SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 7. Ponedjeljak, 20. veljače 2006.
OPĆINA KLANA
8

3.

Na osnovi članka 8. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 17. veljače 2006. godine, donijelo je

Odluku o izmjenama i dopunama
STATUTA
Općine Klana

Članak 1.

U Statutu Općine Klana (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 03/06) članak 5. mijenja se i glasi:

»Općina Klana je samostalna u svom odlučivanju i donošenju akata u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga, u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim Statutom.

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojim se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

a) uređenje naselja i stanovanje,

b) prostorno i urbanističko planiranje,

c) komunalne djelatnosti,

d) brigu o djeci

e) socijalnu skrb,

f) primarnu zdravstvenu zaštitu,

g) odgoj i osnovno obrazovanje,

h) kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

i) zaštitu potrošača,

j) zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

k) protupožarnu i civilnu zaštitu,

l) promet na svom području

m) ostale poslove sukladne posebnim zakonima«

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće može odlučiti da se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine iz članka 5. ovog Statuta prenesu na Primorsko-goransku županiju, odnosno mjesnu samoupravu.

Općinsko vijeće Općine Klana može tražiti od Skupštine Primorsko-goranske županije da joj, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, ako Općina može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.«

Članak 3.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće radi na sjednicama i donosi odluke većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja članova Vijeća.

Statut, Poslovnik, proračun, godišnji obračun i druga pitanja utvrđena Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Klana, donose se većinom glasova svih vijećnika.«

Članak 4.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik zastupa Općinu Klana te obavlja poslove utvrđene ovim Statutom u skladu sa Zakonom.

Općinski načelnik svoju dužnost može obavljati profesionalno za što ostvaruje pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava mu se u staž osiguranja ili volonterski, s punim radnim vremenom, bez zasnivanja radnog odnosa, za što ostvaruje pravo na naknadu.

Način obavljanja dužnosti općinskog načelnika odredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Klana.«

Članak 5.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Općinskog načelnika bira Općinsko vijeće iz reda svojih članova u pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u Općinskom vijeću.

Općinski načelnik bira se većinom glasova svih članova vijeća.

Prijedlog za izbor i imenovanje daje Odbor za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika.«

Članak 6.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Izvršne poslove u Općini Klana obavlja općinsko poglavarstvo.

Općinski načelnik predsjednik je općinskog poglavarstva, a zamjenik po položaju je zamjenik predsjednika poglavarstva.

Općinsko poglavarstvo Općine Klana ima ukupno, uključujući predsjednika i njegovog zamjenika, 3 člana.«

Članak 7.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Zamjenika općinskog načelnika i člana poglavarstva bira Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

Članovi poglavarstva mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz djelokruga lokalne samouprave.«

Članak 8.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Ako Općinsko vijeće Općine Klana ne izglasa nepovjerenje općinskom načelniku, njegovim zamjenicima ili poglavarstvu, članovi vijeća koji su podnijeli prijedlog ne mogu podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od 6 mjeseci od njegovog odbijanja.«

Članak 9.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»Odlukom o raspisivanju referenduma određuju se pitanja o kojima će građani odlučivati, datum glasovanja, područje na kojem se provodi i ostalo sukladno posebnom zakonu.«

Članak 10.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika Vijeća na vrijeme od četiri godine, većinom glasova nazočnih članova.

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora zastupa i predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara Vijeću mjesnog odbora, a za poslove koji su prenijeti u smislu odredbe čl. 65. st. 1. podst. 9. Statuta, odgovara Općinskom poglavarstvu.

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora saziva i rukovodi sjednicama Vijeća.«

Članak 11.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»Prihodi Općine su:

1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,

2. prihodi od stvari i imovinskih prava u vlasništvu Općine,

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u općinskom vlasništvu ili u kojima Općina ima udio ili dionice,

4. prihodi od naknada za koncesije koje daje Općinsko vijeće,

5. novčane globe za prekršaje koje Općina sama propiše u skladu sa zakonom,

6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,

7. sredstva iz proračuna Primorsko-goranske županije,

8. sredstva raznih naknada i kompenzacija,

9. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

10. darovi, nasljedstva i legati,

11. naknade iz državnog proračuna za obavljanje poslova državne uprave koje su prenesene na Općinu,

12. drugi prihodi određeni zakonom.«

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/06-01/05

Ur. broj: 2170-06-06-01-03

Klana, 17. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Šnajdar, v.r

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=162&mjesto=51217&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr