SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 47. Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

60.

Na temelju članka članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne Novine” broj: 68/18., 110/18. i 32/20.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 19. sjednici Općinskog vijeća održanoj 13. prosinca 2023. godine, donosi

PROGRAM ODRŽAVANJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2024. godini na području Općine Vinodolske općine za komunalne djelatnosti:

• Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

• Održavanje nerazvrstanih cesta,

• Održavanje javne rasvjete

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

• Opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po pojedinim djelatnostima,

• Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2024. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Vinodolskoj općini obuhvaća:

I. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

1. Redovito čišćenje javnih površina:

• Čišćenje centara naselja Drivenik, Tribalj, Grižane-Belgrad i Bribir

2. Redovito čišćenje i održavanje zelenih površina i to:

• Čišćenje svih travnatih površina u parkovima u centrima naselja,

• Košenje trave kosilicama i flaksericama na sljedećim površinama:

• Površina parka i zelenih površina u centru Bribira

• Površina parka i zelenih površina u centru Grižana

• Površina parka i zelenih površina u centru Triblju

• Površina parka i zelenih površina u centru Driveniku

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Izvor financiranja je šumski doprinos u iznosu od 50.000,00 EUR

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Vinodolske općine obuhvaća:

• Saniranje udarnih rupa asfaltom na asfaltiranim nerazvrstanim cestama

• Čišćenje cesta od snijega i posipavanje istih po programu zimskog održavanja nerazvrstanih cesta

• Postavljanje prometne signalizacije

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Izvor financiranja je:

- šumski doprinos u iznosu od 20.000,00 EUR

- komunalna naknada u iznosu od 150.000,00 EUR

III. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Održavanje javne rasvjete odnosi se na praćenje potreba Općine odnosno sanacije ili zamjene infrastrukture rasvjetnh tijela pri prestanku rada istih, također održavanje uključuje i postavljanje svjetlosne dekoracije po centrima naselja Bribira, Grižane – Belgrad, Triblja i Drivenika:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Izvor financiranja je komunalna naknada u iznosu od 70.000,00 EUR

Članak 3.

Sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini na području Općine Vinodolske općine u ukupnom iznosu od 290.000,00 eura osiguravaju se iz sredstava:

• komunalne naknade: 220.000,00 EUR,

• šumskog doprinosa u iznosu od 70.000,00 EUR

Članak 4.

Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u planiranom iznosu, izdaci iz ovog Programa realizirati će se proporcionalno u visini ostvarenih prihoda Proračuna Općine Vinodolske općine.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2024.godine i objavit će se u „Službenom novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/23-01/6

URBROJ: 2170-34-02-23-229

Bribir, 13. prosinca 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2302&mjesto=91253&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr