SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 14. Srijeda, 27. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

55.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10 i 10/23), članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), nakon savjetovanja sa Sindikalnim povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, na prijedlog Župana Primorsko-goranske županije, Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 25. sjednici održanoj 21. ožujka 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i Uredu unutarnje revizije Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i Uredu unutarnje revizije Primorsko-goranske županije određuju se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijet će se pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika u upravnim odjelima i Uredu unutarnje revizije Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/10, 12/11-ispravak, 36/14, 29/19, 27/23 i 42/23).

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. travnja 2024. godine.

KLASA: 024-04/24-01/2

URBROJ: 2170-01-01/5-24-36

Rijeka, 21. ožujka 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

PREDSJEDNIK

Marko Boras Mandić,v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2320&mjesto=00001&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr