SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 3. Srijeda, 24. siječnja 2024.
GRAD RAB

5.

Na temelju članaka 4. i 24. stavak 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) i članka 34. Statuta Grada Raba(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21) Gradonačelnik Grada Raba 17. siječnja 2024. godine donio je

ODLUKU

o provedbi mjera preventivne i obvezatne
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
za vrijeme od 2024. do 2029. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjere preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Raba, izvršitelji, način osiguravanja sredstava za provedbu te stručni nadzor nad provođenjem tih mjera.

Članak 2.

Preventivnom i obvezatnom preventivnom dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom (dalje: DDD) u smislu ove Odluke smatraju se poduzimanje i provođenje odgovarajućih mjera higijensko-epidemiološke zaštite zdravlja ljudi, sukladno odredbama Zakona.

Članak 3.

Mjere DDD provode se kao opće i posebne mjere s ciljem sprječavanja pojave i suzbijanja širenja zaraznih bolesti.

Članak 4.

Opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti provode se u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, odnosno u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda te deponijima za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima na području Grada Raba te drugim objektima od javnozdravstvene i komunalne važnosti.

Članak 5.

Obvezatna (protuepidemijske) mjere DDD provode se kao posebne mjere za suzbijanje širenja određenih zaraznih bolesti.

Članak 6.

Vlasnici odnosno korisnici objekata, površina i prostora iz članka 4. ove Odluke dužni su pravnoj osobi koja neposredno provodi mjere obvezatne DDD, omogućiti njihovu provedbu.

Članak 7.

Pravna osoba (izvršitelj) koja neposredno provodi mjere DDD dužna je na vrijeme obavijestiti građane i pravne osobe o vremenu i načinu provođenja mjera, a prema potrebi tiskati i posebne obavijesti koje moraju sadržavati: opće upute, mjere opreza s posebnim naglaskom na zaštitu djece, vrijeme i mjesto provođenja DDD, te ostale upute važne za sigurnost ljudi i životinja.

Članak 8.

Izvršitelj Programa mjera DDD je pravna osoba koju se izabere kao najpovoljnijeg ponuđača, a mjere DDD provodi sukladno odredbama Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, temeljem narudžbenice ili ugovora.

Članak 9.

Grad Rab osigurava sredstva za provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije:

- u objektima i poslovnom prostoru u vlasništvu Grada,

- na javnim plažama i kupalištima,

- na javnim prometnim površinama

- na ostalim javnim površinama.

Komunalna društva snose troškove provedbe mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na površinama, u objektima, uređajima i instalacijama koji su tim društvima dani na upravljanje.

Članak 10.

Troškove za provedbu mjera DDD u stambenim objektima, garažama, podrumima, uređajima i instalacijama, poslovnim prostorima, proizvodno-industrijskom prostorima i svim ostalim objektima i prostorima koji nisu u vlasništvu Grada, snose vlasnici odnosno korisnici tih objekata i prostora.

Članak 11.

Stručni nadzor nad provedbom mjera DDD provodi nadležni zavod za javno zdravstvo županije odnosno Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem DDD obavljaju nadležni sanitarni inspektori.

Troškovi stručnog nadzora financiraju se iz sredstava Grada predviđenih za provođenje obvezatne DDD radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti.

Korisnici obvezatnih mjera DDD mogu o svom trošku zatražiti provedbu stručnog nadzora nad provedbom obvezatnih (preventivnih) DDD kao općih mjera u objektima i prostorima iz članka 4. ove Odluke.

Članak 12.

Tijekom provedbe stručnog nadzora Nastavni zavod za javno zdravstvo prikuplja i objedinjava izvješća (koje mora sadržavati i prijedloge za poboljšanje sanacije površina, prostora i objekata u budućnosti) o provedenoj obvezatnoj DDD mjeri kao posebnoj u bazu podataka, te na temelju analize prikupljenih podataka o obvezatnoj DDD kao posebnoj mjeri mora izraditi Program mjera za sljedeće razdoblje sukladno Odluci Grada i Općem programu mjera i predložiti ga jedinici lokalne samouprave.

Na prijedlog Zavoda, Gradonačelnik Grada Raba donosi Program mjera najkasnije do 31. siječnja za tekuću godinu.

Članak 13.

Za sve prekršaje u provođenju mjera sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti na području Grada Raba primjenjivati će se kaznene odredbe iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenim novinama PGŽ“.

KLASA: 023-01/24-01/04

URBROJ: 2170-13/01-24-1-1

Rab, 17. siječnja 2024.

GRADONAČELNIK

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2308&mjesto=51280&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr