SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 8. Petak, 23. veljače 2024.
KOMUNALNO DRUŠTVO VECLA D.O.O. KRK

1.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 33/19 i 12/22) direktor VECLA d.o.o., uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Krka, dana 21. veljače 2024. godine, donio je

OPĆE UVJETE

isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se uvjeti isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo (u daljnjem tekstu: usluga), međusobna prava i obveze isporučitelja usluge i korisnika usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge.

Usluga podrazumijeva upravljanje i održavanje prostora tržnice, na kojem se u skladu s ovim Općim uvjetima pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

Svi sudionici u prometu robe na javnim tržnicama na malo dužni su pridržavati se odredbi ovih Općih uvjeta.

Članak 2. 

Isporučitelj usluge je VECLA d.o.o. sa sjedištem u Krku, Lukobran 5, OIB: 33825903375 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj usluge).

Korisnik usluge je pravna ili fizička osoba koja sukladno ovim Općim uvjetima koristi prostor javne tržnice na malo u cilju prodaje proizvoda, i to:

- pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti trgovine na malo,

- nositelj i/ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva upisan u upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno propisima o trgovini, kada svoje poljoprivredne proizvode prodaje na malo,

- fizička osoba poljoprivrednik (samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo),

- pravna ili fizička osoba koja nema obvezu upisa u upisnik dobavljača sadnog materijala sukladno propisima o trgovini, kada poljoprivredni sadni materijal prodaje na malo,

- pravna ili fizička osoba koja posjeduje povlasticu za gospodarski ribolov na moru sukladno propisima o trgovini, povlasticu za gospodarski ribolov na slatkim vodama, povlasticu za uzgoj riba i drugih morskih organizama i povlasticu za akvakulturu, kada ribe i druge morske organizme prodaje na malo,

- pravna ili fizička osoba upisana u upisnik šumoposjednika sukladno propisima o trgovini, kada šumske proizvode prodaje na malo,

- pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje proizvodne djelatnosti, kad svoje proizvode prodaje na malo,

- pravna osoba (udruga, zadruga, ustanova i slično) koja sukladno posebnim propisima radi ostvarivanja svojih ciljeva, a sukladno odredbama statuta ili drugih općih akata, svoje proizvode prodaje na malo.

Svi Korisnici usluga dužni su predočiti rješenje ili izvadak kojim dokazuju upis u odgovarajući registar, odnosno drugi pravovaljani dokument kojim dokazuju pravo na obavljanje djelatnosti.

Korisnik usluge odgovoran je za provođenje svih zakona i podzakonskih akata unutar prodajnog mjesta i drugog prostora na tržnici kojeg koristi.

Kupac je fizička osoba koja se koristi prostorom javne tržnice na malo radi kupnje proizvoda za osobne potrebe.

Članak 3. 

Javna tržnica na malo je otvoreni ili zatvoreni, posebno uređeni, opremljeni i organizirani poslovno-prodajni prostor u kojem se obavlja promet roba i usluga uz naplatu (u daljnjem tekstu: tržnica), sukladno aktu Isporučitelja usluge kojim se određuju uvjeti i postupak javnog natječaja za davanje u zakup prodajnog mjesta ili drugog prostora na tržnici i ovim Općim uvjetima.

Odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se na sljedećim tržnicama u gradu Krku:

1. Tržnica na malo Sv.Bernardin i

2. Tržnica na malo u sklopu trgovačko poslovnog centra na adresi Šetalište svetog Bernardina

Isporučitelj usluge može organizirati obavljanje usluge i na drugim za to prikladnim prostorima u vlasništvu Grada, kada ih za te namjene odredi i odobri nadležno tijelo Grada.

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se i na te tržnice.

II. UVJETI PRUŽANJA I KORIŠTENJA USLUGE TE MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA USLUGE I KORISNIKA USLUGE

Članak 4. 

Na tržnici se mogu prodavati:

- voće,

- povrće,

- zimnica,

- meso i mesne prerađevine, suhomesnati proizvodi,

- morska i slatkovodna riba, rakovi, školjke, ostali morski i slatkovodni plodovi, riblje prerađevine,

- mlijeko, sir, ostali mliječni proizvodi,

- konzumna jaja,

- med i ostali pčelarski proizvodi,

- orašasti plodovi,

- bilje, čajevi, začini, dodaci prehrani, prirodna kozmetika, biljne masti, ulja, kapi i slični proizvodi,

- samonikle i uzgojene jestive gljive,

- žitarice, brašno, tjestenina, sjemenke i slični proizvodi,

- ulja i masti,

- alkoholna i bezalkoholna pića,

- zdrava hrana i eko proizvodi,

- proizvodi bez glutena,

- vegetarijanski i veganski proizvodi,

- certificirani poljoprivredni proizvodi,

- kruh, peciva, slastice i ostali pekarski proizvodi,

- prehrambene namirnice u originalnom pakiranju,

- ostali prehrambeni proizvodi,

- cvijeće, svijeće, cvjećarsko aranžerske usluge,

- rasadi povrća i cvijeća,

- tekstil, odjevni predmeti, kožna galanterija i obuća,

- prigodni pokloni, autohtoni suveniri,

- proizvodi za kućanstvo izrađeni od pruća, slame, drveta i drugih materijala, razni alati za kućanstvo, posuđe, pribor za jelo te proizvodi od keramike, stakla i plastike,

- predmeti opće uporabe (sredstva za osobnu higijenu, njegu i uljepšavanje lica i tijela, sredstva za održavanje čistoće),

- ribolovni pribor i oprema i

- ostali proizvodi čija je prodaja sukladno propisima dozvoljena na tržnici.

Na tržnici su dopuštene besplatne degustacije pojedinih vrsta robe.

Na prostoru tržnice mogu se organizirati prigodne edukativno-zabavne manifestacije na za to predviđenim mjestima sukladno Planu prodajnih prostora.

Manifestacije iz stavka 3. ovoga članka isključivo su nenaplatnog karaktera, a korisnik usluge koji organizira manifestaciju dužan je prethodno pribaviti suglasnost Isporučitelja usluge.

Članak 5. 

Za obavljanje prometa robe na malo na tržnici moraju biti ispunjeni svi minimalni tehnički uvjeti korištenja poslovno-prodajnog prostora, uređaja i opreme sa svrhom osiguravanja ispravnosti i kvalitete robe izložene prodaji.

Roba na tržnici izložena prodaji može se prodavati samo na malo kupcima za njihove osobne potrebe. Preprodaja robe na tržnici je zabranjena.

Isporučitelj usluge je dužan osigurati tekuće održavanje prostora na tržnici.

Korisnik usluge odgovoran je za održavanje reda, čistoće, protupožarne zaštite, zaštite na radu i ispravnosti tehničkih uređaja, opreme i sredstava za rad unutar prostora na tržnici koje samostalno koristi.

Članak 6.

Prodaja proizvoda na tržnici može se obavljati u objektima i na otvorenom prostoru kako je utvrđeno Planom prodajnih prostora.

Plan iz stavka 1. ovoga članka donosi Isporučitelj usluge.

Plan iz stavka 1. ovoga članka sadrži sheme objekata i prostora na kojima se obavlja usluga te su njime određeni raspored i namjena prodajnih mjesta i drugih prostora na tržnici.

Članak 7.

Prodajna mjesta na tržnici mogu biti:

- kameni stol,

- štand postavljen na otvorenom prostoru tržnice,

- kiosk,

- zatvoreni prodajni prostor,

- ostale vrste prodajnih mjesta.

Nije dozvoljena prodaja robe na tlu ili na drugom prostoru koji nije predviđen za tu svrhu.

Članak 8. 

Korisnik usluge dužan je prodavati samo one proizvode čija je prodaja na tržnici dozvoljena te koja je predviđena Planom prodajnih prostora.

Članak 9.

Prodajno mjesto ili drugi prostor na tržnici daje se u zakup na temelju provedenog postupka javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Uvjete i postupak natječaja određuje Uprava Isporučitelja usluge aktom kojim se određuju uvjeti i postupak javnog natječaja za davanje u zakup prodajnog mjesta i drugog prostora na tržnici, uz prethodnu suglasnost Skupštine Isporučitelja usluge.

U slučaju jednodnevnog korištenja prodajnog mjesta ili drugog prostora na tržnici Isporučitelj usluge daje korisniku usluge prodajno mjesto ili drugi prostor na tržnici na korištenje na temelju usmenog dogovora. Dokaz o sklopljenom usmenom dogovoru je račun o plaćenoj jednodnevnoj naknadi za korištenje prodajnog mjesta, ili drugog prostora na tržnici sukladno Cjeniku iz članka 29. ovih Općih uvjeta. Račun o plaćenoj jednodnevnoj naknadi za korištenje prodajnog mjesta na tržnici smatra se sklopljenim ugovorom, čime korisnik usluge pristaje na primjenu ovih Općih uvjeta.

U slučaju višednevnog korištenja prodajnog mjesta, a najduže do 31 dan, Isporučitelj usluge daje korisniku usluge na korištenje prodajno mjesto ili drugi prostor na tržnici na temelju ugovora o privremenom korištenju. Naknada za korištenje prodajnog mjesta, sukladno ovoj odredbi utvrđena je Cjenikom iz članka 29. ovih Općih uvjeta, a plaća se unaprijed, prilikom sklapanja ugovora o privremenom korištenju. Sklapanjem ugovora o privremenom korištenju korisnik usluge pristaje na primjenu ovih Općih uvjeta.

Članak 10.

U slučaju jednodnevnog korištenja prodajnog mjesta ili drugog prostora na tržnici iz članka 9. stavka 3. ovih Općih uvjeta, zaposlenik Isporučitelja usluge izdaje račun koji je korisnik usluge dužan čuvati i na zahtjev ovlaštene osobe Isporučitelja usluge za naplatu na tržnici, isti i pokazati.

Članak 11.

Ugovor o zakupu odnosno ugovor o privremenom korištenju osobito sadrži:

- naznaku ugovornih stranaka,

- naznaku prodajnog mjesta ili drugog prostora na tržnici,

- predmet prodaje na prodajnom mjestu ili drugom prostoru na tržnici, odnosno predmet skladištenja robe,

- rok trajanja ugovora,

- visinu zakupnine odnosno naknade za privremeno korištenje prodajnog mjesta ili drugog prostora na tržnici, rok i uvjete plaćanja,

- uvjete raskida ugovora,

- uvjete u svezi adaptacije ili preinake prodajnog mjesta ili drugog prostora na tržnici,

- druge ugovorne odredbe. 

Članak 12.

Korisnik usluge nema mogućnost prijenosa ugovora o zakupu odnosno ugovora o privremenom korištenju na treću osobu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka Isporučitelj usluge može u slučaju smrti ili odlaska u mirovinu dosadašnjeg zakupnika, odobriti stupanje u prava i obaveze slijedećim osobama:

- bračnom drugu,

- izvanbračnom drugu,

- djeci,

- posvojenicima,

- pastorcima, roditelju zakupnika i

- životnom partneru registriranog životnog partnerstva te životnom partneru neformalnog životnog partnerstva.

Odluku iz stavka 2. ovoga članka, Isporučitelj usluge može donijeti pod uvjetom da je dosadašnji zakupnik uredno izvršavao sve dospjele obveze te da osoba koja bi stupila u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika udovoljava svim drugim uvjetima utvrđenim odlukom Isporučitelja usluge kojom se određuju uvjeti i postupak javnog natječaja za davanje u zakup prodajnog mjesta ili drugog prostora na tržnici.

Isporučitelj usluge može odobriti stupanje u prava i obaveze dosadašnjeg zakupnika pravnoj osobi koja je pravni sljednik dosadašnjeg zakupnika koji je brisan iz registra nadležnog tijela.

Korisnik usluge ne može obavljati bilo kakve preinake ili adaptacije prodajnog mjesta ili drugog prostora na tržnici bez prethodne pisane suglasnosti.

Članak 13.

Ugovor o zakupu sklapa se u pravilu sa jednim zakupnikom, a može se sklopiti i sa više osoba (zajednički zakup).

Ako ugovor o zajedničkom zakupu otkaže jedan ili više zajedničkih zakupnika, sa ostalim zajedničkim zakupnicima tog prodajnog mjesta ili drugog prostora na tržnici sklapa se ugovor o zakupu za cjelokupno prodajno mjesto ili drugi prostor na tržnici, ali najduže do isteka vremena određenog ugovorom o zajedničkom zakupu.

Ako ostali zajednički zakupnici ne pristanu na preuzimanje cjelokupnog prodajnog mjesta ili drugog prostora na tržnici, ugovor se smatra raskinutim za sve zajedničke zakupnike.

Članak 14.

Vrijeme obavljanja usluge odlukom određuje Uprava Isporučitelja usluge.

Vrijeme obavljanja usluge će se objaviti na oglasnoj ploči tržnice i na mrežnim stranicama Isporučitelja usluge: www.vecla.hr

Članak 15.

Radno vrijeme prodaje na tržnici određuje korisnik usluge sukladno propisima o trgovini, a u okviru vremena obavljanja usluge određenog sukladno članku 14. ovih Općih uvjeta.

Članak 16.

Korisnik usluge je dužan pola sata prije isteka radnog vremena prodaje na tržnici započeti pripreme radi napuštanja prodajnog mjesta odnosno drugog prostora na tržnici, a najkasnije pola sata nakon isteka radnog vremena prodaje na tržnici dužan je očistiti prodajno mjesto odnosno drugi prostor na tržnici i napustiti prostor tržnice.

Članak 17.

Prostor za parkiranje vozila za opskrbu te vrijeme zadržavanja vozila na tom prostoru određuje odlukom nadležno tijelo Grada.

Članak 18.

Korisnik usluge je obvezan prije početka prodaje robu sortirati po grupama i izložiti na prodaju.

Na svakoj vrsti izložene robe korisnik usluge je obvezan istaknuti čitko ispisanu maloprodajnu cijenu i druge podatke o robi sukladno propisima.

Članak 19.

Tehnička sredstva i uređaji, omoti (ambalaža) i posude u kojima se drži roba izložena za prodaju moraju biti uredni i čisti, tehnički ispravni i izrađeni od materijala neškodljivog za ljudsko zdravlje.

Članak 20.

Skladištenje robe na tržnici izvan skladišnog prostora nije dopušteno.

Članak 21.

Isporučitelj usluge dužan je postupati u skladu s ovim Općim uvjetima i drugim aktima Isporučitelja usluge, a osobito:

- osigurati sve uvjete poslovanja na tržnici propisane ovim Općim uvjetima,

- poduzeti mjere za osiguranje pravovremene opskrbe te početka i završetka vremena obavljanja usluge, sukladno odredbama ovih Općih uvjeta,

- osigurati da se poslije isteka vremena obavljanja usluge, prostor tržnice očisti i opere,

- osigurati da se postavi dovoljan broj odgovarajućih posuda za skupljanje svih vrsta otpada te osigurati prostor za smještaj posuda

- osigurati da se redovito, sukladno propisima, obavlja dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija tržnice i ostalih prostora u funkciji tržnice,

- obavljati pregled prostora tržnice prije njegove uporabe,

- pratiti rad i ponašanje korisnika usluge na tržnici od početka vremena određenog za dostavu robe do završetka vremena obavljanja usluge, upozoravati ih ako se ne pridržavaju odredbi ovih Općih uvjeta te poduzimati druge odgovarajuće mjere,

- surađivati s inspekcijskim i drugim tijelima radi sprječavanja prodaje proizvoda na tržnici čiji promet nije dopušten, proizvoda sumnjiva porijekla, zdravstveno neispravnih proizvoda, sprječavanja preprodaje i slično,

- surađivati sa Gradom, na kontinuiranoj provedbi mjera i radnji komunalnog reda sukladno aktima Grada,

- poduzeti i druge mjere koje osiguravaju nesmetan promet robe na tržnici.

Članak 22.

Korisnik usluge dužan je ponašati se u skladu s ovim Općim uvjetima, a osobito:

- pridržavati se odredbi ovih Općih uvjeta i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti prodaje robe te robu prodavati samo na prodajnom mjestu koje koristi,

- prodaju vršiti bez prekida za vrijeme trajanja zakupa odnosno sukladno uvjetima koji će biti propisani javnim natječajem

- ne postavljati naprave kojima bi se proširio ili povećao kapacitet prodajnog mjesta, natkrilo prodajno mjesto ili na drugi način izmijenilo ili modificiralo prodajno mjesto,

- pridržavati se vremena propisanog za dostavu robe te vremena obavljanja usluge,

- pridržavati se rasporeda prodajnih mjesta i prodavati isključivo proizvode sukladno ugovoru na temelju kojeg koristi prodajno mjesto,

- održavati prodajno mjesto čistim, a tijekom prodaje i prije napuštanja prodajnog mjesta ambalažu i drugi otpad odlagati u posude namijenjene za tu vrstu otpada,

- nakon završetka radnog vremena, a prije napuštanja prodajnog mjesta ukloniti kartonsku, plastičnu, drvenu ambalažu i slične ili druge naprave koje je koristio tijekom radnog vremena,

- pridržavati se strogo propisanih higijensko-zdravstvenih mjera pri prodaji poljoprivredno-prehrambenih proizvoda,

- biti uredan i čist,

- tijekom rada uljudno se ponašati prema kupcima i drugim sudionicima u prodaji te svojim ponašanjem ne narušavati red na tržnici,

- na prodajnom mjestu vidljivo i čitko istaknuti tvrtku sukladno uputi Isporučitelja usluge,

- na zahtjev ovlaštene osobe Isporučitelja usluge pokazati odgovarajuće dokumente i

- pridržavati se svih ostalih naputaka koje donese Isporučitelj usluge u cilju provođenja ovih Općih uvjeta.

U slučaju da korisnik usluge nakon završetka radnog vremena nije prodajno mjesto ili drugi prostor na tržnici ostavio urednim, odnosno nije uklonio kartonsku, plastičnu, drvenu ambalažu i sl. ili druge naprave koje je koristio tijekom radnog vremena, istu će ukloniti Isporučitelj usluge na trošak korisnika.

Članak 23.

Za vrijeme proglašene pandemije i/ili epidemije ili u drugim slučajevima izvanrednih okolnosti na koje ni Isporučitelj usluge ni korisnik usluge nisu objektivno mogli utjecati, a uslijed kojih je poslovanje korisnika usluge bilo u potpunosti onemogućeno, Isporučitelj usluge može organizirati privremeni plan prodajnih prostora kako bi se poštivale epidemiološke i/ili druge mjere te je korisnik usluge u obvezi prihvatiti privremeni plan prodajnih prostora.

Isporučitelj usluge može na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva korisnika usluge smanjiti zakupninu za razdoblje trajanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, o čemu će Isporučitelj usluge i korisnik usluge sklopiti dodatak ugovoru.

Članak 24.

Kupcu je zabranjeno dirati prehrambene proizvode, odlagati otpad izvan odgovarajućih spremnika, nepotrebno se zadržavati oko prodajnih mjesta, skladišnih prostora ili drugih prostora na tržnici i na drugi način remetiti red na tržnici.

Članak 25.

Na tržnici se mogu prodavati, čuvati i skladištiti samo zdravstveno ispravni i za ljudsku upotrebu neškodljivi proizvodi.

Hrana iz članka 4. ovih Općih uvjeta mora se prodavati, čuvati i skladištiti na način kojim se osigurava čuvanje njezine kakvoće i higijenske ispravnosti te biti propisno zaštićena od utjecaja okoliša.

Proizvodi koji podliježu zdravstvenom nadzoru mogu se prodavati samo nakon pregleda i uz potvrdu ili žigu o izvršenom pregledu.

Za ispunjavanje uvjeta propisanih ovim člankom odgovara korisnik usluge. 

Članak 26.

Prodaju samoniklih i uzgojenih jestivih gljiva na tržnici može obavljati samo ovlašteni korisnik usluge sukladno propisima na za to posebno određenom mjestu prostora tržnice.

Korisnik usluge je dužan istaknuti naziv vrste svake gljive.

Korisnik usluge mora posjedovati potvrdu o jestivosti gljiva koju izdaje ovlašteno tijelo sukladno propisima.

Gljive moraju biti svježe i imati odgovarajuću deklaraciju.

Prodaja strogo zaštićenih i zavičajnih divljih vrsta obavlja se sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje zaštita prirode.

Članak 27.

Zdravstvenu potvrdu (sanitarna knjižica) te posebnu radnu odjeću ili obuću mora imati svaki korisnik usluge na tržnici koji prodaje prehrambene proizvode, sukladno propisima.

III. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE USLUGE

Članak 28.

Visina iznosa zakupnine i naknade za korištenje prodajnih mjesta iz članka 7. stavka 1. ovih Općih uvjeta utvrđuje se Cjenikom usluge.

Cjenik usluge donosi Uprava Isporučitelja usluge uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Krka.

Cjenik iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Isporučitelja usluge www.vecla.hr

Članak 29.

Visina iznosa zakupnine utvrđena Cjenikom iz članka 28. ovih Općih uvjeta smatra se početnom cijenom u postupku natječaja iz članka 9. stavka 1. ovih Općih uvjeta.

Korisnik usluge iz stavka 1. ovog članka plaća zakupninu postignutu u postupku javnog natječaja, a Isporučitelj usluge može odobriti popust za pojedine kategorije Korisnika odnosno robe (npr. poljoprivredni proizvodi sa otoka Krka sa certifikatom i sl.) što će detaljno definirati Odlukom iz članka 9. stavka 2. ovih Općih uvjeta.

Članak 30.

Osim zakupnine i naknada iz članka 28. i članka 29. ovih Općih uvjeta, korisnik usluge je dužan platiti i sve pripadajuće troškove koji proizlaze iz korištenja prodajnog mjesta ili drugog prostora na tržnici u roku dospijeća naznačenom na svakom pojedinom računu izdavatelja računa odnosno Isporučitelja usluge.

U slučaju nastupa okolnosti iz članka 23. stavka 1. ovih Općih uvjeta, Isporučitelj usluge na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva korisnika usluge može smanjiti troškove iz stavka 1. ovoga članaka za razdoblje trajanja navedenih okolnosti, o čemu će Isporučitelj usluge i korisnik usluge sklopiti dodatak ugovoru.

Članak 31.

Sukladno Cjeniku iz članka 28. ovih Općih uvjeta, Isporučitelj usluge za ugovorenu uslugu korisniku usluge obračunava cijenu usluge te ispostavlja račun koji sadrži datum dospijeća, način plaćanja usluge te ostale zakonom propisane elemente.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Akti potrebni za provedbu ovih Općih uvjeta (Plan prodajnih prostora, Cjenik usluge) donijet će se u roku od 30 (trideset) dana od dana njihovog stupanja na snagu.

Članak 33.

Sve izmjene i dopune ugovora o zakupu i ugovora o privremenom korištenju koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, a koje se sklapaju na zahtjev zakupnika, moraju biti u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta i aktima donesenim na temelju ovih Općih uvjeta.

Članak 34.

Ovi Opći uvjeti objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, na mrežnim stranicama Grada Krka, na mrežnim stranicama Isporučitelja usluge i na oglasnoj ploči Isporučitelja usluge.

Članak 35.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 307-02/24-01/1

URBROJ: 2142-19-02/1-24-2

Direktor

Danko Milohnić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2313&mjesto=60059&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr