponuđač zaključuje se ugovor o zakupu kojim se uređuju međusobni odnosi.

Ponuđaču koji zaključi ugovor o zakupu, jamčevina se uračunava u zakupninu, a ostalim ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.

Ponuditelj koji odustane od zaključenja ugovora o zakupu gubi pravo na povrat jamčevine.

Za postavljanje prigodnih reklamnih panoa i reklamnih konstrukcija, u slučajevima iz člank 55. stavka 2. Ove odluke ne provodi se natječajni postupak.

Članak 4.

U članku 56. stavak 1. mijenja se i glasi:

Plakati i oglasi se mogu postaviti samo na za to određeno mjesto koje se također utvrđuje Planom lokacija iz članka 54. stavka 3. ove Odluke.

U stavku drugom ispred riječi: »oglasa«: dodaju se riječi: »plakata i«.

Članak 5.

U članku 58. stavku 1. ispred riječi: »reklame« dodaje se riječ: »svjetleće«, a iza riječi: »reklamne panoe,« dodaju se riječi: »ostale reklamne predmete, putokaze, plakate, izložbene ormariće,«.

Članak 6.

U članku 69. stavku 1. riječi: »Novčanom kaznom od 1000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se« zamjenjuje se riječima: »Globom od 1.000,00 kuna oglobit će se«.

U stavku 2. riječi: »Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna kaznit će se«, zamjenjuju se riječima: Globom od 200,00 kuna oglobit će se«.

Članak 7.

U članku 70. riječi: »Novčanom kaznom od 100,00 do 500,00 kuna kaznit će se«, zamjenjuju se riječima: »Globom od 200,00 kn, oglobit će se«.

Članak 8.

U članku 71. riječi: »novčanu kaznu« zamjenjuju se riječju: »globu«, a riječi: »100,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »200,00 kuna«.

Članak 9.

Sve suglasnosti za postavu reklamnih predmeta, osim reklamnih panoa i konstrukcija, izdane do dana stupanja na snagu ove Odluke, pravno su valjane do donošenja Plana lokacija za postavu reklamnih predmeta, nakon čega će se postupati sukladno ovoj Odluci i Planu.

Članak 10.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti Općinskog vijeća Općine Lovran da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o komunalnom redu.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-06-1

Lovran, 9. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=162&mjesto=51415&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr