SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 4. Petak, 2. veljače 2024.
OPĆINA MATULJI

4.

Na temelju članka 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21, 23/21 i 36/23) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 30.siječnja 2024. godine donosi

ODLUKU

o izdavanju službenoga glasila Općine Matulji

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje izdavanje službenoga glasila Općine Matulji, način izdavanja, te sastav i obveze uredništva.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Naziv službenoga glasila Općine Matulji je „Službene novine Općine Matulji“ (u daljnjem tekstu: „Službene novine“).

Članak 3.

U „Službenim novinama“ objavljuju se opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika za koje Općinsko vijeće ili Općinski načelnik odrede da se objave, te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Općinsko vijeće.

Članak 4.

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata iz članka 3. ove Odluke prati, razmatra i usmjerava uredništvo „Službenih novina“.

Uredništvo ima tri člana, a čine ga:

• Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, glavni urednik

• Voditelj Odsjeka za samoupravu i upravu, član uredništva

• Viši savjetnik za poslove izvršnog i predstavničkog tijela, član uredništva.

Članak 5.

„Službene novine“ izdaju se nakon svake sjednice Općinskog vijeća.

Akti koje donosi Općinsko vijeće objavljuju se u pravilu u prvom narednom broju „Službenih novina“ koji se izdaje u roku od pet (5) radnih dana od dana održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Ostali akti objavljuju se po potrebi, a o danu objave odluku donosi uredništvo.

Članak 6.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u „Službenim novinama“ na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 7.

„Službene novine“ objavljuju se u digitalnom izdanju i tiskanom izdanju u broju primjeraka dostatnom potrebama korisnika propisanih zakonom.

Članak 8.

Sredstva za izdavanje „Službenih novina“ osiguravaju se u Proračunu Općine Matulji.

Članak 9.

Stručne i administrativne poslove oko objavljivanja i izdavanja „Službenih novina“ obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

Članak 10.

Ova Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Matulji stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:024-04/23-02/0030

URBROJ: 2170-27-01/1-24-3

Matulji, 30.01.2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNICA

Iva Letina, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2309&mjesto=51211&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr