SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 25. Petak, 14. lipnja 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

104.

Župan Primorsko-goranske županije, temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), članka 52. stavka 1. točke 11. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 23. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 29/19, 27/23 i 38/23), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine te nakon savjetovanja s Povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, dana 6. lipnja 2024. godine donio je

P R A V I L N I K

o izmjenama i dopuni
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela
za poslove Župana i Županijske skupštine

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 35/23 i 2/24, dalje u tekstu: Pravilnik) u članku 5. stavku 1. broj „27“ zamjenjuje se brojem „28“.

U tabelarnom prikazu iz stavka 1. u stupcu „Naziv radnog mjesta“ riječi „Viši stručni suradnik – urednik web stranice“ zamjenjuju se riječima „Viši stručni suradnik za odnose s javnošću“, a kod radnog mjesta „Savjetnik za odnose s javnošću II“ u stupcu „Sistematizirani broj izvršitelja“ broj „1“ zamjenjuje se brojem „2“.

Članak 2.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 4. VODITELJ UREDA ZA PRIPREMU SJEDNICA – TAJNIK ŽUPANIJE, u opisu poslova radnog mjesta, u retku 6. iza alineje 1. dodaje se nova alineja 2. koja glasi:

„Po potrebi potpisuje neupravne akte, odobrava račune i daje naloge za plaćanje iz djelokruga Upravnog odjela.“

Dosadašnja alineja 2. postaje alineja 3.

Članak 3.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 13. SAVJETNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU II, mijenja se broj izvršitelja sa „1“ na „2“.

Članak 4.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, ukida se radno mjesto pod rednim brojem 15. VIŠI STRUČNI SURADNIK – UREDNIK WEB STRANICE, te se sistematizira novo radno mjesto pod rednim brojem 15. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU.

Sistematizacija novog radnog mjesta iz stavka 1. ovog članka, sa nazivom i opisom poslova, stručnim i drugim uvjetima za raspored na radno mjesto te opisom razine standardnih mjerila, nalazi se u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Službenica zatečena u službi na neodređeno vrijeme na radnom mjestu koje se ukida člankom 4. stavkom 1. ovog Pravilnika, rasporedit će se na drugo radno mjesto za koje ispunjava uvjete, vodeći računa o poslovima koje je do sada obavljala, a do donošenja rješenja o rasporedu i plaći nastavlja raditi na svom dosadašnjem radnom mjestu te zadržava plaću i druga prava prema dosadašnjem rješenju.

Rješenje o rasporedu na radno mjesto iz stavka 1. ovog članka, donijet će se najkasnije u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-03/23-01/14

URBROJ: 2170-06-01/2-24-11

Rijeka, 6. lipnja 2024.

Ž U P A N

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2331&mjesto=00001&odluka=104
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr