SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 47. Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.
GRAD KRK

83.

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 83/23), članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 12. prosinca 2023. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Grada Krka

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14 i 3/22 ) u članku 1. riječi »i njihovih zamjenika« brišu se.

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. riječi »i zamjenika člana savjeta mladih« brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Osoba ne može istodobno biti član Savjeta mladih i član Gradskog vijeća Grada Krka.«

Članak 3.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Savjet mladih broji tri člana, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.«

Članak 4.

U članku 5. stavak 1. i stavak 2. riječi »i njihovih zamjenika« brišu se.

U stavku 3. iza riječi »tisku«: zarez i riječi »najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta mladih« brišu se.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Grad Krk, prema dostupnim kontaktima, obavijest o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura dostavit će udrugama mladih i za mlade, srednjim školama, visokim učilištima i pomladcima političkih stranaka koji djeluju na području Grada Krka. «

Članak 5.

U članku 6. riječi »i zamjenika članova« brišu se.

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Kandidature za članove Savjeta mladih temeljem javnog poziva iz članka 5. ove Odluke, ističu udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Ako je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje deset mladih. «

Članak 7.

U članku 8. stavak 1. riječi »i zamjenike članova« brišu se.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»Ako na javni poziv ne pristigne najmanje onaj broj važećih kandidatura koji odgovara broju članova utvrđenih člankom 4. ove Odluke, javni poziv za isticanje kandidatura ponovit će se najkasnije u roku od šest mjeseci od dana objave prethodnog javnog poziva.

Kandidati koji podnesu važeće prijave na ponovljeni javni poziv bit će birani u Savjet mladih redovitim postupkom.

Javni pozivi za isticanje kandidatura ponavljat će se sukladno stavku 4. ovoga članka do konstituiranja Savjeta mladih. «

Članak 8.

U članku 9. stavak 1. riječi »i zamjenike članova« brišu se.

Članak 9.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura iz članka 9. stavka 2. ove Odluke, raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih kandidatura za članove Savjeta mladih javnim glasovanjem bira članove Savjeta mladih. «

Članak 10.

U članku 11. stavci 1. do 5. brišu se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 1.

Članak 11.

U članku 12. riječi »i zamjenike članova« brišu se.

Članak 12.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Članovi Savjeta mladih biraju se na razdoblje trajanja mandata Gradskog vijeća Grada Krka koje ih je izabralo, pri čemu im mandat traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava. «

Stavak 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 2. i 3..

Članak 13.

U članku 16. stavak 1. i 6. riječi »i zamjenike članova«, »i zamjenika članova« brišu se.

Članak 14.

U članku 17. stavak 1. iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak koji glasi:

»– potiče mlade na aktivnu participaciju u lokalnoj samoupravi te ih prema potrebi poziva na sjednice i uključuje u svoj rad, «.

Dosadašnji podstavci 6. do 9. stavka 1. postaju podstavci 7. do 10..

Članak 15.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće.

Sjednica Savjeta mladih može se održati i elektroničkim putem.

Članovima Savjeta mladih koji ne mogu nazočiti sjednici Savjeta mladih koja se održava fizički omogućit će se, sukladno tehničkim i organizacijskim mogućnostima, sudjelovanje na sjednici Savjeta mladih elektroničkim putem, odnosno audio i/ili videokonferencijskim putem.

Članovi Savjeta mladih koji će na sjednici Savjeta mladih sudjelovati elektroničkim putem, odnosno putem audio i/ili videokonferencijskim putem sukladno stavku 3. ovoga članka o tome će predsjednika savjeta mladih obavijestiti najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Savjeta mladih.

Sjednice savjeta mladih saziva i njima presjedava predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova savjeta mladih. «

Članak 16.

U članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ako su prilikom odlučivanja glasovi podijeljeni na jednak broj glasova za i protiv, odlučujući je glas predsjednika. «

Članak 17.

U članku 21. stavak 1. iza riječi »mladih«: zarez i riječi »odnosno njegov zamjenik« brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»O neposrednoj osobnoj zainteresiranosti člana Savjeta mladih za donošenje odluke o nekom pitanju odlučuje Savjet mladih.«

Članak 18.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Savjet mladih donosi program rada i financijski plan Savjeta mladih (u daljnjem tekstu: Program rada) za svaku kalendarsku godinu.

Program rada Savjet mladih priprema u suradnji sa Odsjekom za društvene djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka u čijem su djelokrugu poslovi vezani uz programske aktivnosti savjeta mladih.

Program rada mora sadržavati sljedeće aktivnosti:

-sudjelovanje u procesu izrade i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

-konzultiranje s mladima i organizacijama mladih i za mlade o temama bitnima za mlade,

-suradnju s tijelima Grada Krka u politici za mlade,

-suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Program rada može sadržavati i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih, u suglasju s propisanim djelokrugom rada savjeta mladih.

Programom rada utvrđuju se programske i druge aktivnosti, nositelji pojedinih aktivnosti te rokovi njihova izvršavanja.«

Članak 19.

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Savjet mladih donosi Program rada popraćen financijskim planom te ih podnosi na odobravanje Gradskom vijeću najkasnije do 30. studenoga tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.«

Članak 20.

U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Grad Krk osigurava financijska sredstva za rad i Program rada Savjeta mladih, kao i prostorne, tehničke i administrativne uvjete za nesmetano i učinkovito funkcioniranje Savjeta mladih.«

Članak 21.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Članovi Savjeta mladih mogu primati naknadu za svoj rad.«

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»Grad Krk članovima Savjeta mladih osigurava naknadu za sudjelovanje na sjednici savjeta mladih, i to u neto iznosu od 27 eura mjesečno.

Član Savjeta mladih Grada Krka koji je predstavnik Savjeta mladih Grada Krka u Savjetu mladih Primorsko- goranske županije ima pravo na naknadu za svoj rad samo po jednoj osnovi, i to na naknadu za rad u savjetu mladih u kojem članovi savjeta mladih primaju naknadu za rad u višem iznosu.«

Članak 22.

Članovi i zamjenici članova Savjeta mladih Grada Krka imenovani Odlukom o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/21) nastavljaju s radom do isteka mandata svojih članova i sukladno odredbama Zakonu o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14) i Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14 i 3/22 ).

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

 

 

KLASA: 029-04/23-01/02

URBROJ: 2170-09-01-23-4

Krk, 12. prosinca 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing.građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2302&mjesto=51500&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr