SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 13. Petak, 23. svibnja 2003.
GRAD CRIKVENICA
Grad Crikvenica

11.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 32/02), te članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 21. sjednici, održanoj dana 5. svibnja 2003. godine donosi

PROGRAM
mjera za unapređenje stanja u prostoru
Grada Crikvenice

Na osnovi izvješća o stanju u prostoru na području Grada Crikvenice, te nakon provedenih analiza utjecaja prostornih planova na prostorni razvitak, te donošenja ocjena o nedostacima postojeće dokumentacije prostornog uređenja, ocjenjuje se potrebnim u slijedećem dvogodišnjem razdoblju poduzeti mjere i aktivnosti koje slijede, te se određuje Program mjera za unapređenje stanja u prostoru slijedećeg sadržaja:

1. Program postupanja s postojećim dokumentima prostornog uređenja,

2. Izrada novih prostornih planova,

3. Potreba prikupljanja podataka i stručnih podloga za izradu planova,

4. Program komunalnog standarda i mjere za njegovo unapređenje,

5. Mjere za provođenje politike uređenja prostora i dokumenata prostornog uređenja.

6. Objava

1. Program postupanja s postojećim dokumentima prostornog uređenja i izmjena i dopuna postojećih dokumenata prostornog uređenja

1.1. PROSTORNI PLAN PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/ 00)

Ovaj Plan sadrži prostornu i gospodarsku strukturu županije, sustav središnjih naselja, sustav razvojne regionalne infrastrukture, osnove za uređenje i zaštitu prostora, prostorna mjerila i smjernice za gospodarski razvoj i druge elemente od važnosti za županiju.

Temeljem zaključaka Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice potrebno je inicirati radnje koje bi kroz izmjene i dopune istog plana imale za cilj slijedeće:

- izmještanje koridora jadranske autoceste na najsjeverniji dio područja Grada Crikvenice ili izmještanje u potpunosti izvan područja Grada Crikvenice;

- iniciranje zajedničkih istraživanja s ciljem maksimalnog suženja područja »poplavnog vala«;

- iniciranje zajedničkih istraživanja s ciljem smanjenja područja tzv. »neistraženog vodoprivrednog područja«;

- inicirati preispitivanje limitirajućih veličina o veličini građevinskog područja za zone ugostiteljsko - turističke namjene (sadašnji maksimum iznosi 175 ha) i zone gospodarske namjene (sadašnji maksimum iznosi 10 ha);

- inicirati preispitivanje limitirajućih veličina građevinskog područja naselja (sadašnji minimum gustoće iznosi 20/stanovnika/ ha), naročito imajući u vidu podatke o broju stanovnika po popisu iz 2001. godine (11176 stanovnika), u usporedbi s projiciranom planskom veličinom za 2015. godinu od 11607 stanovnika;

- aktivno uključivanje u radnje na čim skorijem otvaranju županijske deponije komunalnog otpada;

1.2. PROSTORNI PLAN OPĆINE CRIKVENICA

(»Službene novine«, broj 30/88, 5/89, 34/90, 21/91 i 6/99)

Odluka o prostornom planu Općine Crikvenica primjenjuje se do donošenja Prostornog plana Grada Crikvenice koji se nalazi u fazi izrade i donošenja.

U prošlom razdoblju započete su aktivnosti na izradi i donošenju Izmjena i dopuna istog Plana, međutim na iste izmjene nije ishođena suglasnost nadležnog Ministarstva. Obzirom na isto te obzirom da je uznapredovao proces izrade i donošenja novog Prostornog plana Grada Crikvenice ne bi bilo opravdano nastaviti s navedenim radnjama.

Ovo naročito stoga jer je u međuvremenu donesena Odluka o obustavi primjene odredbi Prostornog plana bivše općine Crikvenica za područje Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko - goranske županije broj 3/03) koja sadrži ograničenja u primjeni istog Prostornog plana do donošenja novog Prostornog plana Grada Crikvenice.

1.3. PROVEDBENI URBANISTIČKI PLANOVI I DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

Do donošenja novog Prostornog plana Grada Crikvenice u primjeni se nalaze slijedeći planovi:

- Provedbeni urbanistički plan obalnog pojasa »Podvorska-Miramare« u Crikvenici;

- Provedbeni urbanistički plan »Dranče« u Selcu (uključivo s izmjenama);

- Provedbeni urbanistički plan »Črni mul« u Crikvenici;

- Provedbeni urbanistički plan privezišta za čamce u Selcima;

- Provedbeni urbanistički plan »Thalassotherapia« u Crikvenici;

- Detaljni plan uređenja dijela naselja Crikvenica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/00).

Potrebno je u čim skorijem roku zatražiti od nadležnog županijskog ureda, odnosno Ministarstva očitovanje o primjeni Provedbenog urbanističkog plana »Dramalj I«.

Također je potrebno novim Prostornim planom Grada Crikvenice u najvećoj mjeri poštivati odredbe istih planova a u slučaju da isto nije moguće, potrebno je za predmetnu zonu uvjetovati izradu plana nižeg reda.

2. Izrada novih prostornih planova

2.1. PROSTORNI PLAN GRADA CRIKVENICE

Prostorni plan Grada Crikvenice nalazi se u fazi provedbe javne rasprave i izrade izvješća o javnoj raspravi. Potrebno je provesti proces donošenja kao prioritetni zadatak, a sve aktivnosti uskladiti sa zakonskim odredbama o načinu donošenja prostornih planova.

Izradi pojedinih planskih dokumenata može se pristupiti uz uvjet da su predviđeni Programom mjera ili uvjetovani dokumentom prostornog uređenja višeg reda.

2.2. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

Temeljem odredbi novog Prostornog plana Grada Crikvenice predviđa se obvezatna izrada urbanističkih planova uređenja i to:

- za područje naselja Crikvenicu - UPU 1 i UPU4;

- za područje naselja Selce - UPU 5;

- za područje naselja Dramalj - UPU 3;

- za područje naselja Jadranovo - UPU 2;

- za zone ugostiteljsko-turističke namjene Jadanovo - UPU6;

- za zone ugostiteljsko-turističke namjene Dramalj - UPU 7 i UPU 8;

- za zone ugostiteljsko-turističke namjene Crikvenica - UPU 9 i UPU10;

- za zone ugostiteljsko-turističke namjene Selce - UPU 11 i UPU 12;

- za zone gospodarske namjene naselja Crikvenica - UPU 13.

Također je obvezatna izrada detaljnih planova uređenja za tri zone gospodarsake namjene (DPU 1, DPU 2 i DPU 3), četiri zone sportsko rekreacijske namjene (DPU 4, DPU 5, DPU 6 i DPU 7) i jednu zonu ugostiteljsko-turističke namjene (DPU 8).

Granice obuhvata navedenih planova kao i kriteriji i uvjeti za planiranje gradnje na navedenom području pobliže će biti uređeni Prostornim planom Grada Crikvenice.

Također ovim Programom mjera nije moguće utvrditi prioritete izrade prostornih planova, već će isto biti predmetom Izmjena i dopuna ovog Programa mjera. Ovo naročito stoga jer su u fazi usvajanja izvješća o provedenoj javnoj raspravi i u fazi ishođenja suglasnosti županijskog ureda, moguća odstupanja od gore prikazanog.

2.3. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

Do donošenja novog Prostornog plana Grada Crikvenice, te nakon toga urbanističkih planova uređenja ne predviđa se izrada detaljnih planova uređenja od strane Grada Crikvenice kao nositelja izrade plana. U izuzetnim slučajevima , kada se radi o posebnom interesu Grada Crikvenice, Grad Crikvenica može kao nositelj prići izradi pojedinog detaljnog plana uređenja. Moguće je u slijedećem razdoblju pristupiti izradi detaljnih urbanističkih planova za uže zone i lokalitete s ciljem realizacije manjih zahvata u prostoru uz uvjet da izradu financira investitor gradnje i uz uvjet da se poštuje namjena prostora iz Nacrta prostornog plana Grada Crikvenice.

Obzirom na iskazan interes investitora koji je sukladan gore navedenim načelima, ovim Programom mjera predviđa se izrada i donošenje sljedećih detaljnih urbanističkih planova:

1. Detaljni urbanistički plan »Marin« Selce;

Zona obuhvaća jednu građevnu parcelu s izgrađenim poslovnim objektima turističke namjene i okolne javne površine i obalno more. Planom se predviđa uređenje predmetne zone.

2. Detaljni urbanistički plan »Poliklinika terme Selce«, Selce.

Zona obuhvaća jednu građevnu česticu s postojećim objektom i okolne javne površine. Planom se predviđa rekonstrukcija postojećeg poslovnog objekta.

3. Potreba prikupljanja podataka i stručnih podloga za izradu planova

3.1. Za potrebe ažuriranja dokumentacije o stanju u prostoru i pripremu izrade prostornih planova potrebno je kontinuirano prikupljati i ažurirati geodetsko-katastarske podloge područja Grada Crikvenice, te ovisno o potrebama pripreme izrade planova, pristupiti izradi separatnih studija o stanju u prostoru.

Posebno je potrebno pristupiti izradi:

a) Digitalizacijie geodetskih i katastarskih podloga;

b) Izdvojiti procese odlučivanja koji trebaju posebne informacije za praćenje i unapređenje stanja u prostoru;

c) Identificirati informacije i forme prezentacije;

d) Odrediti podatke nužne za njihovo prikupljanje;

e) Oblikovati upravljanje podacima i metodologije kako bi se proizvodile potrebne informacije.

f) Nastaviti s unapređivanjem evidencije prostora u GIS tehnologiji.

4. Program komunalnih standarda i mjere za njihovo unapređenje

Dat je ograničen prikaz komunalnih objekata i uređaja za buduću izgradnju koji će se obzirom na raspoloživa sredstva Proračuna Grada Crikvenice i sredstava nadležih komunalnih društava realizirati s većom vjerojatnošću. U ovom području potrebno je prići izradi i donošenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za slijedeće četverogodišnje razdoblje.

4.1. Vodopskrba

Konstantno se izvode manji zahvati na proširenju mreže u postojećim naseljima, a posebno kod izgradnje novih objekata, prvenstveno višestambenih te se poboljšava i proširuje mreža.

U slijedećem razdoblju nastavit će se započete aktivnosti na proširenju vodoopskrbnog sustava za dijelove naselja Jadranovo i Dramalj.

Dugoročan je cilj vodoopskrbe područja Grada Crikvenice pokrivanje mrežom u potpunosti svih naselja te povezivanje riječkog i crikveničkog sustava sukladno odredbama Prostornog plana Primorsko - goranske županije.

4.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

4.2.1. Na cijelom području Grada Crikvenice glavne aktivnosti u dijelu odvodnje i pročišćavanju otpadnih voda, vode se i dalje na proširenju broja korisnika već izgrađenih dijelova sistema, te na manja proširenja postojećih sustava.

4.2.2. Uz gore navedeno paralelno se vode pripremne radnje na odabiru najpovoljnijeg rješenja i lokacije za centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, a koji je u Prostornom Planu Grada Crikvenice definiran.

4.3. Javne površine i nerazvrstane ceste

Ovisno o mogućnostima Proračuna Grada Crikvenice, glavne aktivnosti na uređenju javnih površina i nerazvrstanih cesta vode se na rekonstrukciji, odnosno uređenju postojećih cesta, pješačkih puteva, staza, stepeništa i parkova. Također se surađuje na rekonstrukciji državnih i županijskih cesta zajedno sa nadležnim službama.

4.4. Groblja

Postojeća groblja u Crikvenici, Selcu i Dramlju ne zadovoljavaju potrebe za grobnim mjestima i nakon proširenja u prijašnjim programskim razdobljima.

Prijedlozi novih lokacija groblja sadržani su u prijedlogu Prostornog Plana Grada Crikvenice za područje Crikvenice i Selca, a proširenje postojećeg groblja u Dramlju također je potrebno predvidjeti planovima nižeg reda, a nakon usvajanja PPGC.

4.5. Javna rasvjeta

Sustav javne rasvjete u većoj mjeri je izgrađen, te se aktivnosti vode na popunjavanju neizgrađenih dijelova. Svakako je potrebno izraditi i usvojiti sustav tipizacije rasvjetnih tijela, te izraditi program modernizacije sustava s ciljem smanjivanja troškova za utrošenu električnu energiju koja se plaća iz Proračuna Grada Crikvenice.

4.6. Ovaj prikaz ograničen je na objekte i uređaje komunalne infrastrukture, koji se sukladno zakonskim odredbama nalaze u ingerenciji jedinice lokalne samouprave.

5. Mjere za provođenje politike uređenja prostora i dokumenata prostornog uređenja

Ovim mjerama sagledavaju se problemi i specifičnosti određenih područja i definiraju se u okviru onih zadaća koje će potaknuti ostvarivanje ciljeva unapređenja stanja u prostoru.

Kako bespravna gradnja ne mimoilazi ni jednu jedinicu lokalne samouprave i uprave, ovom pitanju treba posvetiti značajniju pažnju i odrediti politiku mjere za sanaciju zatečenog stanja, kao i utvrditi pravila mjere kojima bi se spriječilo daljnje narušavanje vrijednosti i potencijala prostora bespravnom izgradnjom.

U cilju sprečavanja iste potrebno je maksimalno pratiti stanje u prostoru i to putem gradskih službi, odnosno komunalnih redara, te ostvariti još kvalitetniju suradnju sa nadležnim inspekcijskim službama.

U cilju sagledavanja stvarne angažiranosti prostora potrebno je kao i do sada pratiti proces lokacijskih i građevinskih dozvola. Ovim procesom osigurava se racionalnost i usmjeravaju aktivnosti u pripremi i komunalnom opremanju građevinskog zemljišta.

6. Objava

Ovaj Program mjera objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od objave. Danom stupanja na snagu prestaje vrijediti Izvješće o stanju u prostoru i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 6/99)

Klasa: 350-01/03-01/01

Ur. broj: 2107/01-02-03-17

Crikvenica, 5. svibnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Nikola Šaban, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=29&mjesto=10003&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr