SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 47. Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.
GRAD KRK

82.

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih («Narodne novine» broj 83/23), članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 12. prosinca 2023. godine, donijelo je

IZMJENU

STATUTA GRADA KRKA

Članak 1.

U Statutu Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), članak 50. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće osniva Savjet mladih Grada Krka kao savjetodavno tijelo Grada Krka koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Grada Krka uređuju se Odlukom o osnivanju savjeta mladih.

Odluku o osnivanju savjeta mladih donosi Gradsko vijeće Grada Krka na prvoj sljedećoj sjednici nakon konstituirajuće sjednice predstavničkog tijela Grada Krka.«.

Članak 2.

Ova Izmjena Statuta stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

KLASA:011-05/23-01/01

URBROJ:2170-09-01-23-4

Krk, 12. prosinca 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2302&mjesto=51500&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr