SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 3. Četvrtak, 26. siječnja 2006.
GRAD KRK
5

1.

Na temelju odredbe članka 68. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 29/05), Poglavarstvo Grada Krka, na sjednici održanoj 10. siječnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

I.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 5. ožujka 2006. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 013-03/06-01/1

Ur. broj: 2142/01-02-06-2

Krk, 10. siječnja 2006.

POGLAVARSTVO GRADA KRKA

Predsjednik Poglavarstva

Darijo Vasilić, prof., v. r.


Nakon izvršenog uspoređivanja teksta Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu, objavljenog u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 38/05 od 24. prosinca 2005. godine, utvrđena je programska greška, te se daje

ISPRAVAK
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2006. godinu

U članku 2. stavak 1. podstavak 2. treba stajati:

- prihod od sredstava Proračuna Grada, umjesto 531.000,00 kn, ispravno 1.031.000,00 kn;

U članku 2. stavak 1. pod UKUPNO treba stajati:

- UKUPNO: umjesto 3.931.000,00 kn, ispravno 4.431.000,00 kn;

U članku 2. stavak 1. točka a.) treba stajati:

- Javne površine, umjesto 1.531.000,00 kn, ispravno 2.031.000,00 kn;

U članku 2. stavak 1. točka a.) podstavak 1. treba stajati:

- uređenje Šetališta sv. Bernardina u Krku (rekonstrukcija šetališta - betoniranje armirano-betonske podloge, te postava kamena vapnenca - od škverića do pumpne stanice), umjesto 1.000.000,00 kn, ispravno 1.500.000,00 kn;

U članku 5. treba stajati:

- Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od, umjesto 10.571.000,00 kn, ispravno 11.071.000,00 kn.

Klasa: 363-05/06-01/1

Ur. broj: 2142/01-03-06-1

Krk, 16. siječnja 2006.

Predstojnik

Ureda Grada

Marinko Bajčić, v. r.

 

ISPRAVAK - GODINA XIV . broj 16. Petak, 14. travnja 2006.

3B2 HTML

Ponikve d.o.o. Krk

Na temelju članka 20. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04 i 110/04) i članka 13. st. 1. toč. 2. Društvenog ugovora Ponikve - pročišćeni tekst 2003. godine, Skupština društva, na svojoj redovnoj 1. sjednici 13. ožujka 2006. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i
visini cijena komunalnih usluga (»Službene novine« PGŽ broj 39/05)

Članak 1.

U Odluci odredba čl. 12. st. 3. mijenja se i glasi:

»U slučaju iz st. 2. toč. 1. ovog članka svi solidarni dužnici plaćaju zajednički jedan mjesečni fiksni trošak - trošak održavanja, a u slučaju iz st. 2. toč. 2. ovog članka jedan fiksni mjesečni trošak - trošak održavanja raspoređuje se u jednakim dijelovima svakoj stambenoj jedinici.«

Članak 2.

U Odluci st. 1. odredbe čl. 22. mijenja se i glasi:

»Obračun komunalne usluge odvoza i zbrinjavanja otpada za stambene i poslovne objekte vrši se prema jedinici korisnog prostora (m2) i važećoj cijeni u određenoj kategoriji prema naselju za stambene objekte, te važećoj cijeni za kategoriju poslovnog objekta prema namjeni i naselju.«

Članak 3.

U Odluci odredba čl. 24. st. 1. mijenja se i glasi:

»Cijena m2 usluge odvoza i zbrinjavanja otpada za stambene objekte utvrđuje se različito za III kategorije usluge (prema komunalnom standardu u naselju) kako slijedi:

KATEGORIJA

CIJENA m2

NASELJE

I.

0,39

Krk, Omišalj, Njivice, Kijac, Baška, Punat, Vrbnik, Malinska, Bogovići, Porat, Vantačići, Šilo, Klimno, Soline, Čižići

II.

0,32

Sva naselja s javnom vodoopskrbnom mrežom, a nisu navedena u
I katergoriji

III.

0,11

Sva naselja koja nemaju javnu vodoopskrbnu mrežu

Članak 4.

U Odluci odredba čl. 25. mijenja se i glasi:

»Račun za uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada u poslovnim objektima isporučitelj usluge ispostavlja prema izmjeri korisnog poslovnog prostora m2 i važećoj cijeni komunalne usluge m2 određene kategorije prema namjeni objekta i određene kategorije naselja.

Korisnicima komunalne usluge odvoza i zbrinjavanja otpada, kojima se usluga vrši povremeno tijekom godine, obračun usluge vrši se za razdoblje od 6 mjeseci i to travanj - rujan. Korisnici usluga dužni su isporučitelju komunalne usluge dostaviti dokaz o sezonskom radu u objektu (uvjerenje ili potvrda nadležnog tijela).

Korisnicima komunalne usluge odvoza i zbrinjavanja otpada - restoranima, pivnicama, gostionicama, krčmama (koji pružaju uslugu prehrane) kojima se usluga vrši tijekom cijele godine, obračun komunalne usluge odvoza i zbrinjavanja otpada umanjuje se za 20%.«

Članak 5.

U Odluci, iza čl. 26. dodaje se novi članak 26.a. koji glasi:

»Utvrđuju se dvije kategorije poslovnih objekata prema naselju:

NASELJE

KATEGORIJA

Krk, Omišalj, Njivice, Kijac, Baška, Punat, Vrbnik, Malinska, Bogovići,
Porat, Vantačić, Šilo, Klimno, Soline, Čižići

I.

Sva ostala naselja koja nisu navedena u I kategoriji

II.

Članak 6.

U Odluci odredba čl. 27. mijenja se i glasi:

»Cijena m2 usluge odvoza i zbrinjavanja otpada za poslovne objekte razvrstanih u 5 kategorija prema namjeni i 2 kategorije prema naselju, utvrđuje se kako slijedi:

KATEGORIJA PO
NAMJENI OBJEKTA


I.


II.

I. (sezonski)
II. (stalni)

6,07 kn/m2
4,86 kn/m2

4,86 kn/m2
3,89 kn//m2

II.

4,05 kn/m2

3,24 kn/m2

III.

3,08 kn/m2

2,46 kn/m2

IV.

0,98 kn/m2

0,78 kn/m2

V.

0,37 kn/m2

0,30 kn/m2

KATEGORIJA PO NASELJUCIJENA m2

Na cijenu iz st. 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Cijena m2 odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada utvrđena u st.1. ovog članka povećava se za namjenski - razvojni dio i to u iznosu od 5%.

Namjenski (razvojni) dio cijene m2 odvoza i zbrinjavanja otpada iskazuje se na računu komunalne usluge posebno, a koristi isključivo za financiranje programa »SANANCIJA ODLAGALIŠTA TRESKAVAC I EKOLOŠKI ZASNOVAN SUSTAV ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA NA OTOKU KRKU«.

Članak 7.

U Odluci odredba čl. 31. mijenja se i glasi:

»Autokampovi se razvrstavaju u III kategorije, kako slijedi:

KATEGORIJA

AUTOKAMP

I.

Ježevac-Krk, FKK Politin-Krk, Zablaće-Baška, FKK Bunculuka-Baška,
Njivice, Pila-Punat, FKK Konobe-Punat

II.

Bor-Krk, Glavotok, Pušća-Omišalj, Maslinik-Punat, Škrila-Stara Baška,
Autokamp - Šilo, Autokamp-Klimno

III.

svi ostali kampovi do 100 ležajeva koji nisu na moru

Članak 8.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga br. 1-s/1-06 stupa na snagu nakon pribavljanja suglasnosti jedinica lokalne samouprave odnosno nakon isteka zakonskog roka za očitovanje.

Članak 9.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga br. 1-s/1-06 primjenjuje se od 1. travnja 2006. godine.

Članak 10.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga skupština društva utvrdit će pročišćeni tekst Odluke koji će obuhvatiti sve izmjene i dopune (broj 11-s/5-05 objavljen u »Sl. novinama« br. 39/05 i br. 1-s/06-1).

Članak 11.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (»Službene novine« PGŽ broj 39/05) objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Broj: 1-s/1-06

Krk, 13. ožujka 2006.

Predsjednik Skupštine
Anton Spicijarić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=158&mjesto=51500&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr