SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 47. Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

66.

Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ 68/18., 115/18., 98/19., 32/20., 145/20. i 101/23.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 19. sjednici održanoj 13. prosinca 2023., donosi

PROGRAM

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (državni sortimenti) na području Općine Vinodolske općine, u visini 10% od prodajne cijene proizvoda na panju.

Članak 2.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na račun Općine Vinodolske općine, IBAN broj: HR1324020061848800006.

Članak 3.

U Proračunu Općine Vinodolske općine za 2024. godinu planirani prihodi šumskog doprinosa iz članka 1. ovog programa iznose 70.000,00 EUR.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka koristiti će se:

- za financiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Vinodolske općine u iznosu od 20.000,00 EUR

- održavanje zelenih površina50.000,00 EUR.

Članak 4.

Općinski načelnik Općine Vinodolske općine dužan je do kraja ožujka 2024. godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Vinodolske općine izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 024-02/23-01/6

URBROJ: 2170-34-02-23-235

Bribir, 13. prosinca 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2302&mjesto=91253&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr