SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 47. Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.
GRAD KRK

87.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama (“Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 12. prosinca 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA

Članak 1.

1.1. Ukida se status javnog dobra na k.č. 4032/13 k.o. Krk grad, u katastarskom operatu upisana kao put površine 77 m2, u zemljišnoj knjizi upisana u z.k.ul. 8022 k.o. Krk pod brojem z.č. 1950/13 kao put površine 77 m2, u vlastovnici sa upisom: Javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Krka (OIB: 12405095116), Trg bana Josipa Jelačića 2.

1.2. Ukida se status javnog dobra na k.č. 4032/15 k.o. Krk grad u katastarskom operatu upisana kao put površine 18 m2, u zemljišnoj knjizi upisana u z.k.ul. 8022 k.o. Krk pod brojem z.č. 1950/15, put površine 18 m2, u vlastovnici sa upisom: Javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Krka (OIB: 12405095116), Trg bana Josipa Jelačića 2.

Članak 2.

2.1. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Krka da podnese prijedlog Općinskom sudu u Crikvenici, Stalnoj službi u Krku, kao nadležnom zemljišnoknjižnom sudu, da na temelju članka 103. stavak 3. Zakona o cestama, provede ovu Odluku u zemljišnoj knjizi na način da se na nekretninama iz članka 1. ove Odluke (z.č. 1950/3 i z.č. 1950/15, obje upisane u z.k.ul. 8022 k.o. Krk) izvrši brisanje upisa: Javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Krka (OIB: 12405995116), Trg bana Josipa Jelačića 2, te da se izvrši upis prava vlasništva na ime i za korist: Grada Krka (OIB: 12405095116) sa sjedištem u Krku, Trg Josipa bana Jelačića 2.

Članak 3.

3.1. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko - goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA: 944-02/23-01/1

URBROJ: 2170-09-01-23-3

Krk, 12. prosinca 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing.građ.,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2302&mjesto=51500&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr