SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 11. Srijeda, 13. ožujka 2024.
OPĆINA VINODOLSKA

14.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 20. sjednici održanoj 6. ožujka 2024., donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Vinodolske općine za razdoblje od 1. srpnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 024-02/24-01/1

URBROJ: 2170-34-02-24-250

Bribir, 6. ožujka 2024.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2317&mjesto=91253&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr