SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 30. Petak, 5. srpnja 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

143.

Na temelju članka 6. stavaka 2. i 3. Odluke o osnivanju javne ustanoveRegionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (Službene novinebroj 34/17 i 39/17), članka 8. stavka 2. i članka 9. stavaka 2. i 5. Statuta javne ustanoveRegionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (KLASA: 012-03/18-01/1, URBROJ: 2170/1-52-02/1-18-1 od 6. ožujka 2018. godine), članka 52. stavka 1. točaka 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novinebroj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 1. srpnja 2024. godine, donio je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća javne ustanoveRegionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije

I.

U Odluci o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ („Službene novine“ broj 22/21), u točki I. podtočka 1. mijenja se i glasi:

„1. Davor Vašiček, za predsjednika“

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti predsjednika Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ razrješuje se Alen Host.

III.

Mandat predsjednika iz točke I. ove Odluke traje do isteka mandata predsjednika koji je ovom Odlukom razriješen.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

KLASA: 024-01/24-01/26

URBROJ: 2170-01-01/6-24-30

Rijeka, 1. srpnja 2024.

Ž U P A N

Zlatko Komadina, dipl.ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2336&mjesto=00001&odluka=143
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr