SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 47. Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

57.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštititi od požara (“Narodne novine“ broj: 92/10. i 114/22.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.) Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 19. sjednici održanoj 13. prosinca 2023., donosi

PROVEDBENI PLAN

unapređenja zaštite od požara na području
Općine Vinodolske općine za 2024. godinu

I.

U cilju unapređenja zaštite od požara za područje Općine Vinodolske općine Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Vinodolske općine za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

II.

U cilju unapređenja zaštite od požara Općine Vinodolske općine potrebno je u 2024. godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:

1. ORGANIZACIJSKE MJERE

1.1. Vatrogasne postrojbe

a) Područje Općine Vinodolske općine pokriva Dobrovoljno vatrogasno društvo Bribir i Javna postrojba Crikvenica

Sukladno izrađenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Vinodolske općine potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.

Za obavljanje aktivne vatrogasne djelatnosti najmanje 20 operativnih vatrogasaca mora imati tjelesnu, pravnu i duševnu sposobnost

Izvršitelj: DVD OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

b) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti DVD-a na području Općine Vinodolske općine.

Izvršitelj: VATROGASNA ZAJEDNICA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, DVD BRIBIR

c) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je osigurati stalno vatrogasno dežurstvo.

Izvršitelj: DVD BRIBIR

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara

a) Redovito usklađivati Plan zaštite od požara Općine Vinodolske općine

Izvršitelj: DVD BRIBIR, OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA

b) Redovito usklađivati Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora

Izvršitelj: DVD BRIBIR

2. TEHNIČKE MJERE

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika

a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim zakonskim propisima. Općina Vinodolska općina je u 2024. godini osigurala sredstva u visini 67.000,00 eura za potrebe vatrogasne djelatnosti.

b) Nabava malog vatrogasnog vozila pick-up s nadogradnjom i modulom za gašenje požara

Izvršitelj: OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA, DVD BRIBIR, : VATROGASNA ZAJEDNICA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja

a) Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca potrebno je u tehničkom smislu

osigurati trajno i učinkovito funkcioniranje dojavnih operativnih centara na broj 193 i 112.

Izvršitelj: VATROGASNA ZAJEDNICA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

b) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara svela na najmanju moguću mjeru.

Izvršitelj: VATROGASNA ZAJEDNICA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, DVD BRIBIR

3. URBANISTIČKE MJERE

a) U postupku izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o razini prostornih planova obavezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA

b) Na području Općine Vinodolske općine sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.

Izvršitelj: OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA, ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, PRAVNE OSOBE VLASNICI PROSTORA U KOMPLEKSIMA

c) Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u hidrantskoj mreži sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: VIO „ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.

d) Postojeću hidrantsku mrežu održavati i uskladiti s važećim propisima.

Izvršitelj: VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o

e) Za pregled odlagališta komunalnog otpada , za sanaciju divljih odlagališta .

Izvršitelj: OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA

4. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.

Izvršitelj: DVD BRIBIR, OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA

b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, letci i sl.) sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.

Izvršitelj: OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA, VATROGASNA ZAJEDNICA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, DVD BRIBIR

c) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.

Izvršitelj: PRAVNE OSOBE U NEPOSREDNOJ BLIZINI POŽARA

d) Obvezan je nadzor i skrb nad županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od zapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.

Izvršitelj: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PGŽ, CESTE RIJEKA,OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA

e) Potrebno je urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za gašenje požara.

Izvršitelj: OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA,DVD BRIBIR

f) U dobrovoljnim vatrogasnim društvima osigurati dežurstva i ophodnju u vrijeme povećane opasnosti od požara. Radi sprječavanja nastajanja i suzbijanja požara redovito provoditi šumsko-uzgojne radove, uklanjati lako zapaljiv materijal i uređivati protupožarne putove.

Izvršitelj: DVD BRIBIR,HRVATSKE ŠUME d.o.o. CRIKVENICA

g) Poljoprivredno zemljište mora se obrađivati uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se propisuje njegovo korištenje na način da se ne umanjuje njegova vrijednost. Tijekom korištenja poljoprivrednog zemljišta obvezno je uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala. Potrebno je uklanjati suhe biljke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće godine, te suhe biljne ostatke nakon žetve ili berbe najkasnije u roku od 15 dana. Uništavanje biljnih otpadaka i korova spaljivanjem na poljoprivrednom zemljištu može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara propisanih zakonom i propisima donesenim na temelju zakona uz prethodno obavještavanje nadležnog dobrovoljnog vatrogasnog društva o namjeri spaljivanja biljnog otpada i korova.

Izvršitelj: OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA,HRVATSKE ŠUME d.o.o. CRIKVENICA I KORISNICI ŠUMSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

III.

Sredstva za provedbu obveza Općine Vinodolske općine koje proizlaze iz ovog Provedbenog plana osigurana su u Proračunu Općine Vinodolske općine za 2024. godinu.

IV.

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

KLASA: 024-02/23-01/6

URBROJ: 2170-34-02-23-224

Bribir, 13. prosinca 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2302&mjesto=91253&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr