SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 4. Petak, 2. veljače 2024.
OPĆINA MATULJI

5.

Na temelju članka 289. stavak 7. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) te članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21, 23/21 i 36/23), Općinsko Vijeće Općine Matulji na sjednici dana 30. siječnja 2024. godine, donosi:

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/21, u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Pojedini izrazi propisani ovom Odlukom, ako pojedinim njenim odredbama nije uređeno drugačije, imaju slijedeće značenje:

1. Djecom se smatraju osobe do navršenih 18 godina.

2. Dijete s teškoćama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih, govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu podršku za učenje i razvoj, kako bi ostvarilo najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost.

3. Osoba sa invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.

4. Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

5. Pod imovinom veće vrijednosti podrazumijevaju se stvari čija je pojedinačna vrijednost prelazi 10.000,00 eura.

6. Pod nekretninom koja se ne koristi za stanovanje podrazumijeva se stan, kuća ili druga nekretnina u kojoj korisnik ne stanuje niti mu je nužna za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, a ne radi se o nekretnini koja uslijed starosti, trošnosti ili drugih razloga nije useljiva odnosno podobna za stanovanje ili korištenje.

7. Osnovne životne potrepštine obuhvaćaju prehrambene proizvode, proizvode za osobnu higijenu, pelene i druge kućanske potrepštine osim alkohola, duhana i cigareta.

8. Pod obveznim školskim materijalom podrazumijevaju se materijali koji se ne smatraju udžbenikom i radnom bilježnicom (primjerice atlas, likovna mapa i sl.), niti se radi priboru ili školskoj opremi (ravnalo, šestar, olovke, pernica, školska torba i dr).

Članak 2.

U članku 3. stavku 4. alineji 2. iza riječi „jednokratnoj pomoći te“ dodaju se riječi „pomoći u kući“.

Članak 3.

U članku 4. stavku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

„3. samohrani roditelj ukupno 5 prava i/ili pomoći.“

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

„(1) Prava i oblici pomoći u sustavu socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine i državljanima zemalja članica Europske unije koji imaju stalno boravište na području Općine pod uvjetima propisanim ovom Odlukom.

(2) Iznimno pravo na naknadu troškova za stanovanje osigurava se i strancima, osobama bez državljanstva i članovima njihovih obitelji sa stalnim boravkom u Općini i osobama sa odobrenom međunarodnom zaštitom (azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom) koji zakonito borave na području Općine.

(3) U slučaju da se pojedina prava ili oblici pomoći ostvaruju na temelju obiteljskog statusa, svi članovi obitelji moraju imati prebivalište ili stalno boravište na području Općine.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, ukoliko je riječ o udomiteljskoj obitelji, dijete može imati boravište na području Općine.

Članak 5.

U članku 7.riječi „Centra za socijalnu skrb“ zamjenjuju se riječima „Zavoda za socijalni rad“.

Članak 6.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom kako slijedi:

• samac do 350,00 eura,

• dvočlana obitelj do 480,00 eura,

• tročlana obitelj do 690,00 eura,

• četveročlana obitelj do 850,00 eura“.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Ako kućanstvo ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog dodatnog člana povećava se za 120,00 eura.“

U stavku 3. iza riječi „po osnovi rada,“ dodaje se riječ „mirovine,“

Članak 7.

Članak 9. briše se.

Članak 8.

U članku 10. stavak 2.mijenja se i glasi:

„(2) Pod djetetom u smislu odredbi ovog članka podrazumijeva se osoba koja se nalazi na redovnom školovanju do navršene 26. godine života.“

Članak 9.

U članku 12. stavku 1. briše se točka 8. ,točka 9. postaje točka 8. mijenja se i glasi:

„8. Pravo na uslugu pomoći u kući“

Članak 10.

U članku 13. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, dodatnu naknadu za troškove ogrjeva ostvaruje korisnik iz članka 7. ove Odluke ukoliko se korisnik grije na drva u visini iznosa mjerila za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske za pojedinu godinu.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.,mijenja se i glasi:

(4) Naknada za troškove stanovanja iz stavka 1. i 2. ovog članka utvrđena rješenjem, isplaćuje se korisniku mjesečno, u pravilu na tekući ili žiro račun, a izuzetno ako osoba nema otvoren račun, putem poštanske uputnice.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

(5) Naknada za troškove stanovanja iz stavka 3. ovog članka utvrđena rješenjem, isplaćuje se korisniku do kraja mjeseca listopada tekuće godine na tekući ili žiro račun, a izuzetno ako osoba nema otvoren račun, putem poštanske uputnice, a sredstva se osiguravaju u državnom proračunu.

Članak 11.

Naslov iznad članka 14. mijenja se i glasi:

„2. PRAVO NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA I OBRTIMA“

Članak 12.

U članku 14. stavku 1. riječ „financiranje“ zamjenjuje se riječi „sufinanciranje“.

U stavku 2. riječ „financiranje“ zamjenjuje se riječi „sufinanciranje“.

U stavku 3. riječi „za poludnevni boravak“ brišu se.

Članak 13.

U članku 16. stavci 2.i 3. brišu se.

Članak 14.

Članak 17. briše se.

Članak 15.

Naslov iznad članka 18. mijenja se i glasi:

„4. PRAVO NA SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG
BORAVKA U OSNOVNO ŠKOLSKIM USTANOVAMA „

Članak 16.

U članku 18. stavku 1. riječi: „besplatan produženi boravak „ zamjenjuju se riječima „sufinanciranje produženog boravka“.

U stavku 3. riječi „Centra za socijalnu skrb“ zamjenjuju se riječima „Zavoda za socijalni rad“.

Članak 17.

U članku 19. stavku 3. riječ „pedagošku“ zamjenjuje se riječi „školsku“.

Članak 18.

U članku 22. stavku 1. iznos „2.000,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom „350,00 eura“.

Članak 19.

U članku 23. stavku 1. iznos 2.000,00 kuna“ zamjenjuje se iznosom „350,00 eura“.

Članak 20.

Članak 24. mijenja se i glasi:

„(1) Djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom osigurava se organizirani prijevoz od kuće do odgojno – obrazovne, visokoškolske ustanove i ustanove socijalne skrbi koju osoba pohađa.

(2) Djeci s teškoćama u razvoju osigurava se prehrana u odgojno – obrazovnim ustanovama.

Članak 21.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Pravo na organizirani prijevoz ostvaruje se na način da Općina u postupku javne nabave odabire prijevoznika koji obavlja uslugu prijevoza korisnika od mjesta prebivališta do ustanove koju korisnik pohađa za vrijeme trajanja školske odnosno akademske godine, odnosno pohađanja programa.“

Članak 22.

Naslovi iznad članka 29. i članak 29. brišu se.

Članak 23.

Naslov iznad članka 30. mijenja se i glasi:

„9. PRAVO NA USLUGU POMOĆI U KUĆI“

Članak 24.

Članak 30. mijenja se i glasi:

„(1) Pravo na uslugu pomoći u kući može se odobriti osobi kojoj je zbog privremenog ili trajnog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja te trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć druge osobe, a koja istodobno:

• nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelji, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili djeca,

• ako prihod samca ne prelazi iznos uvećan za 30% osnovice uvjeta prihoda navedenog u članku 8. ove Odluke,

• ako prihod članova obitelji ne prelazi iznos uvećan za 20% osnovice uvjeta prihoda navedenog u članku 8. ove Odluke.

(2) Pravo iz stavka 1. ovog članka može obuhvaćati:

- organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka)

- obavljanje kućanskih poslova

- održavanje osobne higijene i/ili

- zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

(3) Pravo iz stavka 1.ovog članka organizira se preko pružatelja usluge pomoći u kući sukladno Zakonu.

(4) Pravo na uslugu pomoći u kući ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

(5) Zahtjeve za uslugu pomoći u kući razmatra Socijalno vijeće te daje prethodno mišljenje o opravdanosti zahtjeva te obimu pružanja pomoći iz stavka 2. ovog članka, uvažavajući prijedlog humanitarne organizacije ili ustanove te druge raspoložive činjenice.

(6) Socijalno vijeće kod razmatranja zahtjeva ima pravo, u dogovoru sa podnositeljem zahtjeva odnosno korisnikom, posjetiti korisnika radi upoznavanja sa životnim prilikama.

(7) Izuzetno od stavka 4. ovog članka zahtjeve ne podnose osobe koje već koriste pravo na uslugu pomoći u kući.

(8) Socijalno vijeće na kraju svake kalendarske godine razmatra opravdanost nastavka korištenja prava na uslugu pomoći u kući te obim pružanja usluge za iduću godinu za sve korisnike koji to pravo koriste.

Članak 25.

U članku 32. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi: „1. Prigodna pomoć za blagdane“.

Članak 26.

Naslov iznad članka 33. mijenja se i glasi:

„1. PRIGODNA POMOĆ ZA BLAGDANE“

Članak 27.

Članak 33. mijenja se i glasi:

„(1) Prigodnu pomoć za blagdan Božića ostvaruje osoba čija obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda, korisnik udomiteljstva, dijete s teškoćama u razvoju te osobe s invaliditetom pod uvjetima iz članka 11. stavka 1. točke 1.-7. ove Odluke prema evidenciji osoba s invaliditetom koju vodi socijalno vijeće.

(2) Prigodnu pomoć za blagdan Uskrsa i Božića ostvaruje umirovljenik s mirovinom do 400,00 eura mjesečno te ukoliko njegov prosječni mjesečni prihod u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen zahtjev ne prelazi iznos od 400,00 eura te osoba starije od 65 godina bez mirovine odnosno s drugim prihodima ukoliko njezin prosječni mjesečni prihod u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen zahtjev ne prelazi iznos od 400,00 eura.

(3) U prosječni mjesečni prihod ulaze sva sredstva koja osoba ostvari po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način.

(4) U prihode iz stavka 3. ovoga članka ne uračunavaju se iznosi s osnova naknada, odnosno pomoći iz socijalne skrbe utvrđeni ovom Odlukom te svi doplatci, naknade i potpore i drugi primici koji se temeljem odredbi zakona kojim se uređuje socijalna skrb ne smatraju prihodima.“

Članak 28.

Članak 34. mijenja se i glasi:

„(1) Prigodna pomoć za blagdane iz članka 33. stavak 1. i 2. ovog članka ostvaruje se temeljem podnesenog zahtjeva koji se podnosi svake godine najkasnije do kraja mjeseca studenog za tekuću godinu.

(2) Ukoliko osoba iz članka 33. stavka 2. podnese zahtjev za tekuću godinu nakon blagdana Uskrsa ostvaruje pomoć samo za blagdan Božića.

(3) Izuzetno od stavka 1. ovog članka zahtjev ne podnosi osoba čija obitelj ispunjava socijalni uvjet, dijete s teškoćama u razvoju te osobe s invaliditetom o kojima Socijalno vijeće vodi evidenciju.“

Članak 29.

Članak 35. mijenja se i glasi:

„Prigodna pomoć za blagdane iz članka 33. ove Odluke može se dodijeliti u obliku vrijednosnog bona koji se može iskoristiti u trgovinama s kojima Općina zaključuje ugovor ili isplatom na račun korisnika.“

Članak 30.

Članak 36. mijenja se i glasi:

„Odluku o visini prigodne pomoći prema kategorijama korisnika donosi Općinski načelnik sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu.“

Članak 31.

U članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Pomoć za troškove grijanja ostvaruju korisnici koji ispunjavaju uvjet prihoda, djeca s teškoćama u razvoju, djeca, udovice ili roditelji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te osobe sa invaliditetom.“

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„Odluku o visini pomoći iz stavka 1. ovog članka donosi Općinski načelnik najkasnije do 30. lipnja tekuće godine.“

Stavak 6. mijenja se i glasi:

„(6) Izuzetno od stavka 4.ovog članka zahtjeve ne podnose udovice ili roditelji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca s teškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom već iste ostvaruju pomoć iz stavka 1.ovog članka temeljem prijedloga Socijalnog vijeća.“

Stavak 8. briše se.

Članak 32.

U članku 38. stavku 1. riječi „socijalni uvjet“ brišu se.

Stavak 4. briše se.

Članak 33.

U članku 39. stavku 2. iznos „2100,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „ 320,00 eura“.

Članak 34.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”. 

KLASA: 024-04/23-02/0031

URBROJ: 2170-27-02/1-24-3

Matulji, 30.01.2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNICA

Iva Letina, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2309&mjesto=51211&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr