SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 13. Petak, 23. svibnja 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Grad Novi Vinodolski

Grad Novi Vinodolski

15.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju u zakup javne površine (»Službene novine« PGŽ broj 11/02), članka 10. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« PGŽ broj 22/02) i Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/98, 73/02 i 153/02), Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj 13. svibnja 2003. godine, donijelo je

PLAN
lokacija za postavljanje privremenih objekata

I.

Na području Grada Novi Vinodolski za postavljanje kioska i pokretnih naprava na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta utvrđuju se sljedeće lokacije:

I/ SEZONSKI ŠTANDOVI I POKRETNI OBJEKTI

NOVI VINODOLSKI

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

II.

Kiosci se mogu postavljati na lokacijama utvrđenim u točki I., mogu biti minimalne površine utvrđene Zakonom, a maksimalne površine 12,0 m2.

III.

Štandovi koji se mogu postavljati na lokacijama utvrđenim u točki I. moraju biti tipski, veličine 2,00 x 1,00 m i to jedan od dva tipa drvenih sklopivih štandova (samo sa pultom ili sa kutijom), sa platnenom tendom, pastelnih boja.

Ostale naprave navedene u točki I. moraju imati standardiziran oblik, te se svojim izgledom moraju uklapati u zatečeni ambijent.

IV.

Sezonske pokretne naprave i štandovi moraju se za vrijeme održavanja manifestacija ukloniti ukoliko se za to ukaže potreba, o čemu će zakupoprimci biti na vrijeme obaviješteni.

V.

Dio javne površine ispred trgovine može se koristiti za izlaganje i prodaju artikala uz zaključivanje Ugovora o zakupu javne površine.

Ambulantno pružanje ugostiteljskih usluga izvan poslovnih prostorija (škrinje za sladoled i sl.), odobrava se neposredno uz ugostiteljski objekt uz zaključivanje zasebnog Ugovora o zakupu javne površine.

Uvjet za zauzeće površine iz stavka 1. i 2. ove točke je da pješački promet bude omogućen u širini 1,50 m.

Zainteresirana stranka dužna je zamolbu za zaključivanje ugovora o zakupu javne površine iz stavka 1. i 2. podnijeti Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost.

VI.

Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan rasporeda kioska i pokretnih naprava, te veličine i izgleda istih na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/02).

VII.

Ovaj Plan stupa na snagu idućeg dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 372-03/03-01/32

Ur. broj: 2107/02-03-03-3

Novi Vinodolski, 13. svibnja 2003.

POGLAVARSTVO GRADA
NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva

Milivoj Vidmar, v. r.

 

Plan lokacija   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=29&mjesto=51250&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr