SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 13. Petak, 23. svibnja 2003.
OPĆINA VINODOLSKA
Općina Vinodolska

Općina Vinodolska

9.

Temeljem odredbi članka 16. i članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) Općinsko Vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 14. (četrnaestoj) sjednici održanoj 06. svibnja 2003. godine donosi

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Vinodolske za 2002. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Vinodolske za 2002. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji obračun) sadrži:

prihode po Bilanci 31.12.2002. g. u

iznosu od 7.243.746,16 kn

višak prihoda iz 2001. g. u iznosu od 1.085.864,34 kn

ukupno ostvarene prihode/primici u

iznosu od 8.329.610,50 kn

ukupno ostvarene rashode/izdaci u

iznosu od 6.564.406,67 kn

neutrošena sredstva 1.765.203,83 kn

nepodmirene obaveze prema dobavljačima 6.349,83 kn

UKUPNO NEUTROŠENA SREDSTVA 1.771.553,66 kn

(stanje žiro-računa 31.12.02 = 1.768.405,71 kn; stanje blagajne 31.12.02. = 3.147,95)

Članak 2.

Sredstva tekuće pričuve bila su planirana sa 153.440,22 kn, ostvarena sa 95.580,00 kn.

Ostvareno se odnosi na:

- novu izmjeru površina za komunalnu naknadu - kućarinu u iznosu od 45.580,00 kn

- izdaci za krov - Osnovna škola J.J. Klović Tribalj u iznosu od 50.000,00 kn.

Članak 3.

Neutrošena sredstva po Godišnjem obračunu u visini od 1.771.553,66 kn prenose se kao financijska imovina u 2003. g. sa danom 01.01.2003. g.

Neutrošena sredstva u visini od 59.590,89 kn se privremeno koriste za podmirenje tekućih izdataka proračuna do 07.01.2003. g.

Članak 4.

Neutrošena sredstva u iznosu od 1.771.553,66 kn iz 2002. g. bit će ugrađena u prihodovnu i rashodovnu stranu Proračuna Općine Vinodolske za 2003. g. putem I. Izmjene i dopune Proračuna za 2003. g.

Neutrošena sredstva raspoređuju se na sljedeći način:

za potrebe blagajne 3.147,95 kn

za nerazvrstane ceste 520.954,48 kn

sanacija deponije »Duplja« 34.208,98 kn

za ugovore o djelu 20.000,00 kn

za spomenike kulture 33.000,00 kn

za naknade članovima predstavničkih i

izvršnih tijela 120.000,00 kn

za kulturno umjetničke manifestacije 30.000,00 kn

stipendije 20.000,00 kn

izdaci za programe u osnovnim školama 21.482,47 kn

izdaci za otkup zemljišta 170.200,00 kn

ostala nematerijalna imovina - projekti

za kanalizaciju 248.559,78 kn

izdaci za kanalizaciju 200.000,00 kn

dodatna ulaganja u građevinske objekte 150.000,00 kn

izdaci za dane zajmove 200.000,00

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Članak 5.

Pregled izvršenja prihoda i izdataka Godišnjeg obračuna po skupinama utvrđuje se u Bilanci prihoda i izdataka.

Članak 6.

Posebni dio - »troškovi« Godišnjeg obračuna za 2002. sadrži detaljniji pregled izvršenja bilančnog dijela po skupinama i podskupinama računa izdataka.

Članak 7.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01-05-014

Ur. broj: 2107-03/03-01-5-14-03

Bribir, 06. svibnja 2003.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Citković, v.r.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA
za razdoblje od: 01.01.02. do: 31.12.02.

 

Plan i izvršenje proračuna   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=29&mjesto=91253&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr