SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 20. Ponedjeljak, 13. svibnja 2024.
OPĆINA PUNAT

22.

Na temelju članka 100. stavka 5. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18 i 83/23) i članka 32. Statuta Općine Punat ('Službene novine Primorsko – goranske županije' broj 36/22), Općinsko vijeće Općine Punat na 19. sjednici održanoj dana 24. travnja 2024. godine donosi

O D L U K U

o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja Općine Punat

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila te propisuje postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te otpis potraživanja i obveza Općine Punat s osnova nejavnih davanja i to:

- prihoda od financijske imovine (redovnih i zateznih kamata i sl.)

- prihoda od nefinancijske imovine (zakupnine, najamnine, naknada za korištenje prostora i dr.)

- drugih prihoda s osnove nejavnih davanja čije je utvrđivanje i naplata prema posebnim propisima u nadležnosti Općine Punat kao i potraživanja s osnova javnih davanja i to:

- općinski porezi (porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina)

- komunalna naknada

- komunalni doprinos

- spomenička renta

- i druga javna davanja

Članak 2.

Za potraživanja i dugove s osnove nejavnih davanja, izuzev onih s osnove naknade za koncesije primjenjuju se kriteriji i uvjeti propisani Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“ broj 52/13, 94/14 i 144/21) dok se za javna davanja primjenjuju kriteriji i uvjeti propisani odredbama Općeg poreznog zakona te ostali važeći zakonski propisi.

II. MJERE NAPLATE

Članak 3.

Ukoliko potraživanja nisu naplaćena u rokovima dospijeća poduzimaju se sljedeće mjere naplate:

- pisana opomena,

- mogućnost odgode plaćanja,

- mogućnost obročne otplate,

- naplata putem instrumenata osiguranja plaćanja,

- pokretanje ovršnog postupka radi naplate potraživanja.

OPOMENA

Članak 4.

Kao prva mjera naplate, dužniku se dostavlja pisana opomena s pozivom da u roku od 8 dana od dana primitka opomene ispuni svoju obvezu.

Ako dužnik nakon isteka roka za plaćanje iz stavka 1. ovog članka ne podmiri svoju obvezu, pokreće se ovršni postupak.

U redovitom sustavu opominjanja pisane opomene za pravne osobe šalju se tromjesečno, a za fizičke osobe polugodišnje.

ODGODA PLAĆANJA, OBROČNA OTPLATA DUGA

Nejavna davanja

Članak 5.

Općinski načelnik može, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, a po zahtjevu dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga za prihode koji se ne smatraju javnim davanjima.

Naplata duga iz stavka 1. ovog članka može se odgoditi jednokratno do 24 mjeseca ili se može odobriti plaćanje duga u obrocima i to maksimalno do 36 mjesečnih obroka.

Članak 6.

Općinski načelnik može, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, a po zahtjevu dužnika, otpisati odnosno uz suglasnost dužnika prodati potraživanja koja se ne smatraju javnim davanjima pod uvjetima propisanim Zakonom o proračunu i drugim podzakonskim propisima.

Općinski načelnik može donijeti odluku o otpisu potraživanja za dugovanja po pojedinim vrstama prihoda u slučajevima kada je dužnik umro, a nije ostavio pokretnine i nekretnine iz kojih se može naplatiti dug, kao i u drugim slučajevima kada je nastupila nemogućnost naplate.

Javna davanja

Članak 7.

Ako posebnim propisima nije uređeno drugačije, potraživanja na ime javnih davanja mogu se otpisati ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika-građanina i članova njegova kućanstva pod sljedećim uvjetima:

1. ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno pravo na pomoć za uzdržavanje ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi, ili

2. ako imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva odgovara sljedećim uvjetima:

a) kada imovina, u novčanom obliku, podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice, na dan podnošenja zahtjeva, po članu njegovog kućanstva,

b) kada podnositelj zahtjeva, odnosno punoljetni članovi kućanstva imaju u vlasništvu stan ili kuću koju koriste isključivo za njihovo stanovanje te ako imaju u vlasništvu automobil i/ili plovilo, čija vrijednost ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva,

c) kada ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos od jedne proračunske osnovice.

Za stjecanje prava na otpis ili djelomičan otpis potraživanja fizička osoba mora ispunjavati kriterij iz stavka 1. točke 1. ovog članka ili kumulativno kriterije iz stavka 1. točke 2. ovog članka.

Ukoliko je dužniku – građaninu odobren otpis duga, bez obzira na osnovu nastanka duga, sljedeći zahtjev za otpis duga ne može podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja odluke o otpisu potraživanja za prvobitni dug.

Postupak otpisa potraživanja provodi Jedinstveni upravni odjel, a odluku, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, donosi općinski načelnik.

Članak 8.

Ako posebnim propisima nije uređeno drugačije, naplata potraživanja na ime javnih davanja može se odgoditi u cijelosti ili djelomično pod uvjetom da naplata u cijelosti na dan dospijeća predstavlja neprimjereno opterećenje, nanosi veću gospodarsku štetu ili bi dovela do nelikvidnosti, a odgodom plaćanja ili obročnom otplatom duga bi se bitno poboljšale dužnikove mogućnosti otplate duga.

O odgodi naplate duga iz stavka 1. ovog članka na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva odlučuje općinski načelnik.

Naplata duga na ime javnih davanja može se odgoditi jednokratno najdulje do 24 mjeseca ili se može odobriti plaćanje duga u obrocima do 24 mjesečna obroka.

Članak 9.

U slučaju zahtjeva za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu gdje ukupan iznos potraživanja od pravne osobe prelazi 3.000,00 EUR, a od fizičke osobe-građanina 4.000,00 EUR, kao i u slučaju kada se traži odgoda naplate na razdoblje dulje od 12 mjeseci obvezno su potrebna sredstva osiguranja naplate.

Sredstva osiguranja naplate mogu biti: neopoziva garancija banke, zalog vrijednosnih papira, založno pravo na nekretninama, pokretninama i pravu građenja, zadužnica ili jamstvo drugih trgovačkih društava solidnog boniteta.

Jedinstveni upravni odjel dužan je dužniku vratiti instrumente osiguranja plaćanja iz stavka 1. ovog članka odmah po izdanom izvješću ili drugom odgovarajućem dokumentu o izvršenom plaćanju potraživanja u cijelosti.

Za vrijeme trajanja odgode obračunavaju se zakonske zatezne kamate.

Članak 10.

S dužnicima iz članka 8. ove Odluke čiji je zahtjev odobren, zaključuje se upravni ugovor.

U slučaju iz članka 9. stavka 1. ove Odluke upravni ugovor se neće zaključiti ako dužnik prethodno ne dostavi jedno od sredstava osiguranja ili ne predloži zasnivanje založnog prava na nekretnini.

Ako se dužnik ne pridržava rokova iz odluke o odgodi plaćanja, upravni će se ugovor raskinuti te pokrenuti postupak ovrhe.

U slučaju da je protiv dužnika, s kojim je zaključen upravni ugovor, ranije pokrenut ovršni postupak, isti će se obustaviti po zahtjevu dužnika ili po službenoj dužnosti nakon zaključenja upravnog ugovora.

OVRŠNI POSTUPAK

Članak 11.

Ukoliko dužnik ne podmiri svoju obvezu ni nakon poduzetih mjera iz ove Odluke pokreće se postupak ovrhe.

Ovrha se prvenstveno provodi na novčanim sredstvima, a ukoliko istih nema ili su nedostatna, ili na njima (zbog zakonskih ograničenja) nije moguća ovrha, provodi se ovrha na pokretninama i nekretninama.

Iznimno, kad je zbog visine duga, nepostojanja računa s kojih bi se mogla plijeniti novčana sredstva ili drugih opravdanih razloga izvjesnija naplata ovrhom na pokretninama ili nekretninama, ovrha se odmah može pokrenuti na pokretnini ili nekretnini.

Prilikom pokretanja ovršnog postupka Jedinstveni upravni odjel vodi računa o visini dospjelog nepodmirenog potraživanja i njegovoj starosti te se postupak najprije pokreće za veće iznose te za ona potraživanja kod kojih će nastupiti zastara.

Članak 12.

U pokrenutim postupcima ovrhe donošenjem rješenja o ovrsi, rješenjem utvrđene troškove ovrhe neće se naplaćivati ukoliko dužnik uplati iznos duga prije dostave rješenja tijelu nadležnom za provedbu ovrhe.

Članak 13.

Jedinstveni upravni odjel ne mora donijeti porezno rješenje ako bi troškovi utvrđivanja i naplate poreza bili nerazmjerni naplaćenom porezu.

Nerazmjerni trošak utvrđivanja i naplate poreza utvrđuje se u iznosu od 2,68 EUR.

III. KONTROLA I IZVJEŠTAVANJE

Članak 14.

Jedinstveni upravni odjel dužan je kontinuirano pratiti stanje i poduzimati mjere naplate potraživanja, redovito provjeravati e-Oglasnu ploču sudova i web stranicu FINA-e u dijelu koji se odnosi na objavljivanje rješenja o otvaranju predstečajnih nagodbi i stečajeva.

Ukoliko se utvrdi da je nad nekim dužnikom pokrenut postupak iz prethodnog stavka poduzimaju se daljnje radnje prema odredbama Stečajnog zakona, odnosno podnosi se prijedlog za otvaranje postupka nad dužnikom ako bi pokretanje postupka značajno utjecalo na naplatu potraživanja.

Jedinstveni upravni odjel vodi evidenciju provedenih mjera prisilne naplate i prati naplatu na temelju provedenih mjera i zaključenih stečajeva, odnosno predstečajnih nagodbi.

Nakon dostave Rješenja o ovrsi u FINA-u, putem sustava e-blokade vrši se uvid u Očevidnik radi utvrđivanja redoslijeda i mogućnosti naplate. Ukoliko je redoslijed takav da neće biti moguće naplatiti tražbinu, utvrdit će se mogućnost provedbe ovrhe na drugom predmetu ovrhe.

Članak 15.

Jedinstveni upravni odjel dužan je izraditi polugodišnje izvješće o poduzetim mjerama za naplatu potraživanja.

Izvješće mora sadržavati iznos dospjelog, a nenaplaćenog potraživanja, dospjelost potraživanja u danima, vrstu poduzetih mjera naplate, izvješće o sklopljenim upravnim ugovorima i druge podatke prema zahtjevu općinskog načelnika i Općinskog vijeća Općine Punat.

Izvješće se dostavlja polugodišnje općinskom načelniku i Općinskom vijeću Općine Punat do 15-og u mjesecu za proteklo polugodište.

Članak 16.

Općinski načelnik jednom godišnje izvještava Općinsko vijeće Općine Punat o odobrenim odgodama plaćanja.

IV. OTPIS POTRAŽIVANJA

Članak 17.

Ukoliko se utvrdi da se potraživanja ne mogu naplatiti primjenom mjere iz članka 11. ove Odluke ista će se otpisati.

Otpis potraživanja provodi se na zahtjev dužnika ili po službenoj dužnosti.

Članak 18.

Kriteriji i uvjeti za otpis potraživanja su:

- ako bi izvršenje naplate duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika i članova njegovog kućanstva, dug se može iznimno na njegov zahtjev otpisati u cijelosti ili djelomično (npr. korisnici prava iz sustava socijalne skrbi),

- ako postoji pravomoćno rješenje o zaključenju stečajnog postupka nad pravnom osobom, a ne postoji osiguranje na osnovi jamstva,

- ako postoji pravomoćno rješenje o brisanju iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra, a ne postoji osiguranje duga po osnovi jamstva,

- ako postoji pravomoćno rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi kojom je utvrđeno da se dug otpisuje,

- kad se utvrdi da je ovršenik umro temeljem izvatka iz matične knjige umrlih i kad se temeljem potvrde suda ili javnog bilježnika da se ne vodi ostavinski postupak utvrdi da nije ostavio pokretnine ili nekretnine iz koji se može naplatiti dospjelo potraživanje,

- neutemeljenost evidentiranih potraživanja, odnosno utvrdi se da potraživanja nemaju valjani pravni osnov,

- kad se utvrdi da su iznosi potraživanja preniski za pokretanje postupka ovrhe i pokriće troškova odnosno da bi troškovi naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja,

- kad se utvrdi da su potraživanja nenaplativa uslijed nastupanja zastare sukladno važećim zakonskim propisima,

- u drugim slučajevima sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 19.

Općinski načelnik na temelju prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela i priložene dokumentacije donosi odluku o otpisu potraživanja do iznosa od 2.654,46 eura.

Odluku o otpisu za iznose veće od iznosa iz prethodnog stavka donosi Općinsko vijeće Općine Punat.

U postupku otpisa potraživanja uzima se u obzir sljedeća dokumentacija: analitički knjigovodstveni podaci, pravomoćna rješenja i odluke suda ili drugog nadležnog tijela, službene bilješke o neutemeljenosti potraživanja i o nastupu zastare, očitovanja dužnika, evidencije o pokrenutim postupcima ovrhe kao i druga dokumentacija potrebna za utvrđivanje činjenica bitnih za donošenje prijedloga za otpis.

Jedinstveni upravni odjel pri sastavljanju prijedloga za otpis utvrđuje:

- ispunjenje uvjeta za otpis odnosno razloge otpisa,

- poduzete mjere pri naplati pojedinih vrsta potraživanja (opomene, nagodbe, ovrhe),

- opravdanost daljnjih troškova s obzirom na visinu potraživanja,

- pravnu utemeljenost otpisa.

Članak 20.

Iznimno, potraživanje prema dužniku može se otpisati bez provođenja postupaka iz ove Odluke ukoliko je za isto nastupila zastara prava na naplatu, a ukupan dug po dužniku ne prelazi 6,00 eura.

Članak 21.

Ispravak vrijednosti potraživanja za iznos otpisa provodi se direktno umanjenjem knjigovodstvenih vrijednosti potraživanja i vlastitih izvora sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

V. JAVNA OBJAVA I TRANSPARENTNOST

Članak 22.

Podaci o visini duga i dužnicima kojima je odobrena odgoda plaćanja ili obročna otplata duga, odnosno o visini duga i dužnicima kojima su potraživanja otpisana ili djelomično otpisana, objavljuju se na web stranicama općine Punat u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja.

Podaci sadrže: ime i prezime ili naziv dužnika, godinu rođenja fizičke osobe, mjesto prebivališta ili boravišta fizičke osobe ili sjedišta pravne osobe, ukupan iznos duga, vrstu odobrene mjere (otpis, odgoda ili obročno plaćanje), te iznos.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 024-05/24-01/2

URBROJ: 2170-31-01-24-8

Punat, 24. travnja 2024. godine

OPĆINA PUNAT OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr.med.,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2326&mjesto=51521&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr