SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 25. Petak, 14. lipnja 2024.
GRAD MALI LOŠINJ

40.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), slijedom prijedloga pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja, a u skladu s Planom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2024. godinu („Službene novine“ Primorsko-goranske br. 49/23), na temelju čl. 47. i 97. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst, 0 9/18 i 9/21) gradonačelnica Grada Malog Lošinja, dana 7. lipnja 2024. godine, donosi

Izmjene i dopune

Plan prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel
Grada Malog Lošinja u 2024. godini

I.

Plan prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinj u 2024. godini („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 2/24 – dalje Plan), u točci II. mijenja se kako slijedi:

Pod točkom a dodaje se alineja:

- viši stručni suradnik za kulturu (1 izvršitelj/ica)

Pod točkom b dodaje se alineja:

- savjetnik za izgradnju i zaštitu okoliša

- viši stručni suradnik za komunalno redarstvo i poslove upravljanja imovinom

- vježbenik (1 izvršitelj/ica – sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik prometne ili druge tehničke struke,)

Pod točkom d dodaje se alineja:

- računovodstveni referent za komunalni sustav (1 izvršitelj/ica)

II.

Plan se u točci III. mijenja kako slijedi:

Pod točkom a dodaje se alineja:

- viši stručni suradnik za kulturu (1 izvršitelj/ica)

Pod točkom b dodaju se alineje:

- savjetnik za izgradnju i zaštitu okoliša (1 izvršitelj/ica)

- viši stručni suradnik za komunalno redarstvo i poslove upravljanja imovinom (1 izvršitelj/ica)

- vježbenik (1 izvršitelj/ica – sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik prometne ili druge tehničke struke)

Pod točkom d dodaju se alineje:

- računovodstveni referent za komunalni sustav (1 izvršitelj/ica)

III.

Ove Izmjene i dopune Plana prijma u službu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

KLASA: 112-02/23-01/07

URBROJ: 2170-10-01-24-6

Mali Lošinj, 7. lipnja 2024. g.

GRAD MALI LOŠINJ

GRADONAČELNICA

Ana Kučić, mag. oec., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2331&mjesto=10005&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr