SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 14. Srijeda, 27. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

58.

Na temelju članka 221. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 62. stavka 1. i članka 65. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), a u vezi s člankom 5. stavkom 11. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“ broj 111/21 i 83/23), članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), uz pozitivno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 30. siječnja 2024. godine (KLASA: 342-01/24-02/5, URBROJ: 2170-07-02/5-24-2), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 25. sjednici održanoj 21. ožujka 2024. godine, donijela je

O D L U K U

izmjeni Odluke o davanju koncesije za posebnu
upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV za dionicu od uvale Mali bok
na otoku Krku do morske granice luke otvorene
za javni promet Merag, otok Cres

Članak 1.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Davatelj koncesije) donijela je Odluku o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV za dionicu od uvale Mali bok na otoku Krku do morske granice luke otvorene za javni promet Merag, otok Cres („Službene novine“ broj 18/20) - dalje u tekstu: Odluka o davanju koncesije, temeljem koje je sa Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava d.o.o. Kupska 4, Zagreb, OIB:13148821633 kao Koncesionarom dana 20. srpnja 2020. godine sklopljen Ugovor broj P003/07/2020 za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV za dionicu od uvale Mali bok na otoku Krku do morske granice luke otvorene za javni promet Merag, otok Cres – dalje u tekstu: ugovor o koncesiji.

Članak 2.

U članku 1. stavku 1. Odluke o davanju koncesije riječi: „d.o.o.“ zamjenjuju se riječima: „d.d.“

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. Odluke o davanju koncesije broj: „32 267,75“ zamjenjuje se brojem: „6 465“.

Stavak 5. briše se, a dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 5. mijenja i glasi:

„Sastavni dio ove Odluke je Situacijski nacrt 110 kV kabela s obuhvatom zahvata prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli na ortofoto podlozi sa popisom koordinata lomnih točaka granice koncesije i sa iskazanom površinom područja koncesije koji se ne objavljuje“.

Članak 4.

U članku 4. Odluke o davanju koncesije stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

„Godišnja koncesijska naknada iznosi:

4.266,90 eur (slovima: četiritisućedvjestošezdesetšesteuraidevedesetcenti).

„Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 57. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Koncesionaru.“

Stavci 4., 5. i 6. brišu se, a dosadašnji stavak 7. postaje
stavak 4.

Članak 5.

U članku 5. Odluke o davanju koncesije stavci 3. i 6. brišu se, a dosadašnji stavci 4., 5., 7. i 8. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

„U godini u kojoj koncesija ističe naknadu za koncesiju potrebno je platiti do dana isteka ugovora o koncesiji.“

Članak 6.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru ponuditi sklapanje Dodatka ugovoru o koncesiji.

Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Dodatak ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od sklapanja Dodatka ugovoru o koncesiji.

Za Davatelja koncesije Dodatak ugovoru o koncesiji potpisuje Župan.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Člankom 5. stavkom 10. i 11. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“ broj 111/21 i 83/23) propisano je da radi sigurne opskrbe električnom energijom nadležno tijelo koje daje koncesiju na pomorskom dobru daje koncesiju na zahtjev operatoru prijenosnog sustava odnosno operatoru distribucijskog sustava sukladno prostoru pomorskog dobra koju elektroenergetska infrastruktura zauzima na kopnenom i morskom dijelu pomorskog dobra, te da se koncesijska naknada za elektroenergetsku infrastrukturu iz stavka 10. istog članka plaća isključivo po kvadratnom metru zauzetog pomorskog dobra, a iznos naknade odredit će odlukom ministar, uz suglasnost ministra nadležnog za pomorstvo.

Odlukom o određivanju iznosa koncesijske naknade za elektroenergetsku infrastrukturu na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 46/22 – dalje u tekstu: Odluka o naknadi) određeno je da koncesijska naknada za jednožilne energetske kabele iznosi 0,27 eura po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra, a za trožilne kabele iznosi 0,66 eura po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra, te su zaduženi Davatelji koncesije da izvrše usklađenje naknada.

Poradi usklađenja sa Odlukom o naknadi, te sa promjenama nastalim u postupku homogenizacije katastarskog plana u k.o. Skrbčići, u uvali Mali Bok u kojima se granica prve priobalne čestice promijenila, predmetnom Odlukom mijenja se površina koncesije na način da se ista smanjuje sa 32267,75 m2 na 6465 m2. U odnosu na Mišljenje ministarstva financija predmetnom se Odlukom određuje i mogućnost izmjene koncesijske naknade sukladno članku 57. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), a zbog statusne promjene Koncesionara mijenja se pravni oblik društva iz društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 024-04/24-01/2

URBROJ: 2170-01-01/5-24-41

Rijeka, 21. ožujka 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

PREDSJEDNIK

Marko Boras Mandić,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2320&mjesto=00001&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr