SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 14. Srijeda, 27. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

61.

Na temelju članka 52. stavaka 5. i 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 62. stavka 5. točke 4. i članka 65. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 25. sjednici održanoj 21. ožujka 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o davanju koncesije za dizanje i spuštanje plovila na dijelu Podvorska, Grad Crikvenica

Članak 1.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine donijela je Odluku o davanju koncesije za dizanje i spuštanje plovila na dijelu Podvorska, Grad Crikvenica („Službene novine Primorsko-goranske županiej“ broj 20/23) (dalje u tekstu: Odluka o davanju koncesije), temeljem koje je s Robertom Gašparovićem, vlasnikom Obrta Brodomehanika (dalje u tekstu: Koncesionar), dana 20. lipnja 2023. godine sklopljen Ugovor broj P002/07/2023 o koncesiji na pomorskom dobru za dizanje i spuštanje plovila na dijelu Podvorska, Grad Crikvenica (dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji).

Članak 2.

U Odluci o davanju koncesije, u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Gospodarsko korištenje uključuje uslugu dizanja i spuštanja plovila postojećom stupnom konzolnom dizalicom SKD – RM 15,5 t / 5,5 m, bez mogućnosti zimovanja plovila, uz mogućnost privremenog zadržavanja plovila na prostoru koncesije radi pranja i servisiranja plovila.“

Članak 3.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru ponuditi sklapanje Dodatka Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru (dalje u tekstu: Dodatak Ugovoru)

Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru, smatrat će se da odustaje od sklapanja Dodatka Ugovoru.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru potpisuje Župan.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Robert Gašparović, vlasnik Obrta Brodomehanika Koncesionar je na temelju Odluke o davanju koncesije za dizanje i spuštanje plovila na dijelu Podvorska, Grad Crikvenica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/23) i Ugovora broj P002/07/2023 o koncesiji na pomorskom dobru za dizanje i spuštanje plovila na dijelu Podvorska, Grad Crikvenica od dana 20. lipnja 2023. godine sklopljenog na razdoblje od 10 godina. Sukladno navedenome koncesija traje do 20. lipnja 2033. godine.

Koncesionar je zatražio izmjenu Odluke o davanju koncesije kako bi se omogućilo privremeno zadržavanje plovila na području koncesije radi pranja i servisiranja istih, a koje usluge se pružaju u sklopu usluge dizanja plovila.

Davatelj koncesije donosi Odluku o izmjeni Odluke u skladu s člankom 62. stavak 5. točka 4. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 024-04/24-01/2

URBROJ: 2170-01-01/5-24-46

Rijeka, 21. ožujka 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

PREDSJEDNIK

Marko Boras Mandić,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2320&mjesto=00001&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr