SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 7. Ponedjeljak, 20. veljače 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
2

1.

Na temelju članka 8. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/ 03 i 23/05) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski donijelo je na 7. sjednici održanoj dana 8. veljače 2006. godine sljedeće

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA
GRADA NOVI VINODOLSKI

Članak 1.

U Statutu Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03 i 23/05) u članku 5. stavak 2. i 3. se mijenjaju i glase:

»Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 2. ovog članka odredit će se poslovi čije je obavljanje Grad dužan organizirati te poslove koje može obavljati.«

Članak 2.

U članku 22. nakon 4. stavka dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Nakon proteka rokova iz stavka 3. i 4. ovog članka sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova Vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 3.

U članku 41. u stavku 2. iza riječi »obavijestiti« dodaju se riječi: »predstojnika ureda državne uprave u županiji te«.

Članak 4.

U članku 48. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Zamjenik gradonačelnika je po položaju zamjenik predsjednika Gradskog poglavarstva.«

Članak 5.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Zamjenika gradonačelnika i članove Poglavarstva bira Vijeće javnim glasovanjem, većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine, a na prijedlog gradonačelnika.

Pročelnici Upravnih odjela Grada mogu biti birani za članove Poglavarstva.«

Članak 6.

Iza članka 49. dodaje se članak 49.a koji glasi:

»49.a

Gradonačelniku, njegovom zamjeniku i članovima Poglavarstva prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju:

- danom izbora novog gradonačelnika,

- danom kada ga Vijeće razriješi dužnosti povodom podnijete ostavke na dužnost ili povodom iskazanog nepovjerenja,

- danom imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti za imenovanje povjerenika.

Gradonačelnik od dana raspisivanja izbora za članove Vijeća pa do dana izbora novog gradonačelnika može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje Grada.«

Članak 7.

Iza članka 50. dodaju se članci 50.a i 50.b koji glase:

»50.a

Vijeće može gradonačelniku, pojedinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Vijeća.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedam dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Vijeća.

Odluka o nepovjerenju prihvaćena je ako je za nju glasovala većina svih članova Vijeća.

Ako Vijeće ne izglasa nepovjerenje, članovi Vijeća koji su podnijeli prijedlog ne mogu ponovo podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od 6 mjeseci od njegova odbijanja.«

50.b

Gradonačelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Poglavarstvu.

Ako Vijeće povodom prijedloga gradonačelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time se ne smatra da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje.«

Članak 8.

U članku 52. dodaje se stavak 4., 5. i 6. koji glasi:

»Poglavarstvo može razriješiti pročelnike iz prethodnog stavka:

1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa,

3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Grada ili neosnovano ne izvršava odluke tijela Grada ili postupa protivno njima,

4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Gradu veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova Grada.

Kada pročelnik bude razriješen sukladno prethodnom stavku ovog članka, rasporedit će se na drugo radno mjesto u jedno od upravnih odjela Grada, za koje ispunjava stručne uvjete.

Na ostala prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika upravnih odjela Grada, koja nisu uređena ovim Statutom, primjenjuju se prije svega odredbe zakona te ostalih akata Grada kojima se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u upravnim odjelima Grada.«

Članak 9.

U članku 91. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Protiv pojedinačnih akata Vijeća i Poglavarstva kojima se rješava o pravima i obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 10.

Članak 92. mijenja se i glasi:

»Nadzor zakonitosti općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu donosi Vijeće obavlja ured državne uprave u županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, sukladno posebnom zakonu.

Gradonačelnik je dužan dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave u županiji zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.«

Članak 11.

Članak 95. mijenja se i glasi:

»Rad Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i upravnih tijela Grada je javan.

Sjednice Vijeća su javne.

Nazočnost javnosti može se isključiti iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Vijeća.

Na sjednicama Vijeća glasuje se javno, ako Vijeće ne odluči da se sukladno Poslovniku, o nekom pitanju glasuje tajno.

Sjednice Vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem.

Način ostvarivanja javnosti rada uredit će se Poslovnikom Gradskog vijeća i Poslovnikom Gradskog poglavarstva.«

Članak 12.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 012-03/06-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-06-3

Novi Vinodolski, 9. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=162&mjesto=51250&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr