SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 4. Petak, 2. veljače 2024.
OPĆINA MATULJI

7.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 79/09 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) ), članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21,23/21 i 36/23), te članka 15. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2024.godine, donijelo je

O D L U K U

O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK
I NORMATIVNU DJELATNOST

I.

Razrješuje se Igor Barak dužnosti predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Matulji.

II.

Za predsjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost bira se Andrea Miculinić-Đurić.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 024-03/24-03/2

URBROJ: 2170-27-01-01-02-24-2

Matulji, 30.01.2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednica

Iva Letina, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2309&mjesto=51211&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr