SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 13. Petak, 23. svibnja 2003.
OPĆINA ČAVLE
Općina Čavle

Općina Čavle

7.

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 68/98), članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01), Općinsko vijeće Općine Čavle, na svojoj sjednici održanoj 24. travnja 2003.godine, donosi

PROGRAM
mjera za unapređenje stanja u prostoru
za razdoblje 2003. - 2005. godine

1. PRISTUPANJE IZRADI POJEDINIH PLANSKIH DOKUMENATA

Izradi pojedinih planskih dokumenata može se pristupiti temeljem donesenog godišnjeg plana rada, odnosno pojedinačnim odlukama Općinskog Poglavarstva, uz uvjet da su predviđeni u ovom Programu mjera.

2. IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

U dvogodišnjem razdoblju koje slijedi izradit će se sljedeći dokumenti prostornog uređenja.

2.1. PROSTORNI PLAN

2.1.1. Izmjene i dopune Prostornog plan uređenja Općine Čavle

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Čavle obuhvatit će sljedeće djelove:

a) numeracija građ. područja naselja

b) proširenje područja zone G1 (groblje Cernik)

c) prenamjena zone proizvodne namjene I3u:
- dio u zonu sportskog centra R6
- dio u područje infrastrukture IG

d) utvrđivanje područja zone poslovne namjene u Sobolima (između I2 i V)

e) brisanje područja zone poslovne namjene K2 i K3

f) brisanje građ. područja zone u Mavrincima(Berkonjin) - prenamjena u zonu poslovne djelatnosti K

g) smanjenje površine zone proizvodne namjene I1 u Mavrincima

h) proširenje građ. područja dijela naselja Mavrinci - predio Baćina

i) korekcija građ. područja u naselju Soboli

j) brisanje dijela građ. područja u naselju Buzdohanj(Rakovo selo) te proširenje građ. područja u dijelu stambene zone Maršić

U razdoblju za koji se donosi ovaj Program predmetni dokumenat prostornog uređenja Općine Čavle bit će dovršen.

2.2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA

2.2.1. Urbanistički plan uređenja »CENTAR ČAVLE«

Odrebama za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Čavle utvrđena je obveza izrade UPU Centar Čavle kao centralnog naselja Općine.

Područje obuhvata Plana je najgušće naseljeno područje sa velikim postotkom izgrađenosti objekata, te je u cilju što kvalitetnije valorizacije preostalog neizgrađenog dijela, kao i mogućih rekonstrukcija postojećih objekata nužno izraditi taj dokumenat.

2.2.2. Urbanistički plan uređenja zone »OSTALE NAMJENE« V u Sobolima

Područje dijela naselja Soboli potrebno je obraditi zasebnim planom radi njegove što bolje valorazacije imajući u vidu njegov položaj i prometnu povezanost, te važnost za budući razvitak Općine u cjelini, te stvaranje uvjeta za izgradnju multi-uslužnog mega centra sa svim pratećim sadržajima.

Izrada Plana je u tijeku.

2.2.3. Urbanistički plan uređenja zone proizvodne namjene I1

Izrada plana je u tijeku.

Cilj izrade je razvoj buduće proizvodne zone koja se nalazi u neposrednoj blizini Industrijske zone Kukuljanovo.

2.2.4. Urbanistički plan uređenja zone ŠRC Platak

Cilj izrade plana je utvrđivanje razvoja tog područja kao budućeg centra turizma (ne samo zimskog).

2.2.5. Urbanistički plan uređenja zone sporta i rekreacije R6

Cilj izrade je ostvariti uvjete moguće izgradnje objekata unutar zone automotodroma i sportskog aerodroma Grobnik, kao i prioritetno poboljšanje uvjeta korištenja automotodroma kao sportskog objekta od šireg interesa.

2.3. DETALJNI PLAN UREĐENJA

2.3.1. Detaljni plan uređenja »SPORTSKI CENTAR MAVRINCI«

Cilj izrade projekta je bolja valorizacija prostora nogometnog igrališta u Mavrincima s mogućnošću izgradnje poslovnih prostora u sklopu pripadajućeg okoliša te postojećih objekata, te proširenje postojećih sadržaja kao budući sportski centar.

U sklopu izrade ovog plana obuhvatit će se uređenje prostora »Ravan« kao javne zelene površine, te rješenje parkirališnog prostora i prometnica unutar zone zahvata.

Izrada Plana je u tijeku.

2.3.2. Detaljni plan uređenja »ZONE OSTALE NAMJENE« V, u Sobolima

U tijeku je izrada UPU ove zone a da bi se moglo pristupiti izgradnji sadržaja unutar zone za dio za koji je izvršena kupoprodaja zemljišta potrebno je pristupti izradi DPU tog dijela zone za poznatog investitora.

2.3.3. Detaljni plan uređenja dijela naselja Buzdohanj - područje stambene izgradnje MARŠIĆ

Područje dijela naselja Buzdohanj, Bajčevo selo (spoj Maršići - Kosorci) potrebno je obraditi zasebnim planom i predvidjeti stambenu izgradnju s tretmanom atraktivnog područja stambene izgradnje.

2.3.4. Detaljni plan uređenja groblja Cernik

Cilj izrade plana je povećanje broja ukopnih mjesta na groblju Cernik,te zaokruženje kompleksa groblja sa popratnim prometnim rješenjem.

2.3.5. Detaljni plan uređenja dijela zone poslovne namjene K1

Područje zone poslovne namjene K1 obuhvaća prostor ukupne površine 18,4 ha.

Za dio prostora površine 9,7 ha u vlasništvo MAN Autohrvatska i Metro cash&carry izrađen je DPU dok za preostali dio obuhvata zone treba izraditi zasebne DPU a prema UPU te zone.

2.3.6. Detaljni plan uređenja zone poslovne namjene K3

2.3.7. Detaljni plan uređenja stare jezgre »GROBNIK«

Cilj izrade je zaštita stare jezgre uz Kaštel i crkvu te prometno i parkirališno rješenje.

2.3.8. Detaljni plan uređenja dijela naselja Mavrinci - izgradnja senior-parka

U dijelu naselja Mavrinci-predio Baćina prostor koji nije obuhvaćen DPU tog područja nalazi se u građevinskom području naselja Mavrinci, kao neizgrađeni dio.

Na dijelu tog prostora postoji interes za izgradnju senior- parka, koji prostor bi trebalo urediti dokumentom prostornog uređenja.

2.3.9. Detaljni plan uređenja šireg područja BK Sloga na Hrastenici

Da bi se moglo pristupiti planiranoj izgradnji zatvorenog boćališta na području kojeg sada koristi BK Sloga neophodno je izraditi potrebitu dokumentaciju, a u sklopu koje bi se osmislili sadržaji oko postojećeg boćališta na Hrastenici.

2.4. STRUČNE PODLOGE

2.4.1. Usklađenje vlasničkih odnosa (»gruntovnice) s novom katastarskom izmjerom na području Općine za koje je izvršeno avio-snimanje.

2.4.2. Izrada katastarskih i topografskih podloga obuhvatit će izradu novih i reambulaciju postojećih geodetskih podloga, te njihovu ovjeru od nadležnog županijskog ureda, kako bi se osigurala valjanost planskih podloga za izradu planiranih dokumenata prostornog uređenja.

3. SADRŽAJ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Ovim Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru određuje se sadržaj Prostornog plana, Urbanističkog plana uređenja, Detaljnog plana uređenja.

3.1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA

Prostorni plan uređenja općine utvrđuje uvjete za uređenje općinskog područja, određuje svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša te zaštitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode u općini.

Prostorni plan sadrži osnove razvitka u prostoru, ciljeve prostornog uređenja, namjenu prostora, mjerila, smjernice, mjere i uvjete za korištenje, zaštitu i uređivanje prostora, te druge elemente od važnosti za područje općine.

Prostornim planom utvrđena je obveza izrade urbanističkih i detaljnih planova uređenja prostora za uža područja na teritoriju općine.

3.2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA

Urbanistički plan uređenja utvrđuje osnovne uvjete korištenja i namjene javnih i drugih površina za naselje, odnosno dio naselja, prometnu, odnosno uličnu i komunalnu mrežu te ovisno o posebnosti prostora smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

Urbanistički plan sadrži način i oblike korištenja i uređenja javnih i drugih prostora, način uređenja prometne, odnosno ulične i komunalne mreže te druge elemente ovisno o području obuhvata.

Urbanističkim planom može se utvrditi obveza izrade detaljnih planova uređenja, za uža područja unutar obuhvata tog plana.

3.3. DETALJNI PLAN UREĐENJA

Detaljni plan uređenja utvrđuje detaljnu namjenu površina, režime uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjete za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, te druge elemente od važnosti za područje za koje se plan donosi.

3.4. PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Svaki zahvat u prostoru provodi se u skladu s dokumentima prostornog uređenja, posebnim propisima i lokacijskom dozvolom.

4. NAČIN USVAJANJA PROSTORNIH PLANOVA

A) DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA ZA KOJE SE PROVODI JAVNA RASPRAVA

Od dokumenata prostornog uređenja koje se planira izraditi tijekom ovog dvogodišnjeg razdoblja, javna rasprava se provodi za sljedeće dokumente prostornog uređenja:

A.1. Urbanistički plan uređenja

A.2. Detaljni plan uređenja

Javna rasprava i javni uvid za druge dokumente prostornog uređenja nije obvezna, ali Općinsko Poglavarstvo ako to ocijeni potrebnim može odlučiti da se ista održi.

Prostorne dokumente za koje se ne provodi javna rasprava donosi Općinsko Poglavarstvo.

B) VOĐENJE POSTUPKA JAVNE RASPRAVE

4.1. Prethodna stručna rasprava

Nakon dovršenja Osnovne koncepcije dokumenta prostornog uređenja, nositelj izrade s autorom upriličuje stručnu raspravu (ili više njih) unutar odgovarajućih stručnih službi općine ili van općine.

Temeljem dobivene suglasnosti na Osnovnu koncepciju dovršava se Prijedlog plana i dostavlja Općinskom Poglavarstvu na ocjenu o prikladnosti za davanje na usvajanje Općinskom vijeću.

Općinsko vijeće otvara javnu raspravu, određuje vremensko trajanje i mjesto izlaganja dokumenta, te određuje stručnu službu kojoj se može obratiti za uvid i pomoć.

4.2. Obavijest građanstvu i korisnicima o otvaranju javne rasprave

Obavijest se daje putem sredstava javnog priopćavanja s naznakom: trajanje javne rasprave, mjesta izlaganja dokumenta i održavanja stručnih rasprava, kao i stručne službe koja vodi izradu, raspravu i kojoj se može obratiti za uvid i pomoć.

4.3. Izvješće o javnoj raspravi

Po proteku javne rasprave prijedlozi se sumiraju, analiziraju i izrađuje se Izvješće o održanoj javnoj raspravi, a obuhvaća sve primjedbe i prijedloge o planu, njihovu obradu i zauzima stav o njihovoj opravdanosti.

Davatelji primjedbi koje nisu usvojene pismenim se putem obavještavaju o ishodu njihovih intervencija.

Općinsko vijeće može preko Jedinstvenog upravnog odjela ponovno zatražiti uvid i odrediti se prema konačnom prijedlogu dotičnog dokumenta.

4.5. Donošenje prostornih planova

Temeljem članka 24. i 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, Prostorni plan uređenja, Urbanistički plan uređenja i Detaljni plan uređenja donosi Općinsko vijeće.

5. TUMAČENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Tumačenje dokumenata prostornog uređenja u svim situacijama daje Općinsko Poglavarstvo. Prioritete realizacije u skladu s ovim Programom mjera određuje Općinsko Poglavarstvo.

Županijski ured nadležan za provedbu prostornih dokumenata dužan je uvažavati odredbe ovog Programa mjera ili odluke Općinskog Poglavarstva kojima se investitorima uvjetuje ili utvrđuje potreba izrade prostorne dokumentacije nižeg reda prije izdavanja lokacijske dozvole.

6. IZMJENA PROGRAMA MJERA

Ako tijekom narednog dvogodišnjeg razdoblja Općinsko Poglavarstvo ocijeni potrebnim pristupiti izradi prostorne dokumentacije koja nije obuhvaćena ovim Programom mjera, odnosno prihvati prijedlog pojedinih podnositelja, inicijativu za izradu dokumenata prostornog uređenja na svojem zemljištu, može predložiti Općinskom vijeću dopunu ovog Programa mjera, uz uvjet osiguranja sredstava potrebnih za njihovu izradu.

Izmjene i dopune Programa mjera donose se po istom postupku po kojem se Program i donosi.

7. ČUVANJE PROGRAMA MJERA

Program mjera čuva se u arhivi Općine Čavle i u dokumentaciji prostora Jedinstvenog upravnog odjela.

8. OBJAVA

Ovaj Program mjera objavit će se u »Službenim novinama« PGŽ, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/03-01/3

Ur. broj: 2170-03-03-01-4

Čavle, 24. travnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Damir Stilinović, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=29&mjesto=10008&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr