SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 47. Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.
GRAD KRK

66.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 75. stavak 3. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 141/22 ) i na temelju članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 12. prosinca 2023. godine, donijelo je

PROGRAM

javnih potreba u sportu Grada Krka
za 2024. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Grada Krka (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značaja za Grad Krk:

- poticanje razvoja i promocija sporta,

- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,

- djelovanje sportskih udruga,

- sportsko rekreativne aktivnosti građana,

- održavanje i korištenje sportskih objekata i igrališta.

Članak 2.

Osnovni ciljevi Programa javnih potreba u sportu Grada Krka koji se sufinanciranju sredstvima iz Proračuna Grada jesu poticanje rada sportskih udruga i klubova, razvoja sporta i rekreacije, unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja a sve s posebnim ciljem izgradnje poticajnog životnog okruženja s fokusom na mlade i obitelj.

Članak 3.

Za realizaciju Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2024. godinu, utvrđuju se programska područja:

- potpora za programski rad sportskih klubova / udruga te udruga sportske rekreacije,

- poticanje sporta,

- sportske priredbe gradskog značaja,

- sportske građevine.

Članak 4.

Redovni programi i projekti sportskih klubova i udruga te udruga sportske rekreacije sufinancirati će se na temelju Javnog poziva sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine« broj 26/15 i 37/21).

Članak 5.

Nagradama za sportska ostvarenja sportašima s područja grada Krka poticati će se bavljenje sportom kod djece i mladih te ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata.

Članak 6.

Planiranim proračunskim sredstvima u 2024. godini sufinancirati će se sportska priredba međunarodnog predznaka naslova Jump2Krk, nositelja organizacije Atletski klub Krk.

Sportske priredbe gradskog značaja i međunarodnog karaktera služe afirmaciji pojedinog sporta i sportaša te imaju sportski, turistički i gospodarski značaj.

Članak 7.

Programsko korištenje sportskih građevina pod upravljanjem Grada odvija se na sljedećim sportskim objektima na kojima su obuhvaćeni sljedeći sportovi, sportske grane i aktivnosti:

- Školska sportska dvorana „Fran Krsto Frankopan“ Krk: stolni tenis, atletika, karate, košarka, odbojka, streljaštvo te ostale sportske aktivnosti prikladne za Dvoranu, sportska priprema, sportska rekreacija, sportsko natjecanje;

- Sportski centar „Josip Pepi Uravić“ Krk: nogomet, atletika, boćanje, sportska priprema, sportska rekreacija, sportsko natjecanje;

- prostor vježbališta na otvorenom Centar aktivnosti Krk na lokaciji Dražica: rekreacija i bavljenje sportom, postizanje i očuvanje zdravlja kod odraslih te razvijanje motoričkih sposobnosti i izgradnju psihofizičke kondicije.

Za potrebe realizacije Javnih potreba u sportu Grada Krka u 2024. godini, pod upravljanjem Primorsko-goranske županije su:

- školske sportske dvorane Srednje Škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk: atletika, judo, košarka, odbojka, mali nogomet te ostale sportske aktivnosti prikladne za dvorane, sportska priprema, sportska rekreacija, sportsko natjecanje;

- sportska dvorana Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područna škola Vrh: karate, sportska priprema, sportska rekreacija.

Ostvarenje i planska izgradnja novih sportskih građevina i veći infrastrukturni zahvati provode se putem drugih gradskih upravnih tijela.

Članak 8.

Visina sredstava za javne potrebe u sportu Grada Krka za 2024. godinu određuje se u planiranom iznosu od 414.682,00 eura.

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 402-02/23-01/02

URBROJ: 2170-09-01-23-18

Krk, 12. prosinca 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing.građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2302&mjesto=51500&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr