SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 7. Ponedjeljak, 20. veljače 2006.
OPĆINA KLANA
8

4.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 17. veljače 2006. donosi

Odluku o izmjenama i dopunama
POSLOVNIKA
Općinskog vijeća Općine Klana

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 04/06) članak 23. mijenja se i glasi:

»Vijećniku mandat prestaje prije isteka vremena na koje je izabran:

1. ako podnese ostavku,

2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

4. ako odjavi prebivalište s područja općine, danom odjave prebivališta,

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

6. smrću.«

Članak 2.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»Općinskog načelnika bira Općinsko vijeće iz reda svojih članova, većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, u pravilu na konstituirajućoj sjednici.

Općinskog načelnika bira Općinsko vijeće u pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u Općinskom vijeću.

Prijedlog za izbor općinskog načelnika može podnijeti Odbor za izbor i imenovanja kao i najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

Članove Poglavarstva, koje ima tri člana ukupno, bira općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika, većinom glasova svih članova iz reda svojih članova, javnih djelatnika i građana s prebivalištem na području Općine Klana, na vrijeme od četiri godine. Članovi Poglavarstva imaju prava na naknadu za svoj rad koju određuje Općinsko vijeće.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana može se birati za člana Poglavarstva.

Članovi Poglavarstva mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz djelokruga Općine Klana.

Predsjednik Poglavarstva (Općinski načelnik) može podnijeti Vijeću prijedlog za izbor članova Poglavarstva i na konstituirajućoj sjednici, a najkasnije u roku od 30 dana od njegovog izbora.

Ukoliko prijedlog iz prethodnog stavka ovog članka ne dobije potrebnu većinu glasova, predsjednik Poglavarstva odnosno Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću novi prijedlog najkasnije u roku od 15 idućih dana.

Vijećnik može sudjelovati u podnošenju prijedloga za samo jednog kandidata za Općinskog načelnika ili njegovog zamjenika.«

Članak 3.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»Ako je za Općinskog načelnika predloženo više kandidata, te prilikom glasovanja niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova svih vijećnika, glasovanje se ponavlja na način da se u ponovljenom glasovanju ne glasuje o kandidatu koji je dobio najmanji broj glasova.

Izbor se na taj način ponavlja sve dok se ne glasa o najmanje dvoje kandidata.

Ako niti jedan od preostala dva kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova svih vijećnika, postupak predlaganja kandidata i njihov izbor se ponavlja.«

Članak 4.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»Općinsko poglavarstvo Općine Klana odgovorno je Vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i član Općinskog poglavarstva Općine Klana zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Općinsko poglavarstvo, a osobno su odgovorni za svoje područje rada.

Na prijedlog najmanje trećine članova Vijeća može se pokrenuti pitanje povjerenja Općinskom načelniku, njegovom zamjeniku ili članu Općinskog poglavarstva ili Općinskom poglavarstvu u cjelini i razriješiti ih dužnosti prije isteka vremena na koje su izabrani.

Općinsko poglavarstvo dužno je očitovati se o prijedlozima iz stavka 3. ovoga članka.

O povjerenju se ne može raspravljati i glasovati prije nego protekne sedam dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o povjerenju mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Vijeća.«

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/06-01/07

Ur. broj: 2170-06-06-01-03

Klana, 17. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Šnajdar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=162&mjesto=51217&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr