SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 47. Ponedjeljak, 18. prosinca 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

55.

Na temelju članka 289. stavka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22., 46/22., 119/22. i 71/23.), članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 19. sjednici održanoj 13. prosinca 2023., donosi

O D L U K U

o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Vinodolska općina (u daljnjem tekstu: Općina), a propisana su Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) te prava iznad standarda propisanih Zakonom, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici i postupak za ostvarivanje tih prava.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Financijska sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi osiguravaju Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Županija) i Općina pod uvjetima i na način propisan Zakonom.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti ograničen ovisno o stanju sredstava u proračunu Općine, osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na koje je Općina Zakonom obvezna.

Članak 3.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Savjet za socijalnu i zdravstvenu skrb – Socijalno vijeće Općine Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Socijalno vijeće) u suradnji sa stručnim službama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: JUO Općine).

Članak 4.

Pravo na socijalnu skrb može ostvariti samac ili kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se priznati na teret Općine ako:

1. Zakon ili drugi propis određuje da se ta prava priznaju na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba,

2. osoba može sama sebe uzdržavati,

3. osoba ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ju je dužna uzdržavati na temelju zakona, osim ako se ustanovi da zakonski obveznik uzdržavanja to nije u mogućnosti,

4. ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji ne koristi za stanovanje,

5. osoba nije uredno prijavljena u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, ako odbija zapošljavanje neovisno o stručnoj spremi, odnosno ako ima priliku povremenim ili sezonskim poslovima ostvariti sredstva za egzistenciju.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ako se vodi kao nezaposlena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje 30 dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva ukidaju se prava utvrđena ovom Odlukom, odnosno proporcionalno se umanjuju za pripadajući udio tog člana kućanstva ako se ne odazove pozivu Općine za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade.

Osoba iz stavka 4. ovog članka nema pravo podnijeti zahtjev za priznavanje prava iz ove Odluke u sljedećih 6 mjeseci nakon mjeseca u kojem joj je pravo ukinuto odnosno umanjeno.

II. KORISNIK SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) određen je Zakonom.

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine i državljanima zemalja Europske unije koji imaju stalno boravište na području Općine.

Iznimno, pravo na naknadu za troškove stanovanja osigurava se i strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom u Općini, osobama sa odobrenom međunarodnom zaštitom (azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom) koji zakonito borave na području Općine.

U slučaju da se pojedino pravo ostvaruje na temelju statusa kućanstva, svi članovi kućanstva moraju imati prebivalište ili stalno boravište na području Općine, ukoliko pojedinim odredbama nije drugačije propisano.

Iznimno, od stavka 3. ovog članka, ukoliko je riječ o udomiteljskoj obitelji, dijete može imati boravište, a ne prebivalište na području Općine.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi može ostvariti korisnik na temelju sljedećih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda,

c) pravo na osobnu invalidninu,

d) pravo na doplatak za pomoć i njegu,

e) uvjet tjelesnog oštećenja organizma,

f) uvjet korištenja doplatka za djecu,

g) uvjet udomiteljstva.

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu

Članak 8.

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ispunjava korisnik – samac ili kućanstvo koje na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Uvjet prihoda

Članak 9.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik – samac, kućanstvo ili jednoroditeljska obitelj/kućanstvo s prihodima koji ne prelaze sljedeće iznose:

• za samca 400,00 eura,

• za dvočlano kućanstvo 600,00 eura,

• za tročlano kućanstvo 800,00 eura,

• za četveročlano kućanstvo 1.000,00 eura,

• ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 100,00 eura.

Općinski cenzus prihoda za jednoroditeljsku obitelj/kućanstvo utvrđuju se u iznosu koji je za 20% viši od cenzusa prihoda utvrđenog u stavku 1. ovog članka.

Pod prihodom iz stavka 1. ovoga članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda korisnika ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva novčana sredstva koja korisnik ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 1. ovoga članka ne uračunavaju se iznosi po osnovi pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom te svi doplatci, naknade i potpore određene Zakonom.

Iznos prihoda kućanstva iz stavka 1. ovoga članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član kućanstva plaća za uzdržavanje osobe koja nije član tog kućanstva.

Pravo na osobnu invalidninu

Članak 10.

Pravo na osobnu invalidninu ispunjava korisnik – odrasla osoba ili dijete koje na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ostvaruje pravo na osobnu invalidninu.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu

Članak 11.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ispunjava korisnik – odrasla osoba ili dijete koja na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ostvaruje pravo na doplatak za pomoć i njegu.

Uvjet oštećenja organizma

Članak 12.

Uvjet oštećenja organizma ispunjava korisnik – odrasla osoba ili dijete koje ima jednu ili više vrsta trajnih oštećenja organizma, na temelju rješenja nadležnog tijela i to:

• tjelesno oštećenje,

• mentalno oštećenje,

• intelektualno oštećenje,

• osjetilno oštećenje ili

• poremećaj iz autističnog spektra,

i uz to ima treći ili četvrti stupanj invaliditeta - oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

Uvjet korištenja doplatka za djecu

Članak 13.

Uvjet korištenja doplatka za djecu ispunjava korisnik koji ostvaruje pravo na doplatak za djecu sukladno propisu kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu.

Uvjet udomiteljstva

Članak 14.

Uvjet udomiteljstva ispunjava korisnik – udomljeno dijete ili udomitelj djeteta kojemu je na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb priznato pravo na uslugu smještaja.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 15.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi:

1. pravo na naknadu za troškove stanovanja,

2. pravo na potporu za medicinski potpomognutu oplodnju,

3. pravo na jednokratnu novčanu pomoć trudnici,

4. pravo na potporu za novorođeno dijete,

5. pravo na besplatnu prehranu dojenčadi,

6. pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću,

7. pravo na pomoć za podmirenje troškova produženog boravka učenika Osnovne škole Jurja Klovića i Osnovne škole dr. Josipa Pančića,

8. pravo na pomoć za podmirenje troškova nabave udžbenika učenika srednjih škola,

9. pravo na novčanu pomoć za redovito školovanje učenika i redovitih studenata,

10. pravo na sufinanciranje troškova smještaja u dom za učenike srednjih škola,

11. pomoć djeci s teškoćama u razvoju,

12. pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola i redovitih studenata

13. pravo na pomoć za podmirenje troškova pogreba,

14. pravo na novčanu pomoć za umirovljenike,

15. pravo na jednokratnu novčanu pomoć,

16. ostali oblici pomoći.

Uvjeti za ostvarivanje pojedinog prava iz stavka 1. ovog članka definirani su u nastavku Odluke.

Za ostvarivanje prava iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 14. i 16. ovog članka, korisnik ne mora ispunjavati uvjete propisane u članku 7. ove Odluke.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

Korisnik može istovremeno ostvariti više pojedinačnih prava, odnosno oblika pomoći iz stavka 1. ovog članka, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

1. Pravo na naknadu za troškove stanovanja

Članak 16.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade nadležnog tijela za socijalnu skrb, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka, dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva osigurava se iz državnog proračuna.

Visina naknade za troškove stanovanja odobrava se korisniku u visini od 50% iznosa zajamčene minimalne naknade, koja mu je određena rješenjem nadležnog tijela za socijalnu skrb, s time da maksimalni iznos naknade iz ovog članka ne može prelaziti iznos od 80,00 eura mjesečno.

Ako su troškovi stanovanja korisnika zajamčene minimalne naknade manji od 50% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate rješenjem nadležnog tijela za socijalnu skrb, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Iznimno, naknada za troškove stanovanja u visini 100% zajamčene minimalne naknade može se odobriti korisniku u slučaju kada se po mišljenju nadležnog tijela za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti na način da Općina djelomično ili u cijelosti subvencionira račun troškova stanovanja tako da plati izravno račun ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu ili u novcu izravno korisniku.

Ostvarivanje prava na naknadu jednog od oblika troškova stanovanja navedenih u stavku 2. ovog članka isključuje ostvarivanje prava na ostale oblike troškova stanovanja navedene u istom članku.

1.1. Pravo na naknadu za troškove najamnine

Članak 17.

Pravo na naknadu za troškove najamnine, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti:

1) korisnik stana - najmoprimac stana u vlasništvu Općine,

2) korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe.

Članak 18.

Korisnik – najmoprimac stana u vlasništvu Općine, pored korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu iz članka 16. stavka 1. ove Odluke, može ostvariti pravo na naknadu za podmirenje troškova najamnine ako ispunjava:

a) uvjet prihoda i

najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

b) uvjet doplatka za pomoć i njegu,

c) uvjet prava na osobnu invalidninu,

d) uvjet oštećenja organizma.

Najmoprimac iz stavka 1. ovog članka nema pravo na naknadu za podmirenje troškova najamnine u sljedećim slučajevima:

a) ako stan ili dio stana daje u podnajam ili

b) ako on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomično koristi za druge namjene.

Članak 19.

Naknada za troškove ugovorene najamnine nadoknađuje se najmoprimcu iz članka 17. stavka 1. točke 1. ove Odluke u visini 100% iznosa najamnine.

Članak 20.

Korisnik - najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe, pored korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu iz članka 16. stavka 1. ove Odluke, može ostvariti pravo na naknadu za podmirenje troškova najamnine ako ispunjava:

a) uvjet prihoda i

najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

b) uvjet doplatka za pomoć i njegu,

c) uvjet prava na osobnu invalidninu,

d) uvjet oštećenja organizma.

Najmoprimac iz stavka 1. ovog članka nema pravo na pomoć za troškove najamnine, ako:

a) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma i iznosa najamnine (potpis na ugovoru mora ovjeriti javni bilježnik te isti mora biti dostavljen nadležnoj poreznoj upravi),

b) stan ili dio stana daje u podnajam,

c) on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za druge namjene (u cijelosti ili djelomično),

d) on ili članovi njegove obitelji na području Republike Hrvatske imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću za odmor ili drugu kuću ili stan,

e) ako je ugovor o najmu korisnik sklopio sa srodnikom u ravnoj liniji.

Visina novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine iz članka 17. stavka 1. točke 2. ove Odluke na mjesečnoj razini iznosi 50,00 eura za samca, a 100,00 eura za kućanstvo.

Naknada za troškove najamnine može se odobriti u novcu izravno korisniku prava ili na način da Općina djelomično ili u cijelosti plati izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi za pruženu uslugu stanovanja korisniku prava.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se, u pravilu, do petnaestog dana u mjesecu za protekli mjesec.

1.2. Pravo na naknadu troškova grijanja

Članak 21.

Pravo na naknadu za troškove svih oblika grijanja, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti:

1) korisnik – vlasnik stana,

2) korisnik stana – najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,

3) korisnik stana – najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe.

Pravo na naknadu za troškove svih oblika grijanja, pored korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu iz članka 16. stavka 1. ove Odluke, može ostvariti korisnik iz stavka 1. ovog članka ako ispunjava:

a) uvjet prihoda i

najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

b) uvjet doplatka za pomoć i njegu,

c) uvjet prava na osobnu invalidninu,

d) uvjet oštećenja organizma.

Članak 22.

Visina novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova grijanja iz članka 21. ove Odluke, kao dijela troškova stanovanja, utvrđuje se u visini iznosa naknade za troškove grijanja na drva korisnika zajamčene minimalne naknade sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske za tekuću godinu.

1.3. Pravo na naknadu troškova komunalnih usluga

Članak 23.

Pravo na naknadu za troškove vodnih i drugih komunalnih usluga, kao dijela troškova stanovanja, obuhvaća troškove usluga:

1) javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda,

2) odvoza komunalnog otpada,

3) komunalna naknada i naknada za uređenje vode.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga iz stavka 1. ovog članka, pored korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu iz članka 16. stavka 1. ove Odluke, može ostvariti korisnik ako ispunjava:

a) uvjet prihoda i

najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

b) uvjet doplatka za pomoć i njegu,

c) uvjet prava na osobnu invalidninu,

d) uvjet oštećenja organizma.

Korisnik iz stavka 2. ovog članka ostvaruje besplatno korištenje do 3 m3 vode i odvodnje otpadnih voda mjesečno po članu kućanstva te besplatno korištenje usluge odvoza komunalnog otpada na mjesečnoj razini.

Visina novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova komunalne naknade i naknade za uređenje vode iznosi maksimalno 50,00 eura po kućanstvu godišnje te se isplata vrši jednom godišnje.

Pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka nema korisnik ako stan ili dio stana daje u najam, odnosno podnajam ili ako stan koristi za druge namjene te ako stan koristi bez valjane pravne osnove.

1.4. Pravo na naknadu za troškove zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade 

Članak 24. 

Pravo na naknadu za troškove zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti korisnik koji ispunjava pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Visinu naknade za troškove zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade iz stavka 1.  ovoga članka, utvrđuje općinski načelnik svojim zaključkom u skladu sa raspoloživim proračunskim sredstvima.

Naknada iz stavka 2. ovoga članka isplaćuje se korisniku vlasniku objekta.

2. Pravo na potporu za medicinski potpomognutu oplodnju

Članak 25.

Potporu za troškove nastale u vezi s provedbom postupka medicinski potpomognute oplodnje, ostvaruju žena ili par s prebivalištem na području Općine koji provode postupak medicinski potpomognute oplodnje, a kojima troškovi tog postupka nisu pokriveni od strane HZZO-a.

Žena ili par iz stavka 1. ovog članka koji podnose zahtjev za potporu za medicinski potpomognutu oplodnju moraju imati neprekidno prijavljeno prebivalište na području Općine najmanje 1 godinu prije dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje navedenog prava.

Korisnicima iz stavka 1. ovog članka može se odobriti potpora za troškove nastale u vezi s provedbom postupka medicinski potpomognute oplodnje samo jednom tijekom jedne kalendarske godine.

Članak 26.

Potpora za troškove nastale u vezi s provedbom postupka medicinski potpomognute oplodnje prvenstveno se odnosi na troškove liječničkih pregleda, medicinskih postupaka i nabave lijekova te druge troškove povezane s postupkom medicinski potpomognute oplodnje.

Članak 27.

Potpora za troškove nastale u vezi s postupkom medicinski potpomognute oplodnje iznosi 500,00 eura, odobrava se jednokratno, a uplaćuje se izravno na račun korisnika.

3. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć trudnici

Članak 28.

Visina novčane pomoći trudnici iznosi jednokratno 200,00 eura.

Članak 29.

Pravo na novčanu pomoć iz članka 28. ove Odluke može ostvariti trudnica:

- koja je državljanka Republike Hrvatske, s neprekidno prijavljenim prebivalištem na području Općine od najmanje 1 godinu prije dana podnošenja zahtjeva,

- koja je stranac sa stalnim boravkom na području Općine najmanje 1 godinu prije dana podnošenja zahtjeva.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć trudnice podnosi se najranije od trinaestog tjedna trudnoće.

Pravo na pomoć iz članka 28. trudnica dokazuje potvrdom nadležnog liječnika o tjednu trudnoće.

4. Pravo na potporu za novorođeno dijete

Članak 30.

Visina novčane pomoći ovisi o broju djece roditelja podnositelja zahtjeva, roditelja sa posvojenom djecom te roditelja kojima su djeca dodijeljena na brigu i skrb temeljem pravomoćne presude o razvodu braka, a koja s njima žive u zajedničkom kućanstvu.

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji novorođenog djeteta i to:

1. za prvo dijete u iznosu od 1.000,00 eura,

2. za drugo dijete u iznosu od 1.500,00 eura,

3. za treće i svako daljnje dijete podnositelja zahtjeva u ukupnom iznosu od 2.000,00 eura.

Pravo na novčanu pomoć iz stavka 2. ovog članka mogu ostvariti roditelji novorođenog djeteta koji imaju neprekidno prijavljeno prebivalište na području Općine najmanje 1 godinu prije dana rođenja djeteta uz uvjet da je prebivalište novorođenog djeteta za koje se podnosi zahtjev također prijavljeno na području Općine.

Iznimno od prethodnog stavka, u slučaju da samo jedan roditelj ima neprekidno prijavljeno prebivalište na području Općine u trajanju od najmanje godinu dana prije dana rođenja djeteta, ostvaruje se pravo na novčanu pomoć u visini polovice iznosa iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 31.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za rođenje djeteta podnosi se Socijalnom vijeću putem JUO Općine najkasnije do navršena 3 mjeseca života djeteta na propisanom obrascu objavljenom na mrežnoj stranici Općine.

5. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi

Članak 32.

Pravo na besplatno mlijeko za dojenčad može se ostvariti za dijete u dobi do 12 mjeseci života, ako korisnik ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda,

c) pravo na osobnu invalidninu,

d) pravo na doplatak za pomoć i njegu,

e) uvjet oštećenja organizma,

f) uvjet korištenja doplatka za djecu,

g) uvjet udomiteljstva.

Pravo na besplatno mlijeko za dojenčad ostvaruje dijete po preporuci odabranog liječnika pedijatra Doma zdravlja PGŽ u iznosu do najviše 50,00 eura mjesečno.

6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću

Članak 33.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) pravo na doplatak za pomoć i njegu koje je ostvarilo dijete na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

c) pravo na osobnu invalidninu koje je ostvarilo dijete na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

d) uvjet oštećenja organizma koje je ostvarilo dijete na temelju rješenja nadležnog tijela.

Pod troškovima boravka iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se mjesečna cijena za usluge redovnog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“ koju plaćaju roditelji.

Troškove boravka iz stavka 1. ovoga članka snosi Općina i to:

- za korisnika koji ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu u iznosu od 100% pune mjesečne cijene,

- za korisnika koji ostvaruje pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na osobnu invalidninu ili uvjet oštećenja organizma u iznosu od 50% pune mjesečne cijene.

7. Pravo na pomoć za podmirenje troškova produženog boravka učenika Osnovne škole Jurja Klovića i Osnovne škole dr. Josipa Pančića

Članak 34.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova produženog boravka učenika Osnovne škole Jurja Klovića i Osnovne škole dr. Josipa Pančića može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda,

c) roditelj za treće i svako daljnje dijete.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova produženog boravka u Osnovnoj školi Jurja Klovića i Osnovnoj školi dr. Josipa Pančića korisnici zajamčene minimalne naknade ostvaruju u iznosu od 100% mjesečne cijene produženog boravka za roditelje.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova produženog boravka u Osnovnoj školi Jurja Klovića i Osnovnoj školi dr. Josipa Pančića ostvaruju korisnici koji ispunjavaju uvjet prihoda, kao i roditelji za treće i svako daljnje dijete ukoliko sva djeca žive s njima u zajedničkom kućanstvu i to u iznosu od 50% mjesečne cijene produženog boravka za roditelje.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova produženog boravka iz stavka 2. i 3. ovog članka ostvaruju roditelji koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

a) oba roditelja su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine,

b) jedan roditelj je državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine dok je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom na području Općine u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno dok koristi to pravo,

c) samohrani roditelj je državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine ili stranac s privremenim ili stalnim boravkom na području Općine u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno dok koristi to pravo.

Pod troškovima produženog boravka iz stavka 1. ovoga članka, podrazumijeva se mjesečna cijena produženog boravka učenika u Osnovnoj školi Jurja Klovića i Osnovnoj školi dr. Josipa Pančića koju plaćaju roditelji.

8. Pravo na pomoć za podmirenje troškova nabave udžbenika učenika srednjih škola

Članak 35.

Pravo na pomoć za podmirenje dijela troškova nabave udžbenika učenika srednjih škola može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda,

c) uvjet doplatka za pomoć i njegu koje je ostvarilo dijete na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

d) uvjet prava na osobnu invalidninu koje je ostvarilo dijete na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

e) uvjet oštećenja organizma koje je ostvarilo dijete na temelju rješenja nadležnog tijela,

f) uvjet udomiteljstva.

Dio troškova nabave udžbenika iz stavka 1. ovoga članka snosi Općina u iznosu od 100,00 eura.

Zahtjev za priznavanje prava na pomoć za podmirenje troškova nabave udžbenika učenika srednjih škola, s odgovarajućom dokumentacijom, podnosi se Socijalnom vijeću Općine do 31. prosinca za tekuću školsku godinu.

9. Pravo na novčanu pomoć za redovito školovanje učenika i redovitih studenata

Članak 36.

Pravo na mjesečnu novčanu pomoć za školovanje redovitih učenika srednjih škola, redovitih učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja i redovitih studenata - socijalne stipendije, za tekuću školsku/akademsku godinu, može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda,

c) uvjet doplatka za pomoć i njegu koje je ostvarilo dijete na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

d) uvjet prava na osobnu invalidninu koje je ostvarilo dijete na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

e) uvjet oštećenja organizma koje je ostvarilo dijete na temelju rješenja nadležnog tijela,

f) uvjet udomiteljstva.

Korisnici koji ispunjavaju jedan od uvjeta iz stavka 1. ovog članka, ostvaruju pravo na socijalnu stipendiju neovisno o školskoj/akademskoj godini koju pohađaju, uz uvjet da ne ponavljaju školsku/akademsku godinu.

Broj socijalnih stipendija nije ograničen.

Visina mjesečnih iznosa socijalnih stipendija odgovara visini mjesečnih iznosa stipendija redovitih učenika srednjih škola, redovitih učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja te redovitih studenata, a koju za svaku školsku/akademsku godinu utvrđuje općinski načelnik svojim zaključkom u skladu sa raspoloživim proračunskim sredstvima.

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu pomoć za redovito školovanje učenika i studenata, s odgovarajućom dokumentacijom, podnosi se Socijalnom vijeću Općine do 31. listopada za tekuću školsku/akademsku godinu.

10. Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u dom za učenike srednjih škola

Članak 37.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u dom za učenike srednjih škola za tekuću školsku godinu može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda,

c) uvjet doplatka za pomoć i njegu koje je ostvarilo dijete na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

d) uvjet prava na osobnu invalidninu koje je ostvarilo dijete na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

e) uvjet oštećenja organizma koje je ostvarilo dijete na temelju rješenja nadležnog tijela,

f) uvjet udomiteljstva.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u dom za učenike srednjih škola može se odobriti samo učenicima srednjih škola koji pohađaju škole za programe koji nisu organizirani i koji se ne izvode u Srednjoj školi dr. Antuna Baraca Crikvenica što se dokazuje potvrdom navedene škole.

Sufinanciranje troškova smještaja u dom za učenike srednjih škola može se odobriti najviše u iznosu od 50% mjesečnih troškova smještaja u dom za učenike srednjih škola.

Zahtjev za priznavanje prava na sufinanciranje troškova smještaja u dom za učenike srednjih škola, s odgovarajućom dokumentacijom, podnosi se Socijalnom vijeću Općine do 31. listopada za tekuću školsku godinu.

11. Pomoć djeci s teškoćama u razvoju

Članak 38.

Djeca s teškoćama u razvoju su djeca do 18 godina života koja su prošla postupak vještačenja nadležnog tijela te im je utvrđeno postojanje tjelesnog, mentalnog i/ili intelektualnog oštećenja te djeca s utvrđenim poremećajem autističnog spektra.

Za djecu s teškoćama u razvoju osigurava se sufinanciranje troškova prijevoza, prehrane i boravka u odgojno-obrazovnim ustanovama u visini od 50% navedenih troškova na mjesečnoj razini.

Ukoliko je za navedene oblike pomoći iz stavka 2. ovog članka sufinanciranje osigurano od strane nadležnog ministarstva, ustanovi koju dijete pohađa sufinancira se razlika do pune cijene (za oblike pomoći koje koristi dijete) od cijene koju je za taj oblik pomoći utvrdilo nadležno ministarstvo, a najviše do visine od 50% navedenih troškova na mjesečnoj razini.

Iznimno, oblike pomoći iz stavka 2. ovog članka mogu ostvariti djeca s teškoćama u razvoju i nakon 18. godine života dok redovito pohađaju odgojno-obrazovnu ustanovu.

12. Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola i redovitih studenata

Članak 39.

Pravo na pomoć za podmirenje mjesečnih troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola i redovitih studenata može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu - ostvaruje pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu,

b) uvjet prihoda - ostvaruje pravo na 50% cijene mjesečne vozne karte,

c) pravo na doplatak za pomoć i njegu koje je ostvarilo dijete na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb - ostvaruje pravo na 50% cijene mjesečne vozne karte,

d) pravo na osobnu invalidninu koje je ostvarilo dijete na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb - ostvaruje pravo na 50% cijene mjesečne vozne karte,

e) uvjet oštećenja organizma koje je ostvarilo dijete na temelju rješenja nadležnog tijela - ostvaruje pravo na 50% cijene mjesečne vozne karte,

f) uvjet udomiteljstva - ostvaruje pravo na 50% cijene mjesečne vozne karte.

Ukoliko korisnik ispunjava uvjet prihoda uz neki od uvjeta iz točke c), d), e) ili f), ostvaruje pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu.

Pravo na podmirenje mjesečnih troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola i redovitih studenata vrijedi do kraja tekuće školske/akademske godine.

Učenik srednje škole i redoviti student, korisnik prava na podmirenje troškova javnog prijevoza dužan je, radi produljenja odnosno nastavka korištenja tog prava, predočiti i dostaviti potrebne isprave odnosno dokumente o kojima ovisi ostvarivanje tog prava, početkom svake školske/akademske godine.

13. Pravo na pomoć za podmirenje troškova pogreba

Članak 40.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova pogreba (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) može se priznati za one osobe koje nisu imale zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja i za koje navedeno pravo nije moguće ostvariti po drugoj osnovi (putem nadležnog tijela za socijalnu skrb ili iz drugih izvora).

Pravo na pomoć za podmirenje troškova pogreba može se priznati i obitelji ili rodbini umrlog ako ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda,

c) pravo na osobnu invalidninu,

d) pravo na doplatak za pomoć i njegu

e) uvjet oštećenja organizma,

f) uvjet korištenja doplatka za djecu,

g) uvjet udomiteljstva.

Pravo na podmirenje troškova pogreba neće se priznati obitelji ili rodbini umrlog, ako je umrli u trenutku smrti bio vlasnik/suvlasnik nekretnine ili automobila te ako je za života sklopio neki od nasljednopravnih ugovora (ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, ugovor o darovanju i dr.).

Pravo na podmirenje troškova pogreba u novčanom obliku može se odobriti obitelji ili rodbini umrlog najviše do iznosa od 500,00 eura osnovnih troškova pogreba u mjestu pogreba u Republici Hrvatskoj.

U iznos iz stavka 4. ovoga članka uračunavaju se i troškovi prijevoza do mjesta pogreba odnosno do državne granice u slučaju pogreba izvan područja Republike Hrvatske.

Ukoliko se naknadno utvrdi da je osoba, za koju su troškovi pogreba podmireni iz sredstava Proračuna Općine, imala prihod i/ili imovinu odnosno obitelj, zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja, Općina će od istih ili od nasljednika imovine pokojnika zatražiti povrat sredstava.

14. Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike

Članak 41.

Svi umirovljenici s prebivalištem na području Općine, korisnici mirovine bez obzira na osnovu primanja mirovine, mogu ostvariti pravo na jednokratne isplate (božićnica ili sl.), ovisno o planiranim sredstvima u Proračunu.

Dodatne uvjete i kriterije za ostvarenje prava na pomoć te visinu novčane pomoći za umirovljenike utvrđuje zaključkom općinski načelnik.

15. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć

Članak 42.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se odobriti korisniku koji zbog trenutnih okolnosti (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla ili slično) nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda,

c) pravo na osobnu invalidninu,

d) pravo na doplatak za pomoć i njegu,

e) uvjet oštećenja organizma,

f) uvjet korištenja doplatka za djecu,

g) uvjet udomiteljstva.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se priznati i radi nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće ili obuće ako se nabava nužnih predmeta u kućanstvu odnosno odjeće i obuće ne može osigurati putem humanitarnih organizacija.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se u pravilu u novcu, a izuzetno, kada postoji vjerojatnost da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana pomoć može biti zamijenjena ekvivalentnom vrijednošću u stvarima ili uslugama.

Jednokratna novčana pomoć može se istom korisniku odobriti više puta tijekom jedne kalendarske godine s time da ukupan iznos svih priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini može iznositi najviše 300,00 eura.

Iznimno od stavka 4. ovog članka, za podmirenje troškova potrošnje električne energije i/ili vode, taj iznos može biti i veći ako postoji mogućnost uskraćenja usluga (struje, vode).

16. Ostali oblici pomoći

Članak 43.

Na temelju zaključka općinskog načelnika mogu se odobriti i ostali oblici pomoći u skladu sa raspoloživim proračunskim sredstvima.

V. RAD ZA OPĆE DOBRO

Članak 44.

U radovima za opće dobro bez naknade obvezni su sudjelovati radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac koji je korisnik zajamčene minimalne naknade ili članovi kućanstva koji su korisnici zajamčene minimalne naknade, utvrđeni rješenjem nadležnog tijela za socijalnu skrb.

Organizaciju provedbe rada za opće dobro bez naknade utvrdit će općinski načelnik zaključkom.

Rad za opće dobro bez naknade izvršava se na temelju ugovora kojim se određuje trajanje rada, mjesto obavljanja rada, opseg i vrsta posla.

U radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati od 60 do 90 sati mjesečno, a troškove za provedbu rada za opće dobro i zaštite na radu podmirivat će Općina.

Općina je dužna nadležnom tijelu za socijalnu skrb jednom mjesečno dostavljati podatke o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su uredno pozvani, a nisu se odazvali niti sudjelovali u radovima za opće dobro.

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 45.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja, obiteljskog liječnika te putem nadležnog tijela za socijalnu skrb.

Iznimno, Socijalno vijeće može pokrenuti postupak po službenoj dužnosti kada utvrdi ili sazna da je s obzirom na postojeće činjenično stanje radi zaštite interesa osobe, potrebno pokrenuti takav postupak.

Članak 46.

Zahtjev se podnosi Socijalnom vijeću.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti Socijalnom vijeću odgovarajuće isprave, odnosno dokaze potrebne radi utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Podnositelj zahtjeva dužan je dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava.

Za točnost podataka navedenih u zahtjevu podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno.

Socijalno vijeće može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - korisnika ili na drugi odgovarajući način.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je žuran.

Članak 47.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se u pravilu do posljednjeg dana u mjesecu prije početka mjeseca u kojem će korisnik započeti s ostvarivanjem prava, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Socijalno vijeće može odlučiti da podnositelj zahtjeva započne s ostvarivanjem prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev, ako je zahtjev podnesen do petnaestog dana u mjesecu.

Članak 48.

O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem pročelnik JUO Općine na prijedlog Socijalnog vijeća, ako Zakonom ili ovom Odlukom nije drugačije određeno.

O žalbi protiv rješenja pročelnika JUO Općine odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 49.

U tijeku ostvarivanja prava korisnik je dužan, u pravilu najmanje jednom godišnje, dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava, ako ovom Odlukom za ostvarivanje pojedinih prava nije određen kraći rok.

Socijalno vijeće može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava, utvrditi i kraći rok od roka određenog u stavku 1. ovog članka.

Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, pročelnik JUO Općine će na prijedlog Socijalnog vijeća donijeti novo rješenje.

Korisnik je dužan Socijalnom vijeću prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Članak 50.

Socijalno vijeće ima pravo nadzirati koriste li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 51.

Korisnik koji je ostvario određeno pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

Članak 52.

Na prijedlog Socijalnog vijeća, pročelnik JUO Općine može s korisnikom sklopiti nagodbu o načinu i vremenu povrata neosnovano primljene naknade, odnosno pomoći pri čemu se uzima u obzir imovinsko stanje i socijalni položaj korisnika.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 28/14). 

Članak 54.

Rješenja donesena prije stupanja na snagu ove Odluke, a koja su u suprotnosti sa ovom Odlukom, ostaju na snazi najduže 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Zadužuju se Socijalno vijeće i pročelnik JUO Općine da pojedinačna prava korisnika usklade sa ovom Odlukom u roku od 6 mjeseci od njenog stupanja na snagu. 

Članak 55.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 024-02/23-01/6

URBROJ: 2170-34-02-23-222

Bribir, 13. prosinca 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2302&mjesto=91253&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr