SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 47. Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

56.

Na temelju članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj: 82/15., 118/18., 31/20., 20/21. i 114/22.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 19. sjednici održanoj 13. prosinca 2023., donosi

ANALIZU STANJA

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2023. GODINU

UVOD

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj: 82/15., 118/18., 31/20., 20/21. i 114/22.) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave analiziraju stanje sustava civilne zaštite, usvajaju godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, te smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. U proračunu se osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne zaštite, te obavljaju i drugi poslovi civilne zaštite utvrđeni zakonom.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja (članak 1. st. 2. Zakona o sustavu civilne zaštite).

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe (članak 5. st. 2. Zakona o sustavu civilne zaštite).

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite (članak 17. st. 6. Zakona o sustavu civilne zaštite).

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE – OPĆI DIO

Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina ja na 9. sjednici održanoj 28.ožujka 2018. godine usvojilo PROCJENU RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Nakon usvojene Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Vinodolska općina, Općinski načelnik donio je odluku o usvajanju PLANA DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE ZA PODRUČJE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA.

Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina ja na 20. sjednici održanoj 29.svibnja 2019. godine usvojilo je reviziju PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE i na tom temelju donijelo Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području Općine Vinodolska općina.

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini, Općina Vinodolska općina postupila je sukladno obvezama navedenim u Programu. Zaključkom Općinskog načelnika prihvatio se Plan motrenja, dežurstva i ophodnje za područje Općine Vinodolska općina – izvršitelj DVD Bribir za 2023. godinu. Također je potpisan Ugovor sa DVD Bribir čiji je predmet provođenje posebnih mjera zaštite od požara utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara, a sa Hrvatskim šumama d.d. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Senj potpisan je Ugovor o korištenju teške građevinske mehanizacije za izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova u slučaju nastanka većih požara na području Općine. Operativna postrojba Društva broji 20 vatrogasca s položenim ispitom i liječničkim pregledom koji su opremljeni svom potrebnom opremom za intervencije , te osigurani Policom osiguranja. U 2023. godini, zaključno sa 31.11. 2021. godine, odrađeno je 32 intervencije u kojima je sudjelovalo zbirno 62 vatrogasca sa 36 vozila, a ukupno je odrađeno 240 radnih sati na intervencijama.

2. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA

PODRUČJU OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

- OPERATIVNE SNAGE

2.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE

VINODOLSKE OPĆINE

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Vinodolska općina.

U Stožer Općine Vinodolska općine imenuju se:

1. Haris Petrinović,ing.građ. predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Bribir za Načelnika stožera

2. Marin Rapaić, mag.ing.sec.zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bribir, za zamjenika načelnika Stožera,

3. Andrea Brnčić Gašparović, mag. med. biochem. ravnateljica Doma zdravlja u Crikvenici, za članicu Stožera medicinsko zbrinjavanje, evekuacija

4. Toni Mataija, Vinodolska općina, za člana Stožera, teška mehanizacija, sanacija odrona i klizšta

5. Gordana Vlastelić, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, za članicu Stožera, primarna medinicinska skrb

6. Dražen Zekić, načelnik Policijske postaje Crikvenica, PUPGŽ, za člana Stožera,

7.Mario Jeličić ing., direktor Eko Murvica d.o.o. Crikvenica, za člana Stožera, komunalne djelatnosti

8. Alen Dika, Vinodolska općina, za člana Stožera,teška mehanizacija, sanacija klizišta odrona,prijevoz

9. Vesna Đujić, ravnateljica GD Crvenog križa Novi Vinodolski, za članicu Stožera,

10. Ivan Tomić,mag.educ.ing. Vinodolska općina, za člana Stožera,protupožarna zaštita, informatička podrška

11. Igor Uremović, direktor VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski, Dubrova 22., za člana Stožera, opskrba vodom, komunalne djelatnosti

12. Željko Šporer, viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje pri PUZS Rijeka, za člana Stožera

2.2. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Tijekom 2023. godine službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovnoj djelatnosti nisu imale iznimne aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Vinodolska općina, izuzev svoje redovne djelatnosti (MUP, MORH).

2.3. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativa snaga sustava civilne zaštite.

2.3.1. Vatrogasna zajednica PGŽ

Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice i Dobrovoljno vatrogasno društvo Bribir članovi su Vatrogasne zajednice Primorsko - goranske županije, VII. Operativnog požarnog područja Crikvenica-Vinodol.

2.3.2. Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice

Kapaciteti (ljudski i materijalni) JVP Grada Crikvenice navedeni su u Procjeni i Planu zaštite od požara Općine Vinodolska općina.

U 2023. godini bilo 6 značajnijih intervencija na požaru otvorenog prostora i 4 na objektima na području Vinodolske općine, izuzev redovnih izlazaka na teren. U periodu od 1. prosinca 2022.. do 01.prosinca 2023. godine zabilježeno je 27 manjih intervencija na području Općine Vinodolska općina.

2.3.3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bribir

Zapovjednik operativnog sastava Društva je Marin Rapaić mag.ing.sec

Na dan 1.prosinca 2022. godine do 01.prosinca 2023. godine DVD Bribir redovno je brojio dva vatrogasna odjeljenja s 20 operativnih vatrogasaca s položenim ispitom.

DVD Bribir raspolaže sljedećim vozilima:

– Nissan Pick up, GPV/VT 3 90-30, šumsko navalno vozilo

– Dacia Sandero, zapovjedno vozilo,vozilo ophodnje

– Renault Trafic Kombi, tehničko vozilo

– MB ATEGO, AC2 7000, 10-2000VT., cisterna robnih rezervi

Sredstva koja je Vinodolska općina prema Zakonu izdvojila za DVD Bribir u 2023. godini, iznose 33.180,70 eura

2.3.4. Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

Na području Vinodolska općina nema ustrojenih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu.

2.4. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinica lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša od rizika i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća.

2.4.1. Povjerenici civilne zaštite

Načelnik Vinodolske općine, dana 20. veljače 2018. godine, donosi Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Vinodolske općine i njihovih zamjenika :

Povjerenicima civilne zaštite Vinodolske općine, te zamjenicima povjerenika civilne zaštite, imenuju se i to su na dan 31.listopada 2022. godine:

1. Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Bribir

DIJANA KRŠUL, GRADAC 31, TELEFON 099 248 1777

2. Zamjenik predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Bribir

RENE ŠEVERDIJA, ŠTALE 38, TELEFON 091 620 2925

3. Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Grižane-Belgrad

ŽELJKA CRNIĆ, GRIŽANE 48 a, TELEFON 091 558 4497

4. Zamjenik predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Grižane-Belgrad

MARKO RAGUŽ, KAMENJAK 34d, TELEFON 098 1864 888

5. Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Tribalj

VEDRAN ŠVAST, PEĆCA 12, TELEFON 095 391 7970

6. Zamjenik predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Tribalj

DINO BELOBRAJIĆ, BELOBRAJIĆI 10, TELEFON 099 309 2281

7. Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Drivenik

ZORAN KLARIĆ, KLARIĆI 58, TELEFON 091 579 7297

8. Zamjenik predsjednika Vijeća Mjesnog odbora DriveniK

MARIN KLARIĆ, DRIVENIK 12 097 678 9045

2.4.2. Voditelji skloništa

Na području Vinodolske općine ne postoje skloništa osnovne zaštite.

2.5. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Na području Vinodolske općine djeluje Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Rijeka, te je i tijekom 2023. godine zaključen Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2023. godini .

U 2023. godini nije bilo potrebe za angažiranjem HGSS- a.

2.6. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA GRADA NOVI VINODOLSKI

Hrvatski crveni križ organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za navedene aktivnosti potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja. Vinodolska općina je za Gradskim društvom crvenog križa Grada Novi Vinodolski u 2023. godini zaključila Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti.

2.7. UDRUGE GRAĐANA

Udruge građana koja sudjeluju u sustavu civilne zaštite su Lovačko društvo »Vepar« Bribir, Lovačko društvo »Medviđak« Drivenik te Lovačko društvo »Srndać« Grižane.

3. PRAVNE OSOBE KOJE SUDJELUJU U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Osim osoba koje se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, postoje i pravne osobe koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu civilne zaštite. Oni su nositelji posebnih zadaća u sustavu, a mogu pružiti usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl., od interesa za sustav civilne zaštite.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Vinodolska općine su:

1. VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

- opskrba pitkom vodom , sanacija otpadnih voda, korištenje teške mehanizacije

2. EKO MURVICA d.o.o.

- odvoz i zbrinjavaje otpada, zbrinjavanje i ukop posmrtnih ostataka pokojnika

3. Veterinarska ambulanta Crikvenca

- zbrinjavnje životinja dezinsekcija i deratizacija

4. Sando d.o.o. Crikvenica – Javna rasvjeta

- briga o javnoj rasvjeti, elektroradovi

5. JELA d.o.o. Crikvenica

- građevinski radovi, otklanjanje urušenih i oštećenih objekata

6. CRIKVENICA – OPATIJA EKO d.o.o.

Dezinsekcija, deratizacija, zbrinjavanje lešina

7. Autoprijevoz iskopi Toni Mataija Štale 92 Bribir

- sanacija klizišta,odrona, prijevoz materijala

8. PLODINE d.o.o. NOVI VINODOLSKI

- opskrba prehrambenim i artiklima široke potrošnje

9. KONZUM Bribir

- opskrba prehrambenim i artiklima široke potrošnje

10. Narodna čitaonica Bribir

- smještaj ugroženih i potrebitih osoba

11. Osnovna škola Dr Josip Pancić Bribir

- smještaj ugroženih i potrebitih osoba

S pravnim osobama u sustavu civilne zaštite na području Vinodolske općine zaključuju se ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema te u kojem roku se uključuju u sustav civilne zaštite za područje Općine Vinodolska općine.

Osim redovnih aktivnosti, sve navedene pravne osobe tijekom 2023 godine nisu bile aktivirane na poslovima civilne zaštite.

4. OPERATIVNE SNAGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU VINODOLSKE OPĆINE, A NISU U NADLEŽNOSTI OPĆINE TE POSTUPAJU PREMA VLASTITIM OPERATIVNIM PLANOVIMA

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima, te se pozivaju, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća, su:

Županijske snage

1. Zavod za hitnu medicinu PGŽ - ispostava Crikvenica

2. Dom zdravlja PGŽ - ispostava Crikvenica

3. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ,

4. Županijska uprava za ceste PGŽ

5. Županijski operativni centar PGŽ

6. »Autotrans« PJ Crikvenica.

Državne snage

7.MUP, Policijska uprava primorsko goranska, Policijska postaja Crikvenica

8. Centar za socijalnu skrb Crikvenica

9.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka

10.Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Područni odjel Rijeka

11.HEP, Elektroprimorje Rijeka, Pogon Crikvenica

12.Hrvatske vode, VGO Rijeka - Vodnogospodarska ispostava za mali sliv »Kvarnersko primorje i otoci« sa sjedištem u Rijeci

13.Hrvatske šume - Uprava šuma Senj, Šumarija Crikvenica,

14.Hrvatske ceste - Ispostava Rijeka

5. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE

ZAŠTITE

5.1. ZAHTJEVI CIVILNE ZAŠTITE U PROSTORNIM PLANOVIMA

Prostorni plan uređenja Vinodolske općine usklađen je sa županijskim prostornim planom uređenja.

5.2. EDUKACIJA GRAĐANA, DJECE U ŠKOLAMA I VRTIĆIMA

Tijekom 2023. godine održane su edukacije koje se odnose na civilnu zaštitu. Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice i DVD Bribir održava predavanja vezana za zaštitu od požara za predškolski i školski uzrast.

5.3. USPOSTAVA SUSTAVA UZBUNJIVANJA

U Općini Vinodolska općina postoji sirena instalirana na Vatrogasnom domu, kao i sirene u zahvatu potopnog vala vodnog sustava Dubračina.

5.4. OSTALO

U Općini Vinodolskoj općini sustavno se provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te izdvajaju sredstva za veterinarske usluge na području Općine.

6. ZAKLJUČAK

Temeljem ove Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine predlaže se sljedeći zaključak:

Potrebno je kontinuirano praćenje zakonskih i podzakonskih akata, sukladno kojih je nužno donositi nove i usklađivati već donesene akte koji uređuju sustav Civilne zaštite Općine Vinodolska općina. Najvažnije je sustav Civilne zaštite adekvatno osposobljavati za djelovanje, provoditi redovito obučavanje, uvježbavanje, opremanje sustava za djelovanje, kao i provoditi preventivu te edukaciju stanovništva.

Posebnu pozornost treba obratiti na mjere usmjerene na uklanjanje posljedica klimatskih promjena (velika sušna razdoblja, poplave), koje su se naročito očitovala tijekom i krajem 2022. godine.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vinodolske općine za 2023. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 024-02/23-01/6

URBROJ: 2170-34-02-23-223

Bribir, 13. prosinca 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2302&mjesto=91253&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr