SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 45. Četvrtak, 14. prosinca 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

101.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ('Narodne novine' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13 - službeni pročišćeni tekst, 144/12, 137/15 - službeni pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 13. sjednici održanoj 6. prosina 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o sufinanciranju troškova medicinski
pomognute oplodnje

Članak 1.

Odlukom o sufinanciranju troškova medicinski pomognute oplodnje (dalje u tekstu: Odluka) utvrđuju se uvjeti, visina i način ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje koje osigurava Općina Omišalj (dalje u tekstu: Općina).

Članak 2.

Pod medicinski pomognutom oplodnjom u smislu ove Odluke smatraju se postupci medicinski pomognute oplodnje utvrđeni zakonom koji uređuje medicinski pomognutu oplodnju.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

Pravo na sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje iz članka 5. ove Odluke može ostvariti korisnik, ako ispunjava sljedeće uvjete:

- ima neprekidno prebivalište na području općine Omišalj najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva, a bračni/izvanbračni drug u trenutku podnošenja zahtjeva

- postupak medicinski pomognute oplodnje proveden je u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Članak 5.

Troškovima medicinski pomognute oplodnje, u smislu ove Odluke, smatraju se:

- troškovi usluga medicinski pomognute oplodnje sukladno cjeniku ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje postupka medicinski pomognute oplodnje

- troškovi pregleda liječnika specijalista ginekologije, vezanih uz postupak medicinski pomognute oplodnje

- troškovi propisanih lijekova koji su vezani uz postupak medicinski pomognute oplodnje.

Članak 6.

(1) Općina će korisniku sufinancirati troškove medicinski pomognute oplodnje iz članka 5. ove Odluke u iznosu od 50% ukupnih troškova postupka, a najviše do 4.000,00 eura po postupku.

(2) Troškovi medicinski pomognute oplodnje sufinancirat će se u iznosu iz stavka 1. ovog članka neovisno da li je postupak proveden u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

(3) Općina će korisniku sufinancirati troškove za najviše dva pokušaja medicinski pomognute oplodnje u kalendarskoj godini.

(4) U kalendarskoj godini u kojoj je korisnik ostvario pravo na dva pokušaja medicinski pomognute oplodnje, podnositelj zahtjeva ne može biti korisnikov bračni/izvanbračni drug.

Članak 7.

(1) Pravo na sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje odobrava se temeljem podnesenog zahtjeva.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnositelj je obvezan priložiti sljedeće:

- uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva

- uvjerenje o prebivalištu bračnog/izvanbračnog druga

- dokaz o provedenom postupku medicinski pomognute oplodnje

- dokaze o troškovima postupka medicinski pomognute oplodnje, a koji su izdani od strane ovlaštene zdravstvene ustanove, liječnika specijalista ginekologije i/ili ljekarne

- potpisanu izjavu podnositelja zahtjeva i izvanbračnog druga o postojanju izvanbračne zajednice

- potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj.

(3) Pravo na isplatu novčane pomoći iz članka 2. ove Odluke ostvaruje se pod uvjetom da korisnik nema dugovanja prema Općini Omišalj.

(4) Po potrebi, uz dokumentaciju iz stavka 2. ovog članka, podnositelja zahtjeva može se zatražiti i dodatna dokumentacija.

(4) O podnesenom zahtjevu Upravni odjel Općine Omišalj odlučuje rješenjem.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/130

URBROJ: 2170-30-23-23

Omišalj, 6. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2300&mjesto=51513&odluka=101
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr