SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 13. Petak, 23. svibnja 2003.
GRAD MALI LOŠINJ
Grad Mali Lošinj

10.

Na temelju članka 61. st. 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), odredaba Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 10/02 i 45/03), te članka 28. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« broj 31/02), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 15. svibnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru članova Vijeća mjesnih odbora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje postupak izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja, tijela za provedbu izbora, kandidiranje, provođenje izbora, glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja te druga pitanja u svezi provedbe izbora za članove Vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: VMO).

Članak 2.

Članove VMO biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije vijeće se izbori provode.

Za člana VMO može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije vijeće se provode izbori.

Članak 3.

Članovi VMO biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori) tajnim glasovanjem.

Prava i dužnosti člana VMO započinju danom konstituiranja vijeća.

Mandat članova VMO izabranih na redovnim izborima traje 4 godine, a članovi vijeća nemaju obvezujući mandat.

Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća izabranih na redovnim izborima.

Članak 4.

Izbore za članove VMO raspisuje Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, utvrđuje točan datum održavanja izbora te broj članova VMO koji se biraju za svaki mjesni odbor.

Ukoliko je mandat članovima VMO prestao uslijed raspuštanja vijeća, prijevremeni se izbori imaju održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Ako je VMO raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru neće raspisati i održati prijevremeni izbori, već će se sačekati održavanje redovnih izbora.

Članak 5.

Članu VMO mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku;

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke;

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude;

- ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti izabran za člana VMO, danom donošenja odluke Poglavarstva Grada;

- ako odjavi prebivalište s područja mjesnog odbora, danom odjave prebivališta;

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka;

- smrću;

- ako počne obnašati dužnost iz čl. 6. ove Odluke, danom stupanja na dužnost.

Članak 6.

Član VMO ne može istodobno biti gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, član Poglavarstva Grada, pročelnik upravnog tijela Grada, član uprave trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu Grada, te ravnatelj ustanove kojoj je Grad osnivač.

Članak 7.

Članovi VMO imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu VMO mandat prestane prije isteka vremena na koje je izabran (slučajevi iz čl. 5. Odluke).

Člana VMO izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran i član, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste.

Člana VMO izabranog na koalicijskoj listi dvaju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran i član, a kojeg odredi politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao član VMO kojem je prestao mandat.

Člana VMO izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s te liste.

Zamjenik člana VMO počinje obnašati dužnost nakon što je članu VMO prestao mandat prema čl. 5. ove Odluke.

Članak 8.

Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost glasovanja, nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.

Nitko ne može tražiti od birača da objavi svoje glasačko opredjeljenje.

II. KANDIDIRANJE

Članak 9.

Liste za izbor članova VMO predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.

Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova VMO na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donijetom na temelju statuta.

Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.

Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka, mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova VMO.

Članak 10.

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 10 potpisa.

Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste su prva dva po redu potpisnika nezavisne liste.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime, adresa i matični broj za svakog potpisanog predlagatelja.

Izgled obrasca iz prethodnog stavka određuje Gradsko izborno povjerenstvo.

Članak 11.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.

Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji navodi se i skraćeni naziv stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu predložila. Ako je listu predložila skupina birača, njen naziv je »Nezavisna lista Mjesnog odbora ____«.

Članak 12.

U prijedlogu liste obvezno se navode ime i prezime kandidata, nadimak ako ga ima, nacionalnost, adrese i jedinstveni matični broj kandidata. Uz listu se dostavljaju i očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature ovjerovljena od strane javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva.

U prijedlogu liste obvezno se uz podatke iz prethodnog stavka navodi naziv liste, a kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova VMO bira na izborima. Predlagatelj liste slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi. Ako nakon predaje lista postane nepotpuna zbog smrti nekog od predloženih kandidata, njegovo ime će se izbrisati s liste, a lista će se smatrati potpunom.

Članak 13.

Gradsko izborno povjerenstvo sastavit će i javno objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova VMO, kao i zbirnu listu i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista.

Članak 14.

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno koalicije koja je listu predložila. Ako je više stranaka predložilo koalicijsku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu.

Članak 15.

Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici nezavisnih lista imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora.

III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članak 16.

Broj članova VMO određen je Statutom Grada Malog Lošinja.

Članak 17.

Članovi VMO biraju se proporcionalnom izbornom metodom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove VMO.

Broj članova VMO koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista (biračka masa liste) dijeli s brojevima od 1 do zaključno broja koliko se članova VMO bira na izborima. Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu jest zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake kandidacijske liste (biračka masa liste). Svaka kandidacijska lista dobit će onoliko mjesta u VMO koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova (biračka masa) sadrži zajednički djelitelj.

Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dvije ili više lista dobila jedno mjesto ili još jedno mjesto u VMO, ono pripada onoj listi koja je dobila više glasova.

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

Članak 18.

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je određena lista dobila u VMO.

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 19.

Tijela za provedbu izbora za članove VMO su Gradsko izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) i birački odbori.

Članovi Povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici, mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo.

Članovi Povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici, imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članak 20.

Članove Povjerenstva imenuje Gradsko poglavarstvo na vrijeme od 4 godine.

Povjerenstvo čini predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici.

Predsjednik Povjerenstva i njegov zamjenik mora biti diplomirani pravnik.

Predsjednik, članovi i zamjenici Povjerenstva ne mogu biti kandidati za članove VMO.

Članak 21.

Povjerenstvo:

- brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove VMO;

- imenuje biračke odbore;

- određuje biračka mjesta za izbore članova VMO;

- nadzire rad biračkih odbora;

- obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora;

- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu;

- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova VMO u skladu s ovom Odlukom;

- prikuplja i zbraja rezultate za članove VMO;

- obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove VMO.

Članak 22.

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja.

Birački odbor imenuje Povjerenstvo najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora.

Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik, te dva člana i njihovi zamjenici.

V. PROVOĐENJE IZBORA

Članak 23.

Glasovanje za izbor članova VMO obavlja se na biračkim mjestima na području mjesnog odbora.

Povjerenstvo objavljuje koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu te dan i vrijeme izbora, najkasnije 8 dana prije održavanja izbora.

Za svako biračko mjesto odredit će se prostorija za glasovanje uređena tako da osigurava tajnost glasovanja.

Na biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za članove VMO za koje se glasuje.

Članak 24.

Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova VMO kao i nevladine udruge imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.

Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene nepravilnosti i tražiti otklanjanje, te u zapisnik o radu biračkog odbora stavljati svoje primjedbe.

Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika o radu biračkog odbora čiji je rad promatrao.

VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Članak 25.

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.

Glasački listić sadrži:

- naziv liste;

- ime i prezime (eventualno nadimak) nositelja liste, i

- serijski broj.

Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na Zbirnoj listi kandidacijskih lista.

Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

Članak 26.

Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.

Glasački listić se popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.

Članak 27.

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

Nevažeći glasački listić je:

- nepopunjeni glasački listić;

- listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao;

- listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

Članak 28.

Glasovanje traje neprekidno od 8 do 19 sati, kada se biračka mjesta zatvaraju. Omogućit će se glasovanje i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u 19 sati. Za manje MO može se odrediti i kraće vrijeme održavanja izbora.

Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora, ili njihovi zamjenici, ili mješoviti sastav, ali ne manje od tri osobe iz biračkog odbora.

Članak 29.

Prije no što birač pristupi glasovanju, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašten član provjerava u popisu birača je li birač koji je pristupio glasovanju upisan.

Ukoliko se ustanovi da birač nije upisan u popis birača, neće mu se dozvoliti glasovanje, osim ukoliko birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje popisa birača ne dokaže da ima pravo pristupiti glasovanju na tom biračkom mjestu.

Potvrdu iz st. 2. ovog članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio izbornog materijala.

Članak 30.

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste.

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana ili njihove zamjenike koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja.

Članak 31.

Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti.

Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača, i na temelju zapisnika ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema biračkom popisu veći od broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje se ponavlja nakon 15 dana. U slučaju ponavljanja glasovanja, njegov rezultat se utvrđuje u roku od 24 sata nakon ponovljenog glasovanja.

Članak 32.

Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu zabilježit će:

- broj birača prema popisu birača;

- koliko je birača pristupilo glasovanju prema popisu, a koliko uz potvrdu;

- koliko je birača ukupno glasovalo;

- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista;

- koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim listićima;

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje.

Svaki član biračkog odbora kao i zamjenik mogu dati svoje primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Članak 33.

Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja Povjerenstvu najkasnije u roku od 18 sati od zatvaranja biračkog mjesta.

Članak 34.

Povjerenstvo će utvrditi rezultate glasovanja za VMO najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta.

O svom radu Povjerenstvo vodi zapisnik, koji sadrži:

- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora;

- broj birača koji su glasovali i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećima;

- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista;

Svaki član Povjerenstva kao i zamjenik može staviti primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Članak 35.

Povjerenstvo će nakon utvrđivanja rezultata glasovanja rezultate objaviti u roku od 12 sati (ovisno o komunikacijskim vezama s vanjskim otocima) na oglasnoj ploči mjesnog odbora gdje su provedeni izbori, i to koliko glasova je dobila svaka pojedina kandidacijska lista, broj mjesta u VMO koje je dobila svaka kandidacijska lista te imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove VMO.

VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA

Članak 36.

Sredstva za provedbu izbora za članove VMO osiguravaju se u Proračunu Grada.

Povjerenstvo raspolaže sredstvima za provedbu izbora te je ovlašteno odrediti i dodijeliti potrebna sredstva biračkim odborima.

VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 37.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke koje su bili predlagatelji lista, stranke o čijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima, kao i nositelji nezavisnih lista.

Članak 38.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova VMO podnose se Povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

Povjerenstvo je dužno donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Članak 39.

Protiv rješenja Povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo žalbe. Žalba se podnosi Gradskom poglavarstvu u roku od 48 sati računajući od dana kada je primljeno pobijano rješenje.

Žalba se podnosi putem Povjerenstva, a Gradsko poglavarstvo je dužno donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

Članak 40.

Nadzor pravilnosti izbora članova VMO u skladu s odredbama ove Odluke, obavlja Gradsko poglavarstvo.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Prva konstituirajuća sjednica VMO održat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuće sjednice VMO saziva gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici VMO do izbora predsjednika predsjedava najstariji član.

VMO se smatra konstituiranim izborom predsjednika vijeća na prvoj sjednici nakon provedenih izbora na kojoj je nazočna većina članova VMO.

Članak 42.

Na pitanja izbora članova VMO koja nisu uređena ovom Odlukom odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 43.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o izboru organa mjesnih odbora (»Službene novine« broj 20/93).

Članak 44.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 013-01/03-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-03-4

Mali Lošinj, 15. svibnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=29&mjesto=10005&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr