SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 13. Petak, 23. svibnja 2003.
GRAD CRIKVENICA
Grad Crikvenica

9.

Na temelju članka 3. st. 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93) i točke 5. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2003. godini (»Narodne novine« broj 37/03) i članka 25. Statuta Grada Crikvenica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 21. sjednici održanoj 05. svibnja 2003. godine, donijelo je

PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i prostora
za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja
i širenja požara

I.

Na temelju Procjene ugroženosti od požara za područje Grada Crikvenice utvrđeno je, da na području Grada ne postoje građevine i objekti II. kategorije ugroženosti te nema potrebe za ustrojavanjem čuvarske službe.

Potreba motrenja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara u vrijeme velike opasnosti od požara, utvrđuje se za slijedeće građevine i površine:

a) autokamp Selce

b) turističko naselje i autokamp Kačjak

c) borova kultura u Jadranovu (predio Kloštar)

d) naselje Havišće u Jadranovu.

II.

Obilazak navedenih područja vršit će izviđačko-preventivne patrole tijekom svojih obilazaka.

Patrole se trebaju kretati smjerom:

I - Crikvenica-Selce (autokamp) - uzvisina Barbara-Selce- Hrusta-Zoričići-Crikvenica

II - Crikvenica-Sopaljska-Dramalj (turističko naselje i autokamp Kačjak)-Jadranovo (Kloštar, Havišće).

Patroliranje će se vršiti u vremenu od 16,00 do 18,00 sati.

Između patrola i JVP Crikvenica mora biti stalna i neprekidna veza, a na pozicijama Barbara, Zoričići, Sopaljska, Kačjak i Jadranovo vršiti osmatranje terena te obvezno sa tih pozicija izvještavati JVP Crikvenica.

Patroliranje vršiti vozilom sa slijedećom opremom:

mobilnom i ručnom radiostanicom, dvogledom, naprtnjačama, mlataćama i aparatima za početno gašenje.

III.

U skladu sa točkom 25. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2003. godini utvrđuje se slijedeća dinamika rada izviđačko-preventivnih patrola, dežurstva i dežurnih ekipa:

1. u periodu do 31. svibnja ustrojiti izviđačko-preventivne patrole, a do 16. lipnja 2003. godine aktivirati u slučaju velike i vrlo velike opasnosti od požara.

2. u periodu od 16. lipnja do 14. rujna 2003. godine aktivirati izviđačko-preventivne patrole, koje poduzimaju mjere za uklanjanje potencijalnih opasnosti, pravovremeno otkrivaju, javljaju i počinju gasiti požar u samom začetku, a koje će vršiti pojačano izviđanje budući da se na području Grada Crikvenice neće ustrojiti motrilačke i dojavne službe,

3. u periodu od 16. lipnja do 14. rujna 2003. godine ustrojiti popodnevno dežurstvo u Vatrogasnom domu Crikvenica u trajanju od 15,00 do 22,00 sati,

4. u periodu od 16. lipnja do 14. rujna 2003. godine ustrojiti rad dežurnih ekipa u periodu koje će se ukoliko bude potreba za uspostavom mjera zaštite od požara građevina i površina na području Grada Crikvenice staviti u stanje pripravnosti.

IV.

Izvršitelj poslova iz ovog Plana je DVD Crikvenica s kojim će se o istom sklopiti ugovor.

V.

Ovlašćuje se Upravni odjel za javne potrebe Grada za sklapanje ugovora sa DVD Crikvenica i usaglašavanje dojavljivanja otkrivanja ranih požara sa JP »Hrvatske šume« Šumarija Crikvenica i Krk.

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se za 2003. godinu.

Klasa: 214-01/03-01/3

Ur. broj: 2107/01-02-03-5

Crikvenica, 5. svibnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Nikola Šaban, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=29&mjesto=10003&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr