SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 7. Ponedjeljak, 20. veljače 2006.
OPĆINA KLANA
8

5.

Temeljem članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« PGŽ broj 03/06), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 17. veljače 2006. godine usvojilo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
OPĆINE KLANA ZA 2005. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Klana za 2005. godinu sastoji se od:


PLAN 2005. IZVRŠENJE RAZLIKA %


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 PRIHODI POSLOVANJA 8.239.314,71 7.840.619,95 398.694,76 95,16%

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 37.100,00 35.689,45 1.410,55 96,20%

3 RASHODI POSLOVANJA 5.882.694,04 5.389.518,69 493.175,35 91,62%

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.553.293,42 2.193.299,99 1.359.993,43 61,73%


RAZLIKA ((6+7) - (3+4)) -1.159.572,75 293.490,72 -1.453.063,47


B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE

ZAJMOVA 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00%NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA -90.000,00 0,00 -90.000,00


C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 VLASTITI IZVORI 1.249.572,75 1.249.572,75 0,00 100,00%


Članak 2.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja te viškom prihoda iz prethodne godine pokriva se manjak prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja i financiranja za 2005. godinu utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 6.

Višak prihoda ostvaren u 2005. godini u iznosu od 1.543.063,47 kuna prenosi se u Proračun Općine Klana za 2006. godinu.

Članak 7.

Neutrošena sredstva iz članka 6. raspoređuju se na:


R. br.Opis Iznos


1. Naknade članovima predstavničkih, izvršnih i radnih tijela 20.000,00 2. Porezi na naknade članova predstavničkih, izvršnih i radnih tijela 4.000,00 3. Doprinosi za mirovinsko osiguranje članova predstavničkih, izvršnih i radnih tijela 4.000,00 4. Doprinosi za zdravstveno osiguranje članova predstavničkih, izvršnih i radnih tijela 4.000,00 5. Telefonski imenik Općine Klana 15.000,00 6. Izrada grba Općine Klana 30.000,00 7. Sufinanciranje izložbi 10.000,00 8. Tekuće donacije Udruženju obrtnika V-K-K-J 10.000,00 9. Izrada Prostornog plana uređenja Općine Klana 20.000,00 10. Program gospodarenja državnim poljoprivrednim zemljištem 18.000,00 11. Poticanje poduzetničkih aktivnosti 50.000,00 12. Tekuće pomoći političkim strankama 15.817,22

13. Tekuće donacije Udruzi mladih Studena 10.000,00 14. Računalne usluge - MMC 3.000,00 15. Komunikacijska oprema - MMC (TV, kućno kino, telefaks) 12.446,25

16. Uređenje svlačionice i proširenje pozornice u zgradi kina 100.000,00 17. Uređenje svlačionice NK Klana 140.000,00 18. Uređenje igrališta NK Klana 360.000,00 19. Uređenje dječjeg igrališta u Klani 100.000,00 20. Stipendije učenicima, studentima i darovitim sportašima 20.800,00 21. Dodatna ulaganja u poslovni prostor Općine Klana (krov pošta, krov trgovina u Škalnici, Taverna) 80.000,00 22. UPU-i i DPU-i za radne zone u Općini Klana 214.000.00

23. Prometna signalizacija 5.000,00 24. Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže Kalužica 90.000,00 25. Parcelacijski elaborat - Kalužica 179.000,00 26. Otkup zemljišta - komunalni sustav 8.000,00 27. Otkup zemljišta - groblje Klana 20.000,00


Ukupno 1.543.063,47


Članak 8.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/06-01/11

Ur. broj: 2170-06-06-01-01

Klana, 17. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Šnajdar, v.r.

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Klana   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=162&mjesto=51217&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr