SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 13. Petak, 23. svibnja 2003.
OPĆINA ČAVLE
Općina Čavle

8.

Temeljem odredbe članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 68/98) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 24. travnja 2003. godine donosi

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru

I. POKRIVENOST PODRUČJA OPĆINE ČAVLE DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA

Područje Općine Čavle još uvijek nije u zadovoljavajućoj mjeri uređeno u smislu pokrivenosti dokumentima prostornog uređenja, iako je unazad perioda za koji se ovo Izvješće daje učinjen znatan pomak u izradi tih dokumenata.

Za napomenuti je da je u protekle dvije godine donijeto nekoliko dokumenata prostornog uređenja, da je ugovorena izrada koja je u tijeku, također nekoliko dokumenata, temeljem čega se može konstatirati da je obzirom na prethodno stanje, Općina Čavle u pogledu sređivanja dokumenata prostornog uređenja na svom području poduzela velike korake.

1. PROSTORNI PLAN OPĆINE

Prostorni Plan Općine Čavle, usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 27. rujna 2001. godine, a stupio je na snagu 7. listopada 2001. godine.

Tijekom primjene predmetnog (osnovnog) dokumenta prostornog uređenja za područje Općine Čavle uočeni su određeni nedostaci te se je pokazala potreba za njegovu doradu.

S tim u vezi Općinsko vijeće Općine Čavle je na sjednici održanoj 13. lipnja 2002. godine usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2001.-2003. godine na način da se je predvidjela obveza pristupanja postupku Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle.

Tijekom 2002. godine raspisan je natječaj za prikupljanje ponuda za izradu Izmjena Prostornog plana, izabran je izrađivač, te je u tijeku izrada Prijedloga kojim će se otvoriti Javna rasprava o prijedlogu.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja su točno određene i odnose se na:

1. u kartografskom prikazu br. 1 izvršiti numeraciju građevinskog područja naselja

2. proširenje područja zone G1 (groblje Cernik)

3. prenamjena zone I3 u Soblima(Kikovica) u:
- dio R6 SPORTSKI CENTAR
- dio u IG područje infrastrukture

4. utvrđivanje područja zone poslovne namjene u Sobolima (između zona I2 i V)

5. brisanje zone poslovne namjene K2 i K3 u Sobolima

6. brisanje građ. područja zone naselja Mavrinci (Berkonjin) - prenamjena u zonu poslovne namjene K

7. smanjenje površine zone proizvodne namjene I1 u Mavrincima

8. proširenje građ. područja naselja Mavrinci - predio Baćina

9. korekcija građ. područja u naselju Soboli

10. brisanje dijela građ. područja u naselju Buzdohanj (Rakovo selo) te proširenje građ. područja u dijelu stambene zone Maršić

2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA

U proteklom dvogodišnjem razdoblju za područje Općine Čavle izrađena su dva UPU i to:

2.1. Urbanistički plan uređenja zone proizvodne namjene I2 u Sobolima

Površina obuhvata Plana iznosi 16,5 ha.

2.2. Urbanistički plan uređenja zone poslovne namjene K1 u Cerniku

Površina obuhvata Plana iznosi 18,4 ha.

Ugovorena je i u tijeku izrada:

- UPU zone proizvodne namjene I1 u Mavrincima

- UPU zone ostale namjene V u Sobolima

U tijeku su pripremne radnje za pristupanje izradi UPU CENTAR ČAVLE.

3. DETALJNI PLAN UREĐENJA

Na području Općine Čavle na snazi su sljedeći DPU:

3.1. DPU automotodroma, sportskog aerodroma GROBNIK

3.2. DPU dijela kanjona Rječine

3.3. DPU CENTAR ČAVLE

Površina obuhvata Plana iznosi 19.929 m2.

3.4. DPU zone poslovne namjene K1

Površina obuhvata Plana iznosi 9,7 ha.

3.5. Izmjene i dopune DPU dijela novog naselja MAVRINCI - PREDIO BAĆINA

Površina obuhvata plana iznosi 15.250 m2.

Ugovorena je i u tijeku izrada DPU dijela naselja Mavrinci - prostor budućeg SRC Mavrinci.

U tijeku su pripremne radnje na izradi DPU dijela naselja Buzdohanj - područje stambene izgradnje MARŠIĆ.

II. OBJAVA IZVJEŠĆA

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/3

Ur. broj: 2170-03-03-01-3

Čavle, 24. travnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Damir Stilinović, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=29&mjesto=10008&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr