SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 45. Četvrtak, 14. prosinca 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

105.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na ­13. sjednici održanoj 6. prosinca 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja
krovnih fotonaponskih elektrana na području
općine Omišalj za 2024. godinu

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom propisuju uvjeti, način i kriteriji prema kojima će Općina Omišalj (u daljnjem tekstu: Općina) sufinancirati troškove nabave i ugradnje sustava i opreme krovnih fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, na području općine Omišalj u 2024. godini.

(2) Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Provedbom ove Odluke doprinosi se ostvarenju sljedećih ciljeva:

- poticanje energetske tranzicije ka obnovljivim izvorima energije,

- povećanje energetske učinkovitosti zgrada na području općine Omišalj,

- povećanje otpornosti na klimatske promjene i ekonomske nesigurnosti,

- smanjenje emisija stakleničkih plinova,

- poboljšanje kvalitete života stanovnika.

Članak 3.

(1) Kao prihvatljiv trošak za sufinanciranje temeljem ove Odluke podrazumijeva se nabava svog potrebnog materijala, opreme i radova na ugradnji sustava krovnih fotonaponskih elektrana za proizvodnju energije za vlastitu potrošnju maksimalne snage do 30 kW, u postojećim kućama i zgradama, a sve sukladno projektnoj dokumentaciji, odnosno izrađenom glavnom elektrotehničkom projektu te ishođenoj Obavijesti o mogućnosti priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnjom (elektroenergetska suglasnost za priključak).

(2) OPCIJA 2:

Općina će krovne fotonaponske elektrane iz stavka 1. ovog članka sufinancirati prema slijedećim kategorijama i iznosima:

- u iznosu od ukupno 1.000,00 EUR po obiteljskoj kući ili zgradi, odnosno postavljenoj fotonaponskoj elektrani snage do 5,00 kW,

- u iznosu od ukupno 2.000,00 EUR po obiteljskoj kući ili zgradi, odnosno postavljenoj fotonaponskoj elektrani snage od 5,01 do 11,00 kW,

- u iznosu od ukupno 2.500,00 EUR po obiteljskoj kući ili zgradi, odnosno postavljenoj fotonaponskoj elektrani snage od 11,01 do 30,00 kW.

(3) Pod prihvatljivim troškovima za sufinanciranje iz stavka 1. ovog članka, podrazumijevaju se troškovi nastali nakon 01.01.2024. godine, sve do 10.12.2024. godine. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.

(4) Neće se sufinancirati troškovi zahvata obnove na krovu, sanacije zgrade, nabave i ugradnje rabljenog materijala i opreme te nadogradnje postojeće elektrane. Također se neće sufinancirati troškovi postave elektrane na nekretnini koja je već bila predmetom sufinanciranja od strane Općine Omišalj, istom vlasniku.

(5) Troškovi su opravdani ukoliko zadovoljavaju tehničke uvjete, što se utvrđuje uvidom u projektnu dokumentaciju, ponude ili troškovnike izvođača radova/dobavljača opreme te prijavni obrazac.

(6) Nije prihvatljivo da korisnik sam kupuje materijal ili opremu, a izvođač izvodi samo radove. Račun obavezno mora biti izdan od strane izvođača radova i mora obvezno uključivati trošak materijala, opreme i izvođenja radova – po principu „ključ u ruke“.

Članak 4.

(1) Pravo na sufinanciranje mogu ostvariti fizičke osobe:

- koje su (su)vlasnici obiteljske kuće ili višestambene zgrade koja se nalazi na području općine te imaju prijavljeno prebivalište u istoj,

- koje su državljani Republike Hrvatske i

- koje nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini.

(2) Uvjet prebivališta iz alineje 1. ovog članka obvezan je za podnositelja, no nije obvezan za sve suvlasnike.

(3) Za izvođenje radova na postavljanju elektrane mora se angažirati pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje odgovarajuće djelatnosti.

Članak 5.

Predmet ove Odluke nisu zgrade:

- koje se nalaze unutar povijesne jezgre naselja Omišalj, sukladno članku 45. Prostornog plana uređenja Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 52/07, 14/10, 19/13, 43/14, 17/15 i 09/17),

- čija je izgradnja u tijeku,

- za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19), sve do okončanja postupka.

Članak 6.

(1) Mjere iz ove Odluke provode se putem javnog poziva koji se raspisuje temeljem zaključka načelnika.

(2) Javni poziv iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Općine.

Članak 7.

(1) Općina će sukladno uvjetima ove Odluke sufinancirati fotonaponske elektrane (su)vlasnicima zgrada koji su samostalno ili preko upravitelja zgrade podnijeli Zahtjev za sufinanciranje koji je odobren temeljem odluke načelnika.

(2) Zahtjev za sufinanciranje podnosi se na obrascu koji se može podići u Upravnom odjelu Općine ili elektronskim putem, preuzimanjem sa mrežne stranice Općine.

(3) Zahtjevi za sufinanciranje obrađuju se prema redoslijedu zaprimanja, a moguće ih je podnijeti do utroška raspoloživih proračunskih sredstava za 2024. godinu, najkasnije do 01.11.2024. godine.

(4) Podnositelj uz Zahtjev za sufinanciranje obvezno prilaže sljedeće dokaze:

- presliku osobne iskaznice (su)vlasnika, obostrano,

- fotografije pročelja građevine i mjesta na koji se planira postava elektrane (krov),

- zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički list), ne stariji od 60 dana od dana podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje,

- projektna dokumentacija za krovnu fotonaponsku elektranu-glavni elektrotehnički projekt,

- dokaz o legalnosti zgrade (građevinska dozvola, uporabna dozvola, završno izvješće nadzornog inženjera, rješenje o izvedenom stanju, potvrda da je građevina izgrađena prije 15.02.1968. godine ili drugi odgovarajući dokaz),

- Obavijest o mogućnosti priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnjom, osim u iznimnom slučaju kada se radi o otočnom (off-grid) sustavu,

- ponudu odabranog izvođača radova uz iskaz snage elektrane (kW) te dokaz o sposobnosti izvođača za obavljanje profesionalne djelatnosti (izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra),

- izjavu o osiguranju vlastitih sredstava,

- potvrdu o nepostojanju duga prema Općini za svakog suvlasnika, ne stariju od 60 dana od dana podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje,

- suglasnost ostalih suvlasnika za podnošenje Zahtjeva za sufinanciranje, ukoliko podnositelj nije jedini vlasnik.

(5) Sve dokumente iz stavka 4. ovoga članka podnositelj Zahtjeva za sufinanciranje može dostaviti u neovjerenoj preslici. Općina može od podnositelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika traženih dokumenata.

Članak 8.

(1) Opravdanost Zahtjeva za sufinanciranje iz članka 7. ove Odluke utvrdit će Povjerenstvo za provedbu sufinanciranja krovnih fotonaponskih elektrana (dalje u tekstu: Povjerenstvo), temeljem odredbi ove Odluke i javnog poziva iz članka 6. ove Odluke. Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana, a imenuje ga načelnik.

(2) Povjerenstvo će u roku od 30 dana od dana zaprimanja obaviti pregled Zahtjeva za sufinanciranje i prateće dokumentacije, o čemu će se sastaviti Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni dospjelih zahtjeva.

(3) Povjerenstvo će pregledom dostavljene ponude odabranog izvođača radova iz članka 7.stavak 4. utvrditi opravdanost troškova navedenih u istoj, kao i visinu odobrenog sufinanciranja. Svi ostali izvanredni i nepredvidljivi troškovi koji mogu nastati u postupku nabave opreme i ugradnje, izvan spomenute ponude i mišljenja Povjerenstva, smatrat će se neprihvatljivima te će trošak istih u cijelosti snositi njihov naručitelj.

(4) Ukoliko su Zahtjev za sufinanciranje ili prateća dokumentacija nepotpuni, Povjerenstvo će zatražiti dopunu istih. Podnositelj je dopunu dužan dostaviti u roku od 10 dana od dana primitka poziva za dopunu dokumentacije. U slučaju da podnositelj ne izvrši dopunu u zadanom roku, smatrat će se da je odustao od prijave.

(5) Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da podnositelj ostvaruje pravo na sufinanciranje sukladno odredbama ove Odluke, predložit će načelniku donošenje Odluke o dodjeli sufinanciranja te sklapanje ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava za sufinanciranje ugradnje krovne fotonaponske elektrane. U slučaju da Povjerenstvo utvrdi da podnositelj ne ostvaruje pravo na sufinanciranje, predložit će načelniku da svojom odlukom odbije njegov Zahtjev za sufinanciranje.

Članak 9.

Ugovor o dodjeli nepovratnih sredstava za sufinanciranje krovne fotonaponske elektrane sklopit će se između Općine i podnositelja, temeljem Odluke o dodjeli sufinanciranja iz članka 8. stavka 5. ove Odluke, Spomenutim ugovorom reguliraju se međusobna prava i obveze ugovornih strana, te sve radnje koje je korisnik dužan izvršiti kako bi ostvario pravo na isplatu odobrenih sredstava.

Članak 10.

(1) Ugovorena nepovratna sredstva isplatit će se po nabavi svog potrebnog materijala, opreme i okončanju radova na ugradnji, temeljem dostavljenog Zahtjeva za isplatu sufinanciranja krovnih fotonaponskih elektrana (u daljnjem tekstu: Zahtjev za isplatu) uz koji se prilažu:

- zapisnik o primopredaji i konačnom obračunu za izvedene radove potpisan od strane podnositelja (u svojstvu naručitelja radova) i izvođača radova,

- potvrda izvođača radova o uporabljivosti instalacije,

- račun(i) za nabavljeni materijal, opremu i izvršene radove. Na svakom ispostavljenom računu mora biti naznačena lokaciju zgrade na kojoj su se izvodili radovi (ulica, kućni broj, naselje, katastarska čestica i katastarska općina),

- izvadak/izvadci sa transakcijskog računa ili potvrda/potvrde o uplati iz kojih je vidljivo da je podnositelj izvršio isplatu na transakcijski račun izvođača radova za dio opreme/radova koji se obvezao sufinancirati iz svojih sredstava (u slučaju da se sredstva isplaćuju izvođaču radova)

- izvadak/izvadci sa transakcijskog računa ili potvrda/potvrde o uplati iz kojih je vidljivo da je podnositelj izvršio isplatu na transakcijski račun izvođača radova za opremu i radove izvedene u punom obujmu (u slučaju da se sredstva isplaćuju podnositelju),

- fotografije ugrađene opreme nakon izvedenih radova.

(2) Po primitku Zahtjeva za isplatu, Povjerenstvo će prije isplate ugovorenih bespovratnih sredstava izvršiti pregled usklađenosti istog sa činjeničnim stanjem i utvrditi jesu li radovi izvedeni u skladu sa dostavljenim Zahtjevom za isplatu i pratećom dokumentacijom, o čemu će se sastaviti zapisnik.

(3) Ukoliko Povjerenstvo pri pregledu iz stavka 2. ovog članka utvrdi da zatečeno stanje ne odgovara podacima dostavljenima u sklopu Zahtjeva za isplatu i/ili uz njega priloženoj dokumentaciji, Općina zadržava pravo neisplaćivanja dodijeljenih sredstava.

(4) Ukoliko Povjerenstvo pri pregledu iz stavka 2. ovog članka utvrdi da su radovi izvršeni u manjem obuhvatu nego što je predviđeno ponudom odabranog izvođača radova dostavljenom uz Zahtjev za sufinanciranje ili je pribavljena manja količina opreme, Općina zadržava pravo korigiranja iznosa sufinanciranja.

(5) Podnositelj je dužan Zahtjev za isplatu sufinanciranja sa pratećom dokumentacijom dostaviti Općini najkasnije do 15.12.2024. godine. Sva dokumentacija dostavljena poslije navedenog datuma neće biti uvažena.

Članak 11.

(1) Isplata sredstava će se izvršiti nakon što je Povjerenstvo pregledom iz članka 10. stavka 2. ove Odluke potvrdilo valjanost Zahtjeva za isplatu i prateće dokumentacije.

(2) Isplata sredstava se može izvršiti na dva načina, ovisno o tome je li podnositelj isplatio izvođaču radova naknadu za nabavljenu opremu i izvedene radove u cijelosti ili za dio koji se obvezao sufinancirati iz svojih sredstava, što se dokazuje dokumentacijom dostavljenom uz Zahtjev za isplatu:

1. izravno na transakcijski račun izvođača radova, temeljem eRačuna za izvedene radove u visini odobrenog sufinanciranja naslovljenog na Općinu, ili

2. izravno na transakcijski račun podnositelja, temeljem Odluke o isplati sredstava donesene od strane načelnika.

Članak 12.

Ukoliko podnositelj s kojim je potpisan ugovor iz članka 9. ove Odluke ne realizira ugradnju krovne fotonaponske elektrane ili ne podnese Zahtjev za isplatu u roku iz članka 10. stavka 5. ove Odluke, smatrat će se da je isti odustao od provedbe projekta te neće biti u mogućnosti ostvariti pravo na sufinanciranje.

Članak 13.

Korisnik sufinanciranja može odustati od sufinanciranja u bilo kojem trenutku, u kojem slučaju je o tome dužan obavijestiti Općinu putem izjave o odustajanju od realizacije projekta, koju dostavlja kao preporučenu pošiljku s povratnicom ili neposrednom predajom.

Članak 14.

Sufinanciranje krovnih fotonaponskih elektrana izvodi se sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Omišalj za 2024. godinu, dok se raspoloživi namjenski iznos ne iskoristi u cijelosti. Općina može osigurati dodatna proračunska sredstva u slučaju da se predviđena sredstva iskoriste u cijelosti.

Članak 15.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu od 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 024-01/23-01/130

URBROJ: 2170-30-23-32

Omišalj, 6. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2300&mjesto=51513&odluka=105
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr