SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 47. Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

59.

Na temelju članka članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne Novine” broj: 68/18., 110/18. i 32/20.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 19. sjednici Općinskog vijeća održanoj 13. prosinca 2023. godine, donosi

PROGRAM GRAĐENJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vinodolske općine u 2024. godini (u daljnjem tekstu Program) izrađuje se i donosi u skladu s stanjem u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Ovim Programom određuju se:

1.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

2.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4.postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

5.građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

• nerazvrstane ceste

• javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

• javna parkirališta

• javne garaže

• javne zelene površine

• građevine i uređaji javne namjene

• javna rasvjeta

• groblja

• građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Članak 2.

Sadržaj programa prikazan je kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

U skladu sa sadržajem programa u članku 2. troškovi programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini osiguravaju se iz sljedećih izvore financiranja:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi općinski načelnik.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2024.godine i objavit će se u „Službenom novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/23-01/6

URBROJ: 2170-34-02-23-228

Bribir, 13. prosinca 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2302&mjesto=91253&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr