SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 4. Petak, 2. veljače 2024.
GRAD NOVI VINODOLSKI

24.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN RH br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152,14), članka 103. Zakona o cestama (NN RH br 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014, 110/2019), članka. 62. st.3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (68/18, 110/18 i 32/20) te članka 43. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 12/13, 18/14, 4/18, 5/20, 5/21, 43/23), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 22. sjednici održanoj dana 1. veljače 2024. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O UKIDANJU STATUSA OPĆEG DOBRA
U K.O. NOVI

Članak 1.

Ukida se status općeg dobra nekretnine označene kao k.č.br. 16299/1, put, površine 2136 m2, upisane u zk.ul. 6079 k.o. Novi kao opće dobro te u posjedovni list 1176 k.o. Novi, posjednika Javno dobro- putevi i vode, Novi Vinodolski.

Predmetna nekretnina u naravi predstavlja nerazvrstane ceste na području Grada Novog Vinodolskog, upisane u Registar nerazvrstanih cesta pod oznakama: SU035- stambena ulica Ivana Vončine, SU036-stambena ulica Palih boraca /Antona Mažuranića, SU037-stambena ulica Josipa Mažuranića, SU038- stambena ulica Palih boraca te SU045- stambena ulica Lokvica, kojima upravlja i koje održava Grad Novi Vinodolski. Manjim dijelom u naravi predstavlja pješačke puteve. S obzirom na navedeno, predmetna nekretnina nikako ne može predstavljati opće dobro kako ga definira Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima člankom 3. stavkom 2. (Narodne novine br. 91/1996, 68/1998, 137/1999, 22/2000, 73/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009, 90/2010, 143/2012, 152/2014) koji kaže kako nisu sposobni biti objektom prava vlasništva i drugih stvarnih prava oni dijelovi prirode koji po svojim osobinama ne mogu biti u vlasti niti jedne fizičke ili pravne osobe pojedinačno, nego su na uporabi svih, kao što su to atmosferski zrak, voda u rijekama, jezerima i moru, te morska obala (opća dobra).

Uvidom u odredbe važećeg Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 55/06, 23/10, 36/10, 1/13, 19/13, 13/14, 16/14, 41/15, 18/17 i 32/17) utvrđeno je da se predmetna nekretnina nalazi unutar građevinskog područja naselja.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Općinski sud u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Novi Vinodolski, na nekretnini iz čl.1 ove Odluke izvršit će brisanje statusa općeg dobra te upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Novi Vinodolski.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama „ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 944-06/23-01/92

URBROJ: 2170-11-01-24-2

Novi Vinodolski, 1. veljače 2024.

Gradsko vijeće
Grada Novog Vinodolskog

Predsjednik:

Neven Pavelić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2309&mjesto=51250&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr