SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 14. Srijeda, 27. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

59.

Na temelju članka 221. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 62. stavka 1. i članka 65. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), a u vezi s člankom 5. stavkom 11. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“ broj 111/21 i 83/23), članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), uz pozitivno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 30. siječnja 2024. godine (KLASA: 342-01/24-02/5, URBROJ: 2170-07-02/5-24-2), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 25. sjednici održanoj 21. ožujka 2024. godine, donijela je

O D L U K U

izmjeni Odluke o davanju koncesije za posebnu
upotrebu pomorskog dobra za polaganje elektroenergetskog kabela od 110 kV Cres (Osor 1)
– Lošinj (Osor 2), Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Davatelj koncesije) donijela je Odluku o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje elektroenergetskog kabela od 110 kV Cres (Osor 1) – Lošinj (Osor 2), Grad Mali Lošinj („Službene novine“ broj 8/21- dalje u tekstu: Odluka o davanju koncesije, temeljem koje je sa Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava d.o.o. Kupska 4, Zagreb, OIB:13148821633 kao Koncesionarom dana 14. svibnja 2021. godine sklopljen Ugovor broj 004/07/2021 za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje elektroenergetskog kabela od 110 kV Cres (Osor 1) – Lošinj (Osor 2), Grad Mali Lošinj - dalje u tekstu: ugovor o koncesiji.

Članak 2.

U članku 1. stavku 1. Odluke o davanju koncesije riječi: „d.o.o.“ zamjenjuju se riječima: „d.d.“

Članak 3.

U članku 2. Odluke o davanju koncesije stavci 1. i 5. mijenjaju se i glase:

„Koncesija se daje za ukupnu površinu od 601 m2 koju čini trasa dužine 601 m s koridorom širine od 1 m, a obuhvaća dio akvatorija između otoka Cresa i Lošinja, te slijedeće kopnene k.č: 16/862 dijela k.č.br. 847/1, 16/550 dijela k.č.br. 847/2, 19/315 dijela k.č.br. 854/1, 977/28455 dijela k.č.br. 854/2, 253/4115 dijela k.č.br. 993/2, 73/735 dijela k.č.br. 1829/1, 15/180 dijela k.č.br. 1833/3, sve k.o. Osor, upisane u zemljišnim knjigama kao pomorsko dobro.“

„Sastavni dio ove Odluke je Situacijski nacrt trase 110 kV kabela (obuhvat koncesije izvan lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Osor) na ortofoto podlozi sa popisom koordinata lomnih točaka granice koncesije i sa iskazanom površinom područja koncesije koji se ne objavljuje“.

Članak 4.

U članku 4. Odluke o davanju koncesije stavak 2. mijenja se i glasi:

„Godišnja koncesijska naknada iznosi:

396,66 eur (slovima: tristodevedesetšesteuraišezdesetšestcenti).“

Stavci 5., 6. i 7. brišu se, a dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 5. i 6.

Članak 5.

U članku 5. Odluke o davanju koncesije stavak 4. mijenja se i glasi:

„U godini u kojoj koncesija ističe naknadu za koncesiju potrebno je platiti do dana isteka ugovora o koncesiji.“

Stavak 3. briše se, a dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Članak 6.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru ponuditi sklapanje Dodatka ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru (dalje u tekstu: Dodatak ugovoru).

Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Dodatak ugovoru smatrat će se da odustaje od sklapanja Dodatka ugovoru.

Za Davatelja koncesije Dodatak ugovoru potpisuje Župan.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Člankom 5. stavkom 10. i 11. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“ broj 111/21 i 83/23) propisano je da radi sigurne opskrbe električnom energijom nadležno tijelo koje daje koncesiju na pomorskom dobru daje koncesiju na zahtjev operatoru prijenosnog sustava odnosno operatoru distribucijskog sustava sukladno prostoru pomorskog dobra koju elektroenergetska infrastruktura zauzima na kopnenom i morskom dijelu pomorskog dobra, te da se koncesijska naknada za elektroenergetsku infrastrukturu iz stavka 10. istog članka plaća isključivo po kvadratnom metru zauzetog pomorskog dobra, a iznos naknade odredit će odlukom ministar, uz suglasnost ministra nadležnog za pomorstvo.

Odlukom o određivanju iznosa koncesijske naknade za elektroenergetsku infrastrukturu na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 46/22 – dalje u tekstu: Odluka o naknadi) određeno je da koncesijska naknada za jednožilne energetske kabele iznosi 0,27 eura po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra, a za trožilne kabele iznosi 0,66 eura po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra, te su zaduženi Davatelji koncesije da izvrše usklađenje naknada.

Poradi usklađenja sa Odlukom o naknadi predmetnom Odlukom mijenja se površina koncesije na način da se ista smanjuje sa 2991 m2 na 601 m2, a zbog statusne promjene Koncesionara mijenja se pravni oblik društva iz društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 024-04/24-01/2

URBROJ: 2170-01-01/5-24-42

Rijeka, 21. ožujka 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

PREDSJEDNIK

Marko Boras Mandić,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2320&mjesto=00001&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr