SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 14. Srijeda, 27. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

57.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), a u vezi s člankom 221. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 62. stavka 1. točke 2. i članka 65. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), a u vezi s člankom 5. stavkom 11. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“ broj 111/21 i 83/23), članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), uz pozitivno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 30. siječnja 2024. godine (KLASA: 342-01/24-02/5, URBROJ: 2170-07-02/5-24-2), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 25. sjednici održanoj 21. ožujka 2024. godine, donijela je

O D L U K U

izmjeni Odluke o davanju koncesije za posebnu
upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV Crikvenica – Krk

Članak 1.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Davatelj koncesije) donijela je Odluku o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV Crikvenica – Krk („Službene novine“ broj 05/18) - dalje u tekstu: Odluka o davanju koncesije, temeljem koje je dana 20. srpnja 2018. godine sa Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava d.o.o. Kupska 4, Zagreb, OIB:13148821633 kao Koncesionarom sklopljen Ugovor broj P003/07/2018 za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV Crikvenica – Krk – dalje u tekstu: ugovor o koncesiji.

Članak 2.

U članku 1. stavku 1. Odluke o davanju koncesije riječi: „d.o.o.“ zamjenjuju se riječima: „d.d.“

Članak 3.

U članku 2. Odluke o davanju koncesije stavak 1. mijenja se i glasi:

„Predmet koncesije je pomorsko dobro na dijelu k.č. br. 8548/12 k.o. Crikvenica na kojoj počinje trasa duljine 4012 m, a širine koridora 1 m, odnosno ukupne površine 4.012 m2. Trasa za polaganje zamjenskog podmorskog kabela 110 kV ide od parkirališta uz ušće Dubračine u Crikvenici do uvale Konjin zapadno od Šila na otoku Krku.“

Stavak 2. briše se, a dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 2. mijenja i glasi:

„Sastavni dio ove Odluke je Situacijski nacrt trase zamjenskog kabela na ortofoto podlozi sa popisom koordinata lomnih točaka granice koncesije i sa iskazanom površinom područja koncesije koji se ne objavljuje“.

Članak 4.

U članku 4. Odluke o davanju koncesije stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

„Godišnja koncesijska naknada iznosi:

2.647,92 eur (slovima:dvijetisućešestočetrdesetsedameuraidevedesetdvacenta)

„Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 57. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Koncesionaru.“

Stavci 4., 5. i 6. brišu se, a dosadašnji stavak 7. postaje stavak 4.

Članak 5.

U članku 5. Odluke o davanju koncesije stavak 3. briše se.

Članak 6.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru ponuditi sklapanje Dodatka ugovoru o koncesiji.

Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Dodatak ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od sklapanja Dodatka ugovoru o koncesiji.

Za Davatelja koncesije Dodatak ugovoru o koncesiji potpisuje Župan.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Člankom 5. stavkom 10. i 11. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“ broj 111/21 i 83/23) propisano je da radi sigurne opskrbe električnom energijom nadležno tijelo koje daje koncesiju na pomorskom dobru daje koncesiju na zahtjev operatoru prijenosnog sustava odnosno operatoru distribucijskog sustava sukladno prostoru pomorskog dobra koju elektroenergetska infrastruktura zauzima na kopnenom i morskom dijelu pomorskog dobra, te da se koncesijska naknada za elektroenergetsku infrastrukturu iz stavka 10. istog članka plaća isključivo po kvadratnom metru zauzetog pomorskog dobra, a iznos naknade odredit će odlukom ministar, uz suglasnost ministra nadležnog za pomorstvo.

Poradi usklađenja sa Odlukom o naknadi, te sa promjenama nastalim u postupku homogenizacije katastarskog plana u k.o. Soline, u uvali Konjin u kojima se granica prve priobalne čestice promijenila, predmetnom Odlukom mijenja se površina koncesije na način da se ista smanjuje sa 20110 m2 na 4012 m2. U odnosu na Mišljenje ministarstva financija predmetnom se Odlukom određuje i mogućnost izmjene koncesijske naknade sukladno članku 57. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), a zbog statusne promjene Koncesionara mijenja se pravni oblik društva iz društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 024-04/24-01/2

URBROJ: 2170-01-01/5-24-40

Rijeka, 21. ožujka 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

PREDSJEDNIK

Marko Boras Mandić,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2320&mjesto=00001&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr