SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
GRAD KRK
9

11.

Na temelju članka 10. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 70/97, 128/99, 57/00 i 59/01), članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01) te na temelju javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na gradskom groblju u Krku (»Narodne novine« broj 29/03) od 26. veljače 2003. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 29. travnja 2003. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje pogrebnih poslova

I.

Na temelju javnog natječaja objavljenog u »Narodnim novinama« broj 29/03 od 26. veljače 2003. godine, Gradsko vijeće Grada Krka (u nastavku teksta: davatelj koncesije) utvrđuje najpovoljnijom i prihvaća ponudu Ivana Turčića iz Omišlja, Pušća 1, vlasnika Građevinsko komunalnog obrta »Komunalac« sa sjedištem u Omišlju, Pušća 1 (u nastavku teksta: korisnik koncesije), te daje korisniku koncesije pravo obavljanja pogrebnih poslova na gradskom groblju u Krku.

II.

Koncesija za obavljanje pogrebnih poslova na gradskom groblju u Krku daje se na rok od 5 (pet) godina.

III.

Visina naknade za koncesiju za obavljanje pogrebnih poslova određuje se u iznosu od 7.000,00 kuna (slovima: sedamtisuća kuna) godišnje i plaća se u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih obroka i to do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Naknada za koncesiju iz stavka 1. ove točke Odluke, plaća se u korist Proračuna Grada Krka.

Petak,9.svibnja2003. Stranica1043—broj12

SLUŽBENENOVINE

IV.

Korisnik koncesije dužan je naplaćivati pružene usluge prema cijenama iz ponude (cjenika) koja čini sastavni dio ove Odluke.

Korisnik koncesije ne može bez prethodnog odobrenja davatelja koncesije izvršiti promjenu cijena za obavljanje pogrebnih poslova iz ponude (cjenika).

Korisnik koncesije pružene usluge naplaćuje nakon što iste izvrši i na temelju ispostavljenog, pisanog računa.

V.

Korisnik koncesije dužan je pogrebne poslove obavljati u skladu s posebnim zakonom i propisima za tu vrstu djelatnosti, tehničkim sredstvima koja su prihvatljiva i na način kojim se štiti okoliš.

VI.

Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo Grada Krka da na temelju ove Odluke s korisnikom koncesije zaključi Ugovor o koncesiji, kojim će se utvrditi prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.

Ugovor o koncesiji za davatelja koncesije potpisuje gradonačelnik.

Ugovor o koncesiji mora sadržavati sve elemente propisane člankom 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/03-01/6

Ur. broj: 2142/01-01-03-9

Krk, 29. travnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=28&mjesto=51500&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr