SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 45. Četvrtak, 14. prosinca 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

104.

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21.), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 13. sjednici održanoj 6. prosinca 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja
obnove fasada u staroj jezgri naselja
Omišalj i Njivice za 2024. godinu

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom propisuju uvjeti, način i kriteriji prema kojima će Općina Omišalj (u daljnjem tekstu: Općina) nepovratnim sredstvima sufinancirati obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice u 2024. godini.

(2) Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

(1) Radi poticanja očuvanja i obnove što većeg broja fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice, Općina sufinancira obnovu fasada u tom dijelu naselja u vrijednosti do 50% opravdanih troškova ulaganja, najviše do iznosa od 7.000,00 EUR. Nadalje, kao opravdani trošak prihvaća se kumulativni trošak radova na uređenju fasade najviše do iznosa od 70,00 EUR/m2, slijedom čega će maksimalan iznos sufinanciranja iznositi do 35,00 EUR/m2 (50% od punog iznosa).

(2) Pod prihvatljivim troškovima za sufinanciranje podrazumijevaju se građevinski radovi navedeni u članku 3. ove Odluke koji se izvode u razdoblju od 1. siječnja do 10. prosinca 2024.

(3) Obuhvat zgrada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice za koje je moguće zatražiti sufinanciranje određen je skicama obuhvata koje čine sastavni dio ove Odluke.

(4) Pravo na sufinanciranje mogu ostvariti fizičke osobe koje kumulativno zadovoljavaju sljedeće uvjete:

- (su)vlasnici su objekta koji se nalazi u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice

- državljani su Republike Hrvatske i

- nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini.

(5) Uvjeti iz stavka 4. alineja 2. i 3. ovog članka obvezni su za sve suvlasnike objekta.

Članak 3.

(1) Obnova fasada za koju se traži sufinanciranje sukladno odredbama ove Odluke izvodi se cjelovito, na zgradama kao arhitektonskim cjelinama, u pravilu materijalima koji su isti ili slični izvornim materijalima te u bojama tipičnima za ovo podneblje. Ukoliko se obnova fasada izvodi u suprotnosti s navedenim Općina zadržava pravo odbiti traženo sufinanciranje.

(2) Obnova fasada podrazumijeva sufinanciranje svih potrebnih radova obnove pročelja s obzirom na tip, oblik, vrstu građevine i vrstu materijala kojima su građene, izuzev:

- zahvata obnove na krovu

- nabave novih stolarskih i bravarskih elemenata pročelja (prozora, vrata, ostakljenih stijena, nosive konstrukcije ovješenih fasadnih sustava s montažnim materijalom, ograda i slično) koji se ugrađuju u ili na vanjski zid ili rub zgrade prema negrijanom prostoru

- sanacije kapilarne i/ili temeljne vlage

- konstruktivne sanacije zgrade.

(3) Obnova fasada postojećih zgrada obuhvaća sufinanciranje radova i ugradnju sustava toplinske izolacije zidova i fasadnih stijena, uključujući završni sloj prema vanjskom negrijanom prostoru na zgradama koje nemaju ugrađenu toplinsku izolaciju i na zgradama koje imaju ugrađenu toplinsku izolaciju koja je oštećena ili dotrajala.

(4) Za izvođenje radova na obnovi fasada mora se angažirati pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje odgovarajuće djelatnosti u građevinarstvu.

Članak 4.

Predmet ove Odluke nisu zgrade:

- čija je izgradnja u tijeku

- za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12., 143/13., 65/17., 14/19.), sve do okončanja postupka.

Članak 5.

(1) Mjere iz ove Odluke provode se putem javnog poziva koji se raspisuje temeljem zaključka Općinskog načelnika.

(2) Javni poziv iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Općine.

Članak 6.

(1) Općina će sukladno uvjetima ove Odluke sufinancirati obnovu fasada su/vlasnicima zgrada koji su samostalno ili preko upravitelja zgrade podnijeli Zahtjev za sufinanciranje obnove fasada (u daljnjem tekstu: Zahtjev za sufinanciranje) koji je odobren temeljem odluke Općinskog načelnika.

(2) Zahtjev za sufinanciranje podnosi se na obrascu koji se može podići u Upravnom odjelu Općine ili elektronskim putem, preuzimanjem sa mrežne stranice Općine (www.omisalj.hr).

(3) Zahtjevi za sufinanciranje obrađuju se prema redoslijedu zaprimanja, a moguće ih podnijeti do utroška raspoloživih proračunskih sredstava za 2024. godinu ili najkasnije do 1. listopada 2024., ovisno o tome koji uvjet prvi nastupi.

(4) Podnositelj uz Zahtjev za sufinanciranje obvezno prilaže sljedeće dokaze:

- presliku osobne iskaznice (su)vlasnika, obostrano

- fotografije svih pročelja građevine na kojoj se planira obnova fasade

- zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički list), ne stariji od 60 dana od dana podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje

- dokaz o legalnosti zgrade (građevinska dozvola, uporabna dozvola, završno izvješće nadzornog inženjera, rješenje o izvedenom stanju, potvrda da je građevina izgrađena prije 15.02.1968. ili drugi odgovarajući dokaz)

- odobrenje za građenje, odnosno dokument koji odgovara planiranom zahvatu na građevini, sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 53/13., 20/17., 39/19. i 125/19.) te Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17., 34/18., 36/19., 98/19., 31/20. i 74/22.). Ovaj dokument se dostavlja isključivo u slučaju da se podnosi Zahtjev za sufinanciranje za zgradu koja ima više od tri stana, odnosno tri funkcionalne jedinice ili građevinsku (bruto) površinu veću od 600,00 m2

- ponudu odabranog izvođača radova te dokaz o sposobnosti istog za obavljanje profesionalne djelatnosti (izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra)

- posebne uvjete zaštite za obnovu fasade Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture Republike Hrvatske, isključivo za zgrade u staroj jezgri naselja Omišalj

- prikaz boje koja bi se koristila za obnovu fasade (iz kataloga ili slično)

- izjavu o osiguranju vlastitih sredstava

- potvrdu o nepostojanju duga su/vlasnika prema Općini, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje

- suglasnost ostalih suvlasnika za podnošenje Zahtjeva za sufinanciranje, ukoliko podnositelj nije jedini vlasnik.

(5) Sve dokumente iz stavka 4. ovoga članka podnositelj Zahtjeva za sufinanciranje može dostaviti u neovjerenoj preslici. Općina može od podnositelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika traženih dokumenata.

Članak 7.

(1) Opravdanost Zahtjeva za sufinanciranje iz članka 6. ove Odluke utvrdit će Povjerenstvo za provedbu sufinanciranja obnove fasada (dalje u tekstu: Povjerenstvo), temeljem odredbi ove Odluke i javnog poziva iz članka 5. ove Odluke. Povjerenstvo ima tri člana i dva zamjenika, a imenuje ga Općinski načelnik.

(2) Povjerenstvo će obaviti pregled Zahtjeva za sufinanciranje i prateće dokumentacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja istih, o čemu će se sastaviti Zapisnik o pregledu i ocjeni dospjelih zahtjeva.

(3) Povjerenstvo će pregledom dostavljene ponude odabranog izvođača radova utvrditi opravdanost prijavljenih troškova, kao i visinu odobrenog sufinanciranja. Svi ostali izvanredni i nepredvidljivi troškovi koji mogu nastati u postupku obnove fasade, izvan spomenute ponude i mišljenja Povjerenstva, smatrat će se neprihvatljivima te će trošak istih u cijelosti snositi njihov naručitelj.

(4) Ukoliko je dostavljena dokumentacija nepotpuna ili se iz iste ne može utvrditi opravdanost Zahtjeva za sufinanciranje, Povjerenstvo će od podnositelja zatražiti dopunu odnosno pojašnjenje koje je podnositelj dužan dostaviti u roku od 15 dana od dana primitka Poziva za dopunu dokumentacije. U slučaju da podnositelj ne dostavi dopunu/pojašnjenje u zadanom roku, smatrat će se da je odustao od Zahtjeva za sufinanciranje.

(5) Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da podnositelj ostvaruje pravo na sufinanciranje sukladno odredbama ove Odluke, predložit će Općinskom načelniku donošenje Odluke o dodjeli sufinanciranja te sklapanje ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava za sufinanciranje obnove fasada. U slučaju da Povjerenstvo utvrdi da podnositelj ne ostvaruje pravo na sufinanciranje, predložit će Općinskom načelniku da svojom odlukom odbije njegov Zahtjev za sufinanciranje.

Članak 8.

Ugovor o dodjeli nepovratnih sredstava za sufinanciranje obnove fasada sklopit će se između Općine i su/vlasnika zgrade, temeljem Odluke o dodjeli sufinanciranja iz članka 7. stavka 5. ove Odluke, Spomenutim ugovorom reguliraju se međusobna prava i obveze ugovornih strana, te sve radnje koje je su/vlasnik dužan izvršiti kako bi ostvario pravo na isplatu odobrenih sredstava.

Članak 9.

(1) Ugovorena nepovratna sredstva isplatit će se po okončanju radova na obnovi fasade, temeljem dostavljenog Zahtjeva za isplatu sufinanciranja obnove fasada (u daljnjem tekstu: Zahtjev za isplatu) uz koji se prilažu:

- zapisnik o primopredaji i konačnom obračunu za izvedene radove potpisan od strane podnositelja (u svojstvu naručitelja radova) i izvođača radova

- račun(i) za nabavljeni materijal za uređenje fasada i/ili izvršene radove. Izvođač radova je dužan na svakom ispostavljenom računu naznačiti lokaciju zgrade na kojoj su se izvodili radovi obnove fasada (ulica, kućni broj, naselje, katastarska čestica i katastarska općina) te se pozvati na klasu i urudžbeni broj ugovora iz članka 8. ove Odluke

- izvadak/izvadci sa transakcijskog računa ili potvrda/potvrde o uplati iz kojih je vidljivo da je podnositelj izvršio isplatu na transakcijski račun izvođača radova za dio radova koji se obvezao sufinancirati iz svojih sredstava (u slučaju da se sredstva isplaćuju izvođaču radova)

- izvadak/izvadci sa transakcijskog računa ili potvrda/potvrde o uplati iz kojih je vidljivo da je podnositelj izvršio isplatu na transakcijski račun izvođača radova za radove izvedene u punom obujmu (u slučaju da se sredstva isplaćuju podnositelju)

- fotografije svih pročelja građevine nakon izvedenih radova.

(2) Po primitku Zahtjeva za isplatu, Povjerenstvo će prije isplate ugovorenih bespovratnih sredstava izvršiti pregled usklađenosti istog sa činjeničnim stanjem i utvrditi jesu li radovi izvedeni u skladu sa dostavljenim Zahtjevom za isplatu i pratećom dokumentacijom, o čemu će se sastaviti zapisnik.

(3) Ukoliko Povjerenstvo pri pregledu iz stavka 2. ovog članka utvrdi da zatečeno stanje ne odgovara podacima dostavljenima u sklopu Zahtjeva za isplatu i/ili uz njega priloženoj dokumentaciji, Općina zadržava pravo neisplaćivanja dodijeljenih sredstava.

(4) Ukoliko Povjerenstvo pri pregledu iz stavka 2. ovog članka utvrdi da su radovi izvršeni u manjem obuhvatu nego što je predviđeno ponudom odabranog izvođača radova dostavljenom uz Zahtjev za sufinanciranje, Općina zadržava pravo korigiranja iznosa sufinanciranja.

(5) Podnositelj je dužan Zahtjev za isplatu sufinanciranja sa pratećom dokumentacijom dostaviti Općini najkasnije do 16. prosinca 2024. godine. Sva dokumentacija dostavljena poslije navedenog datuma neće biti uvažena.

Članak 10.

(1) Isplata sredstava će se izvršiti nakon što je Povjerenstvo pregledom iz članka 9. stavka 2. ove Odluke potvrdilo valjanost Zahtjeva za isplatu i prateće dokumentacije.

(2) Isplata sredstava se može izvršiti na dva načina, ovisno o tome je li podnositelj isplatio izvođaču radova naknadu za izvedene radove u cijelosti ili za dio koji se obvezao sufinancirati iz svojih sredstava, što se dokazuje dokumentacijom dostavljenom uz Zahtjev za isplatu:

1. izravno na transakcijski račun izvođača radova, temeljem eRačuna za izvedene radove u visini odobrenog sufinanciranja naslovljenog na Općinu, ili

2. izravno na transakcijski račun podnositelja, temeljem Odluke o isplati sredstava donesene od strane Općinskog načelnika.

Članak 11.

Ukoliko podnositelj s kojim je potpisan ugovor iz članka 8. ove Odluke ne realizira obnovu fasade ili ne podnese Zahtjev za isplatu u roku iz članka 9. stavka 5. ove Odluke, smatrat će se da je isti odustao od provedbe projekta te neće biti u mogućnosti ostvariti pravo na sufinanciranje.

Članak 12.

Korisnik sufinanciranja može odustati od sufinanciranja obnove fasada u bilo kojem trenutku, u kojem slučaju je o tome dužan obavijestiti Općinu putem izjave o odustajanju od realizacije projekta, koju dostavlja kao preporučenu pošiljku s povratnicom ili neposrednom predajom u Upravni odjel Općine.

Članak 13.

Obnova fasada zgrada izvodi se sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Omišalj za 2024. godinu, dok se raspoloživi namjenski iznos ne iskoristi u cijelosti. Općina može osigurati dodatna proračunska sredstva u slučaju da se predviđena sredstva iskoriste u cijelosti.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/22.).

Članak 15.

Ova Odluka će se objaviti u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

KLASA: 024-01/23-01/130

URBROJ: 2170-30-23-31

Omišalj, 6. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2300&mjesto=51513&odluka=104
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr