SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 14. Srijeda, 27. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

56.

Na temelju članka 46. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 25. sjednici održanoj 21. ožujka 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o posebnoj upotrebi pomorskog dobra za izgradnju i korištenje uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, UPOV Nerezine, Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (dalje u tekstu: Davatelj posebne upotrebe) daje Vodoopskrbi i odvodnji Cres Lošinj d.o.o. Turion 20/A, Cres, OIB: 55232800223 (dalje u tekstu: Ovlaštenik) na posebnu upotrebu pomorsko dobro za izgradnju i korištenje uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, UPOV Nerezine, Grad Mali Lošinj.

Na temelju ove Odluke Davatelj posebne upotrebe će sa Ovlaštenikom sklopiti upravni ugovor o posebnoj upotrebi (dalje u tekstu: ugovor) kojim će se detaljno urediti odnosi između Davatelja posebne upotrebe i Ovlaštenika, a kojim Ovlaštenik stječe ovlaštenje za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

Članak 2.

Posebna upotreba se daje na k.č. br. 3513/3 k.o. Nerezine koja čestica je sukladno Rješenju Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, Odjel za katastar nekretnina, nastala spajanjem slijedećih katastarskih čestica: k.č.br. 1/6, 1/16, 2158/39, 3513/3, 3528/2 i 3544, sve k.o. Nerezine, a koje čestice su u zemljišnoj knjizi upisane kao pomorsko dobro.

Površina pomorskog dobra koje se daje na posebnu upotrebu odnosi se na kopno i iznosi 844 m2.

Iznos investicije u izgradnju uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda na pomorskom dobru iznosi 1.700.000,00 eura.

Ovlaštenik je dužan u roku od dvije godine od dana sklapanja ugovora ishodovati građevinsku dozvolu za izgradnju uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, te u roku od četiri godine od dana sklapanja ugovora izvršiti predviđena ulaganja.

Sastavni dio ove Odluke čini Grafički prikaz obuhvata posebne upotrebe izrađen od GEO-VV d.o.o. u studenom 2023. godine u mjerilu 1:1000, te popis koordinata lomnih točaka koji se ne objavljuju u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 3.

Davatelj posebne upotrebe daje Ovlašteniku na posebnu upotrebu pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke na vremensko razdoblje od 20 godina računajući od dana sklapanja ugovora.

Članak 4.

Za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke Ovlaštenik se obvezuje uredno plaćati Davatelju posebne upotrebe godišnju naknadu u iznosu od 557,04 (slovima: petstopedesetsedameuraičetiricenta) eura odnosno 0,66 eura/m2.

Davatelj posebne upotrebe zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za posebnu upotrebu (dalje u tekstu: naknada), ukoliko isto bude potrebno za vrijeme trajanja ugovora, u skladu s Uredbom iz članka 47. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23 – dalje u tekstu: ZPDML) nakon što ista bude donesena, a što će se utvrditi dodatkom ugovoru.

Članak 5.

Naknadu za razdoblje prve godine važenja posebne upotrebe Ovlaštenik je dužan platiti u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora.

Naknadu za svaku iduću godinu važenja ugovora Ovlaštenik je dužan platiti do 1. svibnja tekuće godine.

Za početnu i godinu u kojoj posebna potreba ističe naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja.

U godini u kojoj posebna potreba ističe naknadu je potrebno platiti do dana isteka ugovora.

U slučaju neplaćanja ili nepotpunog plaćanja naknade, Davatelj posebne upotrebe će, u roku od 30 dana od dana isteka ugovorenog roka plaćanja naknade o tome pisanim putem obavijestiti Ovlaštenika i pozvati ga na plaćanje dospjele naknade i pripadajućih kamata, te će ako Ovlaštenik u roku od 30 dana od navedene obavijesti ne plati dospjelu naknadu, aktivirati jamstva za ispunjavanje obveza iz ugovora i druga sredstva osiguranja, a u slučaju da se naknada ne naplati iz sredstava osiguranja, o tome će bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za financije uz dostavu sve potrebne dokumentacije, koje će od Ovlaštenika naplatiti naknadu po propisima po kojima se vrši naplata poreza i drugih javnih davanja.

Članak 6.

Naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine' broj 68/04) i važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

Način i rokovi plaćanja naknade detaljnije će se utvrditi ugovorom.

Članak 7.

Prije sklapanja ugovora Ovlaštenik je dužan dostaviti Davatelju posebne upotrebe:

• bjanko zadužnicu/e solemniziranu kod javnog bilježnika za dobro izvršenje posla za pokriće iznosa od 85.000,00 eura obzirom da 5% od investicije na pomorskom dobru na kojem se daje posebna upotreba iznosi 85.000,00 eura,

• bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika za pokriće iznosa od 1.114,08 eura koji iznos predstavlja dvostruku naknadu, kao jamstvo za uredno plaćanje naknade,

• Izjavu o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika područja posebne upotrebe.

Članak 8.

Ovlaštenik se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno zaštitu od onečišćenja na području koje mu je dodijeljeno na posebnu upotrebu u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ugovorom.

Ovlaštenik ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Ovlaštenik je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

U slučaju nepostupanja Ovlaštenika na način predviđen prethodnim stavcima ovog članka Davatelj posebne upotrebe može raskinuti ugovor.

Članak 9.

Ovlaštenik je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje posebne upotrebe o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju posebne upotrebe na slobodno raspolaganje. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj posebne upotrebe može tražiti od Ovlaštenika da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

U slučaju da Ovlaštenik za vrijeme trajanja posebne upotrebe svojevoljno odustane od ugovora, dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje Davatelju posebne upotrebe u stanju u kojem ga je dobio od Davatelja posebne upotrebe.

Članak 10.

Područje koje se dodjeljuje na posebnu upotrebu pristupačno je svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem posebne upotrebe iz članka 2. ove Odluke.

Članak 11.

Posebna upotreba može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja posebne upotrebe nastanu promjene zbog kojih se je u javnom interesu potrebno prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje kablova, ugradnja instalacija i sl.).

U slučaju iz stavka 1. ovog članka Ovlaštenik je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj posebne upotrebe.

Članak 12.

Ugovor se može izmijeniti ako bi zbog okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo bitno otežano, ta strana može zahtijevati da se ugovor izmijeni sukladno nastalim okolnostima.

O izmjeni ugovora ugovorne se strane moraju suglasiti.

Članak 13.

Davatelj posebne upotrebe može jednostrano raskinuti ugovor kada se Davatelj i Ovlaštenik ne suglase o izmjeni ugovora ili ako Davatelj posebne upotrebe ili treće osobe uključene u ugovor na takvu izmjenu ne pristanu.

Ukoliko Ovlaštenik ne ispunjava obveze iz ugovora, davatelj posebne upotrebe jednostrano će raskinuti ugovor, a ukoliko je neispunjavanjem obveze iz ugovora Davatelju posebne upotrebe nastala šteta, Davatelj posebne upotrebe ima pravo od stranke potraživati naknadu štete.

Davatelj posebne upotrebe može jednostrano raskinuti ugovor i kad je to potrebno radi otklanjanja teške i neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi i javnu sigurnost, ako se to ne bi moglo otkloniti drugim sredstvima kojima bi se manje diralo u stečena prava,

Davatelj posebne upotrebe raskida ugovor rješenjem u kojem moraju biti navedeni i obrazloženi razlozi raskida i određen iznos štete ukoliko je Davatelju posebne upotrebe šteta nastala.

Protiv rješenja o raskidu upravnog ugovora može se pokrenuti upravni spor.

Članak 14.

Ugovor je ništetan i kad je ništetan dio ugovora, osim ako bi ugovor proizvodio pravne učinke i bez tog dijela.

Ništetnost ugovora utvrđuje sud nadležan za upravne sporove na temelju tužbe Ovlaštenika ili Davatelja posebne upotrebe.

Ništetan ugovor ne proizvodi pravne posljedice.

Članak 15.

Raskidom ugovora prestaju sva prava Ovlaštenika te je Ovlaštenik dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja posebne upotrebe.

Članak 16.

Nadzor nad izvršavanjem preuzetih obveza na temelju ove Odluke i ugovora provodi Davatelj posebne upotrebe.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i ugovora provode ovlašteni državni službenici ministarstva sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i ugovora obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva i inspektori lučke kapetanije, te inspektori i drugi ovlašteni službenici ministarstva nadležnog za financije.

Ovlaštenik je u provođenju nadzora dužan surađivati s tijelima koja provode nadzor.

Članak 17.

Ugovor se ne smije sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke Ovlašteniku. Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor se sklapa kad ova Odluka postane izvršna.

Ovlaštenik može u roku od 30 dana, od dana izvršnosti ove Odluke, s Davateljem posebne upotrebe sklopiti ugovor, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora, a ova Odluka će se ukinuti.

Za Davatelja posebne upotrebe ugovor potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Dana 07. veljače 2024. godine kompletiran je zahtjev Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. Turion 20/A, Cres, OIB: 55232800223 (dalje u tekstu: VIO Cres Lošinj), zastupane po Odvjetničkom društvu Stanić i partneri d.o.o., za sklapanje ugovora za posebnu upotrebu pomorskog dobra na području k.o. Nerezine, Grada Mali Lošinj radi gradnje infrastrukture kanalizacijske građevine – uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Nerezine.

Naknada za posebnu upotrebu obračunava se u iznosu od 0,66 eura/m2 i iznosi 557,07 eura godišnje.

Iznos investicije na pomorskom dobru u uređaj za pročišćavanje otpadnih voda iznosi 1.700.000,00 eura.

Ulaganje u pomorsko dobro potrebno je izvršiti u roku od četiri godine računajući od dana sklapanja ugovora.

Posebna upotreba daje se na razdoblje od 20 godina.

Odredbom članka 46. stavak 1. u svezi s stavkom 4. ZPDML propisano je da se Odluku o posebnoj upotrebi donosi na zahtjev u upravnom postupku, te da Odluku o posebnoj upotrebi i/ili gradnji na pomorskom dobru za građevine i druge zahvate u prostoru područnog i lokalnog značaja na svom području donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, u trajanju do 20 godina iz čega proizlazi da ovu Odluku donosi Županijska skupština Primorsko-goranske županije.

Člankom 47. stavkom 3. ZPDML propisano je da Vlada Republike Hrvatske uredbom propisuje način određivanja visine naknade za posebnu upotrebu pomorskog dobra, sadržaj zahtjeva i potrebnu dokumentaciju.

Navedena uredba još nije donesena, no obzirom da je za podmorski dio ispusta UPOV Nerezine Primorsko-goranska županija sklopila sa VIO Cres-Lošinj dana 09. siječnja 2019. godine Ugovor broj P 012/07/2018 o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju i korištenje infrastrukturnih građevina komunalnog sustava, podmorski ispust uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Nerezine, otok Lošinj, za koju je obračunata naknada za stalni dio koncesije u iznosu od 5 kn/m2 odnosno 0,66 eura/m2, radi ujednačenog pristupa naknada za predmetnu posebnu upotrebu obračunata je u iznosu od 0,66 eura/m2.

Ovom Odlukom i ugovorom obvezati će se Ovlaštenika na sklapanje dodatka ugovoru po stupanju na snagu uredbe iz članka 47. stavka 3. ZPDML, a u cilju usklađenja visine naknade.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju posebne upotrebe koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 024-04/24-01/2

URBROJ: 2170-01-01/5-24-38

Rijeka, 21. ožujka 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

PREDSJEDNIK

Marko Boras Mandić,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2320&mjesto=00001&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr