SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 20. Ponedjeljak, 13. svibnja 2024.
OPĆINA PUNAT

19.

Na temelju članka 6. stavka 1. i 2. Zakona o savjetima mladih ('Narodne novine', broj 41/14 i 83/23), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 36/22), Općinsko vijeće Općine Punat na 19. sjednici održanoj dana 24. travnja 2024. godine, donosi

O D L U K U

o osnivanju Savjeta mladih Općine Punat

1. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet mladih Općine Punat.

Savjet mladih Općine Punat (u nastavku teksta: Savjet) je savjetodavno tijelo Općine Punat, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja i odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Općine Punat.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Savjet svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na pripremu, donošenje i provedbu odluka Općinskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini i razrješavanje problema mladih.

2. Broj i sastav članova Savjeta

Članak 3.

Savjet ima 3 (tri) člana uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet se biraju mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života te koji imaju prebivalište ili boravište na području Općine Punat.

Osoba ne može istodobno biti član Savjeta i član Općinskog vijeća Općine Punat.

3. Izbor članova Savjeta

Članak 4.

Članove Savjeta bira Općinsko vijeće Općine Punat na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura u skladu sa zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statutom Općine Punat, Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Punat, Zakonom o savjetima mladih te ovom Odlukom.

Postupak izbora članova Savjeta pokreće Općinsko vijeće na temelju ove Odluke i objavom Javnog poziva za isticanje kandidatura.

Kandidature za članove Savjeta temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 5 mladih).

Članak 5.

Izbor članova Savjeta provodi se u Općinskom vijeću sukladno Zakonu o savjetima mladih, zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave te općim aktima Općine Punat.

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mora sadržavati:

- opis postupka izbora sukladno Zakonu o savjetima mladih,

- uvjete za isticanje kandidatura sukladno Zakonu o savjetima mladih,

- rokove za prijavu,

- rokove za provedbu provjere zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata,

- rok izbora članova Savjeta.

Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Punat neposredno nakon stupanja na snagu odluke iz članka 4. stavka 2. ove Odluke.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 20 dana od dana objave javnog poziva.

Članak 6.

Pisane i obrazložene kandidature za izbor članova Savjeta sastavljene sukladno objavljenom javnom pozivu i ovoj Odluci, ovlašteni predlagatelji predaju Odboru za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Punat, prema uputama iz javnog poziva.

Prijedlog iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

- podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište – fotokopija osobne iskaznice ili prijave boravišta),

- obrazloženje prijedloga.

Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se razmatrati.

Članak 7.

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Punat obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata.

Nakon obavljene provjere formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Punat u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Općinskom vijeću Općine Punat te se objavljuju na mrežnim stranicama Općine Punat.

Članak 8.

Općinsko vijeće Općine Punat na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta.

Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu zaprimljenih pravovaljanih prijedloga.

Lista sadrži:

- naznaku predlagatelja,

- ime i prezime kandidata,

- datum i godina rođenja.

Nakon rasprave o izvješću o provjeri formalnih uvjeta, Općinsko vijeće Općinskog Punat s popisa važećih kandidatura javnim glasovanjem bira članove Savjeta.

Članak 9.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta.

Članovi Savjeta među sobom izabiru jednog predstavnika Savjeta mladih Općine Punat u Savjet mladih Primorsko-goranske županije.

Rezultati izbora za članove Savjeta objavljuju se na mrežnim stranicama Općine Punat.

4. Konstituiranje Savjeta

Članak 10.

Prvu sjednicu Savjeta saziva predsjednik Općinskog vijeća, u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora, koji predsjedava sjednici do izbora predsjednika Savjeta.

Savjet se smatra konstituiranim izborom predsjednika Savjeta.

Obavijest o konstituiranju Savjeta objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Punat.

Članak 11.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju i razrješuju članovi Savjeta većinom glasova svih članova Savjeta, sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih.

Ako Savjet u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove Savjeta ne izabere predsjednika Savjeta, Općinsko vijeće Općine Punat objavit će novi javni poziv za izbor članova Savjeta.

5. Mandat članova

Članak 12.

Mandat članova Savjeta počinje danom konstituiranja Savjeta i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Punat sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

Općinsko vijeće Općine Punat razriješit će člana Savjeta i prije isteka mandata

-na osobni zahtjev člana Savjeta,

-ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta u godini dana.

Član Savjeta koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s radom u Savjetu do isteka mandata na koji je izabran.

Ako se broj članova Savjeta spusti ispod dvije trećine početnog broja, Općinsko vijeće će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova koliko ih je prestalo biti članom prije isteka mandata.

Mandat članova Savjeta izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta.

Općinsko vijeće raspustit će Savjet samo ako Savjet ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.

6. Djelokrug rada

Članak 13.

U okviru svog djelokruga Savjet:

- bira predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta;

- donosi Poslovnik o radu Savjeta;

- osniva stalna i povremena radna tijela, te bira i razrješava članove radnih tijela;

- raspravlja na sjednicama Savjeta o pitanjima značajnim za rad, kao i o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća koji su od interesa za mlade;

- u suradnji sa predsjednikom Općinskog vijeća inicira donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za mlade i unaprjeđenje položaja mladih na području Općine;

- predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine te način rješavanja navedenih pitanja;

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata, davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade;

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih;

- potiče informiranje mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja;

- potiče mlade na aktivnu participaciju u lokalnoj samoupravi te ih prema potrebi poziva na sjednice i uključuje u svoj rad;

- po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Punat na sjednice Savjeta;

- predlaže i podnosi Općinskom vijeću na odobravanje program rada i financijski plan za ostvarivanje programa rada Savjeta;

- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanje kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade;

- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

7. Način rada Savjeta

Članak 14.

Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta.

Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika za vrijeme njegove odsutnosti i spriječenosti u obavljanju dužnosti.

Članak 15.

Savjet radi na sjednicama koje se održavaju kao redovite i izvanredne, a saziva ih i njima predsjeda predsjednik Savjeta.

Redovite sjednice Savjeta predsjednik saziva najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće.

Sjednica Savjeta može se održati i elektroničkim putem.

Članovima Savjeta koji ne mogu nazočiti sjednici Savjeta koja se održava fizički omogućit će se, sukladno tehničkim i organizacijskim mogućnostima, sudjelovanje na sjednici Savjeta elektroničkim putem, odnosno audio i/ili videokonferencijskim putem.

Članovi Savjeta koji će na sjednici Savjeta sudjelovati na način opisan stavkom 4. ovoga članka, o tome će predsjednika Savjeta obavijestiti najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Savjeta.

Predsjednik Savjeta dužan je na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva.

Članak 16.

Savjet o pitanjima iz djelokruga rada može odlučivati i donositi akte, ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Savjet odlučuje većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta, osim ako Zakonom o savjetima mladih nije određeno drukčije.

Ako su prilikom odlučivanja glasovi podijeljeni na jednak broj glasova za i protiv, odlučujući je glas predsjednika.

Član Savjeta koji ima osobni interes u donošenju odluka o nekim pitanjima, može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Članak 17.

U radu Savjeta mogu sudjelovati i osobe koje nisu članovi Savjeta, ako svojim radom mogu pridonijeti boljem radu Savjeta u pripremi stručnih podloga za zauzimanje stajališta na postupku izrade, donošenja i provedbe Programa rada Savjeta i drugih akata iz djelokruga rada Savjeta, te davanju mišljenja, prijedloga i preporuka Općinskom vijeću u vezi s donošenjem odluka i programa od interesa za mlade.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju u radu Savjeta, ali bez prava glasovanja na sjednicama Savjeta.

Na sjednice Savjeta se, prema potrebi, pozivaju i predstavnici pojedinih tijela Općine Punat, ako to zahtijeva sadržaj dnevnog reda o kojem raspravlja i odlučuje Savjet.

8. Poslovnik o radu i Program rada Savjeta

Članak 18.

Savjet donosi Poslovnik o svom radu, kojim se pobliže uređuje način rada Savjeta i njegovih radnih tijela, postupak izbora i razrješenja predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta i članova radnih tijela Savjeta u skladu s Zakonom o savjetima mladih i ovom Odlukom.

Poslovnik o radu Savjeta donosi se većinom glasova svih članova Savjeta.

Članak 19.

Svoj rad Savjet temelji na programu rada koji donosi većinom glasova svih članova Savjeta.

Savjet donosi program rada i financijski plan Savjeta za svaku kalendarsku godinu.

Program rada sadržava godišnje aktivnosti Savjeta u skladu s njegovim djelokrugom rada i to:

- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,

- konzultiranje s mladima i organizacijama mladih i za mlade o temama bitnim za mlade,

- suradnja s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u politici za mlade,

- ostale aktivnosti važne za rad Savjeta i poboljšanje položaja mladih.

Program rada Savjeta obuhvaća i ostale sadržaje u sklopu djelokruga rada Savjeta za poboljšanje položaja mladih, uključivanje mladih u razrješavanje njihovih problema i lokalnu zajednicu, te organiziranje tematskih foruma, tribina i radionica radi boljeg informiranja mladih i suradnje s mladima u Republici Hrvatskoj i šire.

Članak 20.

Ako su programom rada Savjeta za provedbu planiranih sadržaja predviđena financijska sredstva, ta se sredstva, na temelju financijskog plana, osiguravaju u Proračunu Općine Punat u skladu sa Zakonom, ovom Odlukom i Statutom Općine Punat.

Program rada Savjeta popraćen financijskim planom donosi se i podnosi na odobravanje Općinskom vijeću Općine Punat najkasnije do 30. studenog tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

O svom radu Savjet podnosi godišnje izvješće Općinskom vijeću Općine Punat do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje općinskom načelniku koji ga objavljuje na mrežnim stranicama Općine.

9. Radna tijela

Članak 21.

Savjet može, u skladu sa svojim djelokrugom, imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža područja djelovanja, te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

U radna se tijela, osim članova Savjeta, mogu birati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja za koja se osnivaju radna tijela, a koji mogu svojim stručnim znanjima utjecati na bolju pripremu programa i njihovo ostvarivanje.

Prema potrebi, radna tijela sudjeluju u organiziranju foruma, tribina, predavanja i radionica za pojedine specijalizirane sadržaje od interesa za mlade.

10. Financiranje, prostorni i drugi uvjeti za rad Savjeta

Članak 22.

Financijska sredstva za rad i program rada Savjeta, prostorne, tehničke i druge materijalne uvjete za rad Savjeta osigurava Općina Punat. Financijska sredstva za rad Savjeta sukladno mogućnostima osiguravaju se u Proračunu Općine Punat.

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada Savjeta obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 27 eura mjesečno, ukoliko je taj mjesec održana minimalno jedna sjednica Savjeta.

Članovi Savjeta Općine Punat koji su predstavnici Savjeta Općine Punat u Savjetu Primorsko-goranske županije imaju pravo na naknadu za svoj rad samo po jednoj osnovi i to u Savjetu u kojem članovi Savjeta primaju naknadu za rad u višem iznosu.

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta, kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu, a odnose se na troškove organiziranja tribina i predavanja u Općini Punat, a mogu im se odobriti i naknade troškova smještaja neposredno vezanih uz rad Savjeta, u skladu s ovom Odlukom.

Općina Punat osigurava dostupnost pouzdanih informacija o svim pitanjima od interesa za mlade, o članovima Savjeta i radu Savjeta na svojoj mrežnoj stranici.

11. Odnos Savjeta, Općinskog vijeća i općinskog načelnika

Članak 23.

Općinsko vijeće Općine Punat sve pozive i materijale za svoje sjednice te zapisnike s održanih sjednica dostavlja Savjetu u istom roku kao i članovima Općinskog vijeća te je obvezno i na drugi prikladan način informirati Savjet o svom radu, a na prijedlog Savjeta raspravit će i pitanje od interesa za mlade.

Predsjednik Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje svakih šest mjeseci održava zajednički sastanak sa Savjetom, na koji po potrebi poziva i druge članove Općinskog vijeća i drugih tijela Općine Punat, a može pozvati i stručnjake iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Inicijativu za zajednički sastanak predsjednika Općinskog vijeća i Savjeta može pokrenuti i Savjet.

Na prijedlog Savjeta Općinsko vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Vijeća.

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta kojeg Savjet imenuje dužan je odazvati se pozivima na sjednice Općinskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži Vijeće.

Članak 24.

Općinski načelnik po potrebi, a najmanje svakih šest mjeseci održava zajednički sastanak sa Savjetom na kojem se raspravlja o svim pitanjima od interesa za mlade te o međusobnoj suradnji i drugim pitanjima.

Općinski načelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet o svojim aktivnostima od važnosti i interesa za mlade.

12. Pravo podnošenja žalbe

Članak 25.

Ako su podnositelju prijedloga za izbor kandidata Savjeta u postupku podnošenja prijedloga povrijeđena prava, ovlašteni predlagatelj ima pravo žalbe.

Žalba se podnosi Odboru za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća u roku 48 sati od dana odbijanja prijama prijedloga.

Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća provjerava formalnu ispravnost odbijenog prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta i njegova odluka je konačna.

13. Prijelazne i završne odredbe

Članak 26.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 23/14).

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenim novinama Primorsko – goranske županije.

KLASA: 024-05/24-01/2

URBROJ: 2170-31-01-24-7

Punat, 24. travnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr.med.,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2326&mjesto=51521&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr